بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم

مائده غلامزاده؛ فاطمه بیان فر

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-21

چکیده
       هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر افزایش میزان رضایت زناشویی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ...  بیشتر
اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس
اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

فاطمه حق جو؛ سارا جوانبخت کشیکانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 83-102

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی معنادرمانی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، ...  بیشتر
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی

اعظم حسین زاده؛ مریم اسبقی؛ اعظم نصیری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 123-145

چکیده
  این پژوهش باهدف تعیین اثربخشی درمان­شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون ...  بیشتر
اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی
اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی

حسن حیدری؛ طاهره فضائلی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-17

چکیده
  هدف از پژوهش انجام‌شده بررسی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی بوده و روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین آشفته مراجعه­کننده ...  بیشتر
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین

منا آقابابایی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 85-101

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی  رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شاغل در آموزش و پرورش استان تهران منطقه 4 بود که با روش ...  بیشتر
بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل
بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل

مریم اسبقی؛ اعظم حسین زاده

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 101-116

چکیده
  ژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق­پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شاغل در ادارات شهر کرج و نمونه ...  بیشتر
مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان
مطالعه کیفی رضایت مندی زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان

نسیم کوفی گر؛ سید اسماعیل موسوی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 63-81

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی رضایت زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی استقرایی و استفهامی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در نهایت با 14 زوج فرزند آزاد که با استفاده ...  بیشتر
بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389
بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389

کلثوم شفاعت زاده؛ عل محمد نظری؛ باقر ثنائی ذاکر

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 83-97

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین خویشتن پنداره شغلی با رضایت زناشویی کارکنان زن رسمی شاغل در تهران صداو سیما می باشد. آزمودنی ها در این پژوهش 163 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب ...  بیشتر