نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی خانواده درمانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی رضایت زناشویی زوجین فرزند آزاد شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی استقرایی و استفهامی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در نهایت با 14 زوج فرزند آزاد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، انجام گرفت. در این پژوهش زوجین فرزندآزاد(زوجینی که به اختیار خود تصمیم به فرزند آوری نداشتند) مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع آوری واعتبارداده ها با توجه به سه سو سازی مصاحبه، جمع آوری مستندات، و نظر صاحب نظران  انجام گرفت. با جمع آوری داده ها 2506 جمله عبارت معنادار بدست آمد که تمامی مفاهیم، با توجه به ماهیت آنها در طبقه بندی جداگانه ای قرار گرفتند. نتاج نشان داد: رضایت مندی زناشوئی برای زوجین فرزند آزاد دارای 12 مقوله اصلی و 7 مقوله فرعی می باشد که مهترین آنها در مقوله های اصلی شامل 1-  استحکام رابطه 2- علاقه و دوست داشتن 3- اهداف مشترک4- احترام متقابل می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A qualitative study of the marital satisfaction of couples with free children in Isfahan

نویسندگان [English]

 • nasim koofigar 1
 • Seyed Esmail Mousavi 2

1 Master of Family Therapy Psychology, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Islamic Azad University, Iran

2 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to study the marital satisfaction of couples with free children in Isfahan city. The research method was qualitative inductive and questioning, which was conducted through semi-structured interviews with 14 couples with independent children using snowball sampling. In this research, childless couples (couples who did not decide to have children by their own choice) were studied. Data collection and validation was done according to interview triangulation, document collection, and experts' opinion. By collecting data, 2506 meaningful sentences were obtained, and all concepts were classified separately according to their nature. Netaj showed: marital satisfaction for couples with free children has 12 main categories and 7 sub-categories, the most important of which in the main categories include 1- strength of relationship 2- interest and love 3- common goals 4- mutual respect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital satisfaction
 • couples
 • childfree
 • اﺣﻤﺪی ﻣﻨﺶ، صادق (1391). «بررسی تاثیر سبک زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ و اﻟﮕﻮی ﺑﺎروری»، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان.
 • آزادی، زهرا (1392). «ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻓﺮزﻧﺪآوری زﻧﺎن از زﻣﺎن ازدواج ﺗﺎ ﺗﻮﻟـﺪ ﻓﺮزﻧـﺪ اول؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی زﻧﺎن 35-15 ساله ی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻼم»، پایان ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ارﺷـﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 • اﺳﺤﺎﻗﻲ، محمد؛ ﻣﺤﺒـﻲ، فاطمه؛ ﭘـﺎﭘﻲ ﻧـﮋاد، شهربانو و ﺟﻬﺎﻧـﺪار، زینب (1393). «ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎی ﻓﺮزﻧﺪآوری زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی کیفی»، زن در ﺗﻮﺳـﻌﻪ وﺳﻴﺎﺳـﺖ، دوره 12، ﺷـﻤﺎره1.
 • افخمی، ایمانه (1385). «بررسی تأثیر آمـوزش بخشـودگی بـر سـازگاری، رضایتمندی و کاهش تعارضات زوجین مراجعه کننـده بـه مراکـز مشاورة شهر یزد»، پایان نامـة کارشناسـی ارشـد، دانشـکدة علـوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
 • بحری، نرجس؛ بحری، نسرین؛ عرب نژاد، براتعلی و لطفی، هما (1385). «بررسی مقایسه ای نگرش و عملکرد زنان نسبت به برنامه های تنظیم خانواده در بارداری های برنامه ریزی شده و ناخواسته»، فصلنامه پژوهشی دانشکده یزد.
 • ﺑﻬﺒﻮدی، سمیرا (1393). «ﻃﺮاﺣﻲ و روان ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻓﺮزﻧـﺪآوری در زﻧـﺎن ﻧﺨﺴﺖ زا»، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان.
 • پاشا‌شریفی، حسن؛ معنوی‌پور، داوود و عسگری، فرزاد (1393). «بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تمایز یافتگی خود»، فصلنامه روانشناسی صنعتی/سازمانی، ش18.
 • پورمقدس، علی (1384). روا نشناسی سازگاری، تهران: انتشارات مشعل.
 • ﺣﺴﻴﻨﻲ، حاتم و ﻋﺒﺎﺳـﻲ ﺷـﻮازی، محمد جلال (1388). «ﺗﻐﻴﻴـﺮات  اﻧﺪﻳﺸـﻪ ای و  ﺗـﺄﺛﻴﺮ آن  ﺑـﺮ  رﻓﺘـﺎر و اﻳﺪه آل هایﺑﺎروری زﻧﺎن کرد و ترک»، ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن، دوره 7، شماره2.
 • ﺧﺪاﻛﺮﻣﻲ، ناهید؛ ﻫﺎﺷﻤﻲ، سمیه؛ ﺻﺪﻳﻖ، صدیقه؛ ﺣﻤﺪﻳﻪ، مصطفی و ﻃﺎﻫﺮی ﭘﻨـﺎه، ربابه (1388). «ﺗﺠﺮﺑـﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروری: ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑـﺎروری، دوره دﻫـﻢ، ﺷـﻤﺎره، ﭼﻬﺎرم.
 • ذکایی، محمد سعید (1381). «نظریه و روش در تحقیقات کیفی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 12.
 • سرایی، حسن (۱۳85). «تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران»، فصلنامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 2.
 • ﺳﻤﺎﻛﺎر، ندا (1390). «بررسی عوامل موثر بر نگرش به تک فرزندی، مطالعه ﻣـﻮردی زﻧـﺎن درآﺳـﺘﺎﻧﻪ ی ازدواج شهر تهران»، پایان نامه ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طبابائی تهران .
 • ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن، الهام و ﺻﺎدﻗﻴﺎن، ریحانه (1390). «ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ درﻣﺎن ﻧﺎﺑـﺎروری در زﻧـﺎن ﻧﺎزا»،  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻢ.
 • ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻮازی، محمد جلال، ﻋﺴﻜﺮی ﻧﺪوﺷﻦ، عباس(1384). «ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎروری در اﻳﺮان: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﺳﺘﺎن ﻳﺰد»، ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﻤﺎره 25.
 • ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻮازی، محمد جلال؛ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺪﮔﺎری، ملیحه (1389). «تاثیر اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻘﻼل زﻧﺎن ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر ﺑﺎروری آن ها در ایران»، ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن، دوره ی 8، شماره 1.
 • ﻋﻨﺎﻳﺖ، حلیمه و ﭘﺮﻧﻴﺎن، لیلا (1392). «مطالعه رابطه جهانی شدن ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ وﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ  ﻓﺮزﻧـﺪآوری»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ زن و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره دوم.
 • قربانی، نیما (1387). روان درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت مبانی و فنون، تهران: انتشارات سمت.
 • جان کارلسون و همکاران (1378). خانواده درمانی، ترجمه شکوه نوابی نژاد، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 • مجیدی، علی (1396). «تحلیل روایت جانبازان شهرستان خمینی شهراز میزان اثرگذاری جانبازی بر سبک زندگی»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر.
 • محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش-منطق و طرح در روش شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 • ﻫﺎدی، صادق (1392). «ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎروری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﻨﻮﻳﻪ»، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﺗﻬﺮان.        
 • Bradbury, Frank Fincham, D, Beach, S (2000). Research on the nature and determinants.
 • Burpee, L.C., & Langer, E.J. Mindfulness and marital satisfaction, (2005). Journal of Adult Development, 12: 43-51.                           
 • Greef, A. P. (2000). Characteristics of families that function well. Journal of Family Psychology, 21, 948-963. 
 • Hosseini-Chavoshi M., McDonald P. et Abbasi-Shavazi M., The Iranian Fertility Decline, 1981-1999: An Application of the Synthetic Parity Progression Ratio Method.  Populations 2006/5-6, Volume 61, p. 701-718. 
 • Ibisomi, L & Mudege, N (2011), "Childlessness: perceptions, acceptability and the gender dimension".sixth African population conference: past, present, and future.
 • McDonald, Peter; Hosseini-Chavoshi, Meimanat, Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal & Rashidian, Arash (2015); An assessment of recent Iranian fertility trends using parity progression ratios. DEMOGRAPHIC RESEARCH VOLUME 32, ARTICLE 58, PAGES 1581−1602. DOI: 10.4054/DemRes.2015.32.58
 • Mirgain, S.A., & Cordova, J.V. Emotion skills and marital Health: The association between observed and self-reported emotion skills, Intimacy, and Marital Satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, (2007).  26: 983-1009.
 • MacInnes, J (2006) Voluntary Childlessness, Fertility ‘Plans’ and The ‘Demand’ For Children: Evidence from Eurobarometer Surveys", Centr d’Estudis Demogràfics, Papers De memografia 287: 1-53.
 • Rosero-Bixby, Luis & Dow, William H. (2009), Surprising SES Gradients in Mortality, Health, and Biomarkers in a Latin American Population of Adults, Psychological Sciences and the Journal of Gerontology: Social Sciences. Published online: 4.doi: 1093/gerund/gbn004.
 • Thomas, David R. (2006). A General inductive approach for qualitative data analysis. American Journal of Evaluation. Vol27. No. 2Volume 32, Issue 3, May 1993, Pages 545-553.