نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، واحد خمین دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران

چکیده

هدف از پژوهش انجام‌شده بررسی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی بوده و روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین آشفته مراجعه­کننده به مرکز مشاوره و روان­درمانی روزبه در سطح شهر تهران در بازه زمانی 6 ماهه بوده که در مجموع شامل 75 زوج بودند که 32 نفر از زوجین (16 زوج) به‌وسیله مصاحبه تشخیصی و به‌صورت نمونه­گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که به‌طور تصادفی به دو گروه 16 نفری (8 زوج) آزمایش و گواه تقسیم شدند. آزمودنی­ها به پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(1998) پاسخ دادند.آموزش نامثلث سازی به گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه­ای به روش بوئنی آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. سپس بعد از آموزش نامثلث سازی،هر دو گروه به پرسشنامه ­ها مجدداً پاسخ­دادند. برای بررسی آمار استنباطی پژوهش، آزمون تحلیل کوواریانس به کار گرفته شد. بررسی میانگین‌های اصلاح‌شده با روش کوواریانس نشان دادند که میانگین رضایت زناشویی در گروه کنترل 04/142 و میانگین رضایت زناشویی در گروه آزمایش 21/164 بوده است و این تفاوت بیانگر این است که گروه آزمایش به میزان (05/0>P) از رضایت زناشویی بیشتری برخوردار می‌باشد و می‌توان برای افزایش رضایت زناشویی از آموزش خود متمایزسازی برای زوجین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of triangulation on marital satisfaction

نویسندگان [English]

 • hassan heidari 1
 • Tahereh Fazaeli 2

1 Associate Professor of Counseling Department, Khomein Branch of Islamic Azad University, Khomein, Iran

2 PhD student in Counseling, Islamic Azad University, Khomein branch, Khomein, Iran

چکیده [English]

The purpose of the research was to investigate the effectiveness of triangulation on marital satisfaction, and the research method was semi-experimental with a pre-test, post-test design with a control group. The statistical population of the research included all troubled couples who referred to the Rouzbeh Counseling and Psychotherapy Center in the city of Tehran in a period of 6 months, which included a total of 75 couples, of which 32 couples (16 couples) were available as a sample through diagnostic interview and sampling. They were selected and randomly divided into two groups of 16 people (8 pairs) test and control. Subjects responded to Enrich's Marital Satisfaction Questionnaire (1998). Non-triangulation training was taught to the experimental group in 8 sessions of 90 minutes using Boeni's method, and the control group did not receive any intervention. Then, after the triangulation training, both groups answered the questionnaires again. Analysis of covariance test was used to check the inferential statistics of the research. Examining the modified averages with the covariance method showed that the average marital satisfaction in the control group was 142.04 and the average marital satisfaction in the experimental group was 164.21, and this difference indicates that the experimental group has a level (P<0.05) of satisfaction. It has more marital satisfaction and self-differentiation training for couples can be used to increase marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spouse differences
 • marital satisfaction
 • couple relationships
 • non-triangulation
 • اعزازی، شهلا (1391). جامعه‌شناسی خانواده، تهران: روشنگران.
 • آزاد ارمکی، تقی (1386). جامعه شناسی خانواده ایرانی، تهران: سمت.
 • باقری،اصغر (1393). «رابطه کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده»، فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره اول.
 • پیرساقی، فهیمه؛ حاجی حسنی، مهرداد؛ فرح بخش، کیومرث و سلیمانی، سمیه (1391). «تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایز سازی، منبع کنترل، و استرس شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی»، مجله روانشناسی صنعتی سازمانی، 3(10)، 23 -9.
 • جنیدی، الهام؛ نورانی سعدالدین، شهلا؛ مخبر، نغمه؛ شاکری، محمدتقی (1391). مقایسه رضایت زناشویی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد»، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره 10، شماره 4، زمستان.
 • چراغی، مونا؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی و منصور هالسادات صادقی (1393). «مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور»، خانواد ه پژوهی، دوره دهم، شماره 40.
 • حسینی‌خواه، نجمه؛ واحدیان، مجتبی (1390). «مقایسة سبک‌های دلبستگی و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 (2)، 89-109.
 • خلج آبادی فراهانی، فریده ؛ امیرهوشنگ مهریار(1389). بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران، خانواد ه پژوهی، دوره 6، شماره2
 • رحمانی، نرگس؛ میترا قسیمی؛ جمیله محتشمی؛ حمید علو ی مجد ؛ فریده یغمایی (1388). «علل روانی، اجتماعی و اقتصادی طلاق از دیدگاه متقاضیان طلاق دادگاه های خانواده تهران»، فصلنامه دنا. دوره4 ، شماره 3 و 4
 • سپهری، صفورا؛ محمدعلی مظاهری (1388). «الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر های شخصیتی در دانشجویان»، روا نشناسی تحولی، شماره22
 • شعبانی، رضا(1384). مبانی تاریخ اجتماعی ایران. تهران: نشر قومس.
 • صادقی، منصوره السادات (1389). الگوی تعاملی زناشویی در فرهنگ ایرانی و اثرمندی آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر فرهنگ بر افزایش سازگاری زوجین ناسازگار، پایان نامه دکتری روان شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی
 • عباسعلی زاده، علی (1389). صحنه هایی از بگو مگوهای همسران. تهران: انتشارات قطره.
 • قربانعلی پور، محمد؛ فراهانی، حمید؛ برجعلی، اراد؛ مقدس، لیلا (1392). «تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوهی گروهی بر افزایش رضایت زناشویی»، فصلنامه مطالعات روانشناختی، دوره 4، شماره3
 • کاظمی، زهرا؛ نیازی، صغری (1391). «بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر الگوی ازدواج»، مجلة جامعه‌شناسی ایران، 11 (2)، 3-23.
 • کلانتری، عبدالحسین؛ روشنگر، پیام؛ جواهری، جلوه (1390). «آثار و پیامدهای طلاق: مرور نظام‌مند تحقیقات انجام‌شده در ایران با تأکید بر ملاحظات جنسی (1376-1390)»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 9 (3)، 111
 • گلدنبرگ،گلدنبرگ (2000). خانواده درمانی، ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی (1388). تهران: نشر روان.
 • محسن زاده، فرشاد؛ علی محمدنظری و مختار عارفی (1390). «مطالعات کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره 53، پاییز.
 • ناطقیان، سمانه؛ ملازاده، جواد؛ گودرزی، محمدعلی؛ رحیمی، چنگیزی (1394). «بخشایش و رضایت زناشویی در مردان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و همسران آنان»، فصلنامه اصول بهداشتی روانی، سال دهم، شماره 37، صص 33-46
 • Behzadi, M. (2009). Examine the Mediating Role of Triangulation in the Relationship between Parents Apparent Hostility and Behavioral Problems in Children. Shahid Beheshti University. Master's thesis. (Persian)
 • Jiang, H., Wang, L., Zhang, Q., Liu, D.X., Ding, J., Lei, Z., Lu, Q., & Pan, F. (2015). Family functioning, marital satisfaction and social support in hemodialysis patients and their spouses. Stress Health, 31(2), 166-74.
 • Jenkins, M .(2015). Differentiation of self and psychology development. Contemporary Family Therapy, 27, 251-261.
 • Sadeghi, M. S.; M. A. Mazaheri; F. Motabi. & K. Zahedi. (2012). Marital Interactions in Iranian Couples: Examining The Role of Culture. Journal of Comparative Family Studies. Vol. 43. No.2,
 • Tuason MT,F. (2015). Do parent’s differentiation levels predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in a Philippine sample. J Counsel Psychol.; 47, 27-35.