نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

ژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباق­پذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شاغل در ادارات شهر کرج و نمونه این پژوهش شامل 400 نفر از زنان شاغل در شهر کرج تهران بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه ساختار خانواده السون و همکاران (1985) و رضایت زناشویی السون، فورینز و دراکمن (1982) بود. داده­ها با استفاده از شیوه­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که همبستگی و انطباق پذیری خانواده، رضایت زناشویی زنان شاغل را پیش­بینی می‌کنند (001/0>P). همچنین، همبستگی و انطباق­پذیری خانواده با رضایت زناشویی و مولفه­های آن یک رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (001/0>P). نتایج نشان داد، بین همبستگی و انطباق­ پذیری خانواده با رضایت زناشویی زنان شاغل رابطه مثبت وجود دارد و از نتایج پژوهش حاضر می­توان در تدوین پروتکل­های درمانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between family structure in terms of adaptability and correlation with marital satisfaction in working women

نویسندگان [English]

 • maryam Asbaghi 1
 • Azam Hosseinzadeh 2

1 Assistant Professor of Educational Psychology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Master of Counseling, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

 


 
The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between family structure in terms of adaptability and correlation with marital satisfaction in working women. The research is of the correlation type and the statistical population of the research is all women working in the offices of Karaj city and the sample of this research included 400 working women in Karaj city of Tehran who were selected based on multi-stage cluster sampling. The tools used in the research were Elson et al.'s family structure questionnaire (1985) and Elson, Furinz and Druckman's (1982) marital satisfaction questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (multiple regression and Pearson correlation coefficient) and using spss20 software. The findings showed that family solidarity and adaptability predict the marital satisfaction of working women (P<0.001). Also, there is a positive and significant relationship between the correlation and adaptability of the family with marital satisfaction and its components (P<0.001). The results showed that there is a positive relationship between the solidarity and adaptability of the family with the marital satisfaction of working women, and the results of the present study can be used in developing treatment protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family structure
 • adaptability
 • marital satisfaction
 • working women
 • ابراهیمی، جعفر و صالحی، فرزانه (1390). «بررسی مقایسه میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه دارد»، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی، 4 (13): 60-47.
 • آهنگرکانی، محمد؛ محمدی، علی زاده؛ حیدری، محمود و طالبی، مریم (1393). «بررسی رابطه ارزش های ازدواج و جهت گیری مذهبی با ساختار خانواده در زوجین شهرستان بابل»، تحقیقات علوم رفتاری، 12 (1): 254-265.
 • پورسینا، زهرا؛ طهماسیان، کارینه و صادقی، منصوره السادات (1393). «نقش واسطه ای ایمنی هیجانی در رابطه بین کارکرد خانواده و مشکلات رفتاری کودک»، روانشناسی خانواده، 1 (2): 69-78.
 • جلالی،ایران؛ احدی، حسن و کیامنش، علیرضا (1395). «بررسی تاثیر آموزش خانواده مبتنی بر رویکرد اولسون بر بهبود انطباق و انسجام خانواده»، روش ها و مدل های روانشناختی، 7 (24): 1-22.
 • حسینی، میمنت؛ قاسمی، سعید؛ علوی مجد، حمید؛ منوچهری، هومان؛ حیدری ممقانی، جعفر علی و نوروزی، زهرا (1392). «عملکرد و ساختار خانوادگی والدین دارای فرزند پسر مبتلا به ناتوانی بر اساس الگوی حلقوی پیچیده در شهر تهران»، مجله مطالعات ناتوانی، 3 (2): 23-33.
 • حیدری، محمود و حسین پور، سوسن (1385). «تاثیر نوبت کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران»، فصلنامه خانواده پژوهشی، 2 (8): 357-341.
 • درگاهی، حسین؛ علی پناه، مبارکه و طهرانی، پدرام. (1397). «مقایسه تعارض کار، خانواده در کارکنان گروه پزشکی و غیر پزشکی بیمارستان های علوم پزشکی تهران»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 22 (2): 143-152.
 • ذوالفقاری پور، محبوبه؛ حسینیان، سیمین و یزدی، سید منور (1388). «بررسی رابطه میان ساختار قدرت در خانواده با رضامندی زناشویی زنان کارمند و خانه دار شهر تهران»، فصلنامه تازههای مشاوره، 3 (11): 45-32.
 • زعفرانچی، لیلاسادات (1388). اشتغال زنان، مجموع مقالات و گفتگوها، ریاست جمهوری، مرکز اموز زنان و خانواده.
 • لطفی نیا، حسین؛ محب، نعیمه و پیش روکلانکش، توحید (1388). «بررس الگوی مصرف مواد و ارتباط آن با کارکرد خانواده در مراجعین مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز»، زن و مطالعات خانواده، 2 (6): 107-120.
 • مدیری، فاطمه و رحیمی، علی (1395). «اشتغال زنان، نشاط زناشویی و گرایش به طلاق (مطالعه موردی: متاهلان شهر تهران)»، زن و توسعه و سیاست، 14 (4): 475-471.
 • مظاهری، علی؛ صادقی، منصوره السادات و حیدری، محمود (1387). «مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آن ها»، خانواده پژوهی، 4 (16): 45-62.
 • مک کارتی، جیمز ریبنز و ادواردز، روزالیند (1390). مفاهیم کلیدی در مطالعات خانواده. ترجمه محمد مهدی لبیبی، تهران: علم.
 • میرزائی، رحمت؛ کریمی، خالد و شهریاری، پونه (1393). «تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی»، مجله سلامت و مراقبت، 16 (34): 69-61.
 • یزدان پناه، فریده؛ جورکش، فاطمه؛ دهقان، عزیزاله و جعفر نژاد، ابوبکر (1397). «بررسی رابطه اشغال زنان بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در زوجین شهرستان لار»، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 6 (1): 56-45
 • Boyar, S. L., Maertz Jr, C. P., Pearson, A. W., & Keough, S. (2003). Work-family conflict: A model of linkages between work and family domain variables and turnover intentions. Journal of managerial Issues, 175-190.
 • Brezsnyak, M., & Whisman, M. A. (2004). Sexual desire and relationship functioning: The effects of marital satisfaction and power. Journal of Sex & Marital Therapy, 30(3), 199-217.
 • Bulanda, J. R. (2011). Gender, marital power, and marital quality in later life. Journal of women & aging, 23(1), 3-22.
 • Chang, H. C. (2016). Marital power dynamics and well-being of marriage migrants. Journal of Family Issues, 37(14), 1994-2020.
 • Ford, M. T., Heinen, B. A., & Langkamer, K. L. (2007). Work and family satisfaction and conflict: a meta-analysis of cross-domain relations. Journal of applied psychology, 92(1), 57.
 • Grandy, A. A., Cordeiro, B. L., & Crouter, A. C. (2005). A longitudinal and multi-source test of the work-family conflict and job satisfaction relationship.
 • Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does couples' communication predict marital satisfaction, or does marital satisfaction predict communication?. Journal of Marriage and Family, 78(3), 680-694.
 • Liu, H., Ngo, H. Y., & Cheung, F. M. (2016). Work–family enrichment and marital satisfaction among Chinese couples: A crossover-spillover perspective. International Journal of Stress Management, 23(2), 209.
 • Masuleh, K. (2018). Comparing the Relationship Between Self Efficacy and Marital Satisfaction In Polycystic Ovary Syndrome and Healthy Female Cases. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 26(104), 31-40.
 • Olson, D. H., Portner, J., & Lavee, Y. (1985). Family adaptability and cohesion evaluation scales (FACES III). St. Paul: University of Minnesota, Family Social Science.
 • Pollitt, A. M., Robinson, B. A., & Umberson, D. (2018). Gender conformity, perceptions of shared power, and marital quality in same-and different-sex marriages. Gender & Society, 32(1), 109-131.
 • Rienecke, R. D. (2018). Parental marital satisfaction in a family-based partial hospitalization program. Eating disorders, 26(2), 143-148.
 • Rogers, S. J., & DeBoer, D. D. (2001). Changes in wives' income: Effects on marital happiness, psychological well‐being, and the risk of divorce. Journal of Marriage and Family, 63(2), 458-472.
 • Ryan, B., Ma, E., Hsiao, A., & Ku, M. (2015). The work-family conflict of university foodservice managers: An exploratory study of its antecedents and consequences. Journal of Hospitality and Tourism Management, 22, 10-18.
 • Sacco, W. P., Dumont, C. P., & Dow, M. G. (1993). Attributional, perceptual, and affective responses to depressed and nondepressed marital partners. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(6), 1076.
 • Sayer, L. C., & Bianchi, S. M. (2015). Women's economic independence and the probability of divorce: A review and reexamination. Journal of Family Issues, 21(7), 906-943.
 • Schoen, R., Astone, N. M., Kim, Y. J., Rothert, K., & Standish, N. J. (2002). Women's employment, marital happiness, and divorce. Social forces, 81(2), 643-662.
 • Teachman, J. (2010). Wives’ economic resources and risk of divorce. Journal of Family Issues, 31(10), 1305-1323.
 • Tsang, L. L. W., Harvey, C. D., Duncan, K. A., & Sommer, R. (2003). The effects of children, dual earner status, sex role traditionalism, and marital structure on marital happiness over time. Journal of Family and Economic Issues, 24(1), 5-26.
 • Vandvik, I. H., & Eckblad, G. F. (1993). FACES III and the Kvebaek Family Sculpture Technique as measures of cohesion and closeness. Family process, 32(2), 221-233.
 • Yi, C. C., Lu, Y. H., & Pan, Y. K. (2017). Women’s family status: A comparison of the family power structure in Taiwan and China. In Walking a Tightrope: Meeting the Challenges of Work and Family (pp. 91-116). Routledge.