نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار مشاوره،گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین خویشتن پنداره شغلی با رضایت زناشویی کارکنان زن رسمی شاغل در تهران صداو سیما می باشد. آزمودنی ها در این پژوهش 163 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه های 18 سؤالی خویشتن پنداری شغلی سوپر و 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون  انجام شد. نتایج یافته ها نشان داد که بین خویشتن پنداری شغلی و رضایت زناشویی رابطه ی مثبت وجود دارد، اما معنی دار نیست و بین خویشتن پنداری شغلی با مؤلفه های رضایت زناشویی در مؤلفه های اوقات فراغت، روابط جنسی و ازدواج و فرزندان رابطه  معنی داری وجود ندارد. بین خویشتن پنداری شغلی با مؤلفه های رضایت زناشویی در مؤلفه های ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، اقوام و دوستان و جهت گیری مذهبی نتیجه مثبت، اما ارتباط معنی داری وجود ندارد و فقط با موضوعات شخصیتی همبستگی بالا و ارتباط مثبت و معنا داری مشاهده می­شود. به طور کلی، خویشتن پنداری شغلی پیش بینی کننده معناداری برای رضایت زناشویی نمی باشد، که این امر می­تواند ناشی از اولویت نداشتن مسایل شغلی نسبت به خانواده در زنان مورد پژوهش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

 • kolsoum shafaatzadeh 1
 • ali mohammad nazari 2
 • bagher sanaee zaker 3

1 a

2 j

3 a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 • اسماعیلی، بهمن (1374). بررسی ارتباط بین خویشتن پنداری و رضایت از زندگی زناشویی در دانشجویان دانشگاه های اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • باقرنیا، حسن (1395). «رابطه خودپنداره و احساس مثبت به همسر با رضایت زناشویی زنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهر بجنورد»، مجله سلامت روان، 5 (2): 45-62.
 • پورافقی، فرشاد (1395). «نقش سبک‌های زندگی، درک اجتماعی و روابط خانوادگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی معلمان جوان»، فصلنامه روانشناسی مدرسه، 2(5): 38-20.
 • پیری کامرانی، مرضیه (1386). مقایسه خلاقیت و خودپنداره حرفه ای در زنان کارآفرین و غیرکارآفرین شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • جهانگیری، علی (1378). رابطه خصوصیات شخصیتی با خودپنداره و رضایت شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • حدادیان، علیرضا و محمدزاده، زهره (1393). «بررسی رابطه تعارض کار خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسطه سرمایه روانشناختی در بین کارکنان بانکهای دولتی شهرستان گناباد»،. پژوهش نامه مدیریت تحول، 6(12): 25-40.
 • خطیب، حمیده؛ ناظر، محمد؛ نعمت اله زده، کاظم و صدرمحمدی، رضوان (1395). «رابطه ویژگی های شخصیتی با شادکامی رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه ولی عصر رفسنجان»، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(4): 1180-1161.
 • ذوالفقارپور، محبوبه (1380). بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با رضایت زنان کارمند و خانه دار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء تهران.
 • سوری نژاد، نرگس (1383). بررسی ارتباط بین سبک های ابراز هیجان با خودپنداره مثبت و منفی دانشجویان دختر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • صعادی، زهرا و باوی، ساسان (1392). «رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با اشتیاق شغلی و رضایت زناشویی در کارمندان»، مجله روانشناسی اجتماعی، 8 (27): 99-83.
 • قره داغی، علی؛ شفیع آبادی، عبداله؛ حسین رشیدی، بتول؛ فرحبخش، کیومرث و اسماعیلی، معصومه (1393). «مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با روان درمانی بین فردی بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار»، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(4): 605-583.
 • گروسی، سعیده و قربان زاده، رضا (1386). «بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی و امکان ارتقای شغلی زنان شاغل: شهر کرمان»، مجله تحقیقات زنان، 1 (3): 55-33.
 • محبوبی، طاهر (1393). «بررسی رابطه خودپنداره شغلی، باورهای انگیزشی و فراشناخت با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی»، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 6 (21): 52-34.
 • Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of management review, 10(1), 76-88.
 • Hennessy, K. (2005). Work-family conflict self-efficacy: A scale validation study (Doctoral dissertation).
 • Hill, E. J. (2005). Work-family facilitation and conflict, working fathers and mothers, work-family stressors and support. Journal of Family issues, 26(6), 793-819.
 • Kang, T., Li, H. E., Geng, L., & Zhang, Q. (2016). Traditional culture education for newly recruited nurses establish positive and correct occupational self-concept. Chinese Journal of Practical Nursing, 32(36), 2830-2834.
 • Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does couples' communication predict marital satisfaction, or does marital satisfaction predict communication?. Journal of Marriage and Family, 78(3), 680-694.
 • Masuleh, K. (2018). Comparing the Relationship Between Self Efficacy and Marital Satisfaction In Polycystic Ovary Syndrome and Healthy Female Cases. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 26(104), 31-40.
 • Mauno, S. (2010). Effects of work–family culture on employee well-being: Exploring moderator effects in a longitudinal sample. European Journal of Work and Organizational Psychology, 19(6), 675-695.
 • McInerney, D. M., Korpershoek, H., Wang, H., & Morin, A. J. (2018). Teachers’ occupational attributes and their psychological wellbeing, job satisfaction, occupational self-concept and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 71, 145-158.
 • Qu, G., Liu, L., & Sang, R. (2016, May). Research on the Relevancy of Employees' Self-Concept and Occupational Happiness. In 2016 International Conference on Economy, Management and Education Technology. Atlantis Press.
 • Rienecke, R. D. (2018). Parental marital satisfaction in a family-based partial hospitalization program. Eating disorders, 26(2), 143-148.
 • Schyns, B., & Sczesny, S. (2010). Leadership attributes valence in self‐concept and occupational self‐efficacy. Career development international, 12, 325-340.
 • Suk, J. C. (2010). Are Gender Stereotypes Bad for Women-Rethinking Antidiscrimination Law and Work-Family Colum. L. Rev., 110, 1.
 • Weng, Q., McElroy, J. C., Morrow, P. C., & Liu, R. (2010). The relationship between career growth and organizational commitment. Journal of vocational behavior, 77(3), 391-400.