نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

     هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر افزایش میزان رضایت زناشویی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اتیسم عضو انجمن اتیسم در شهر تهران بودند. روش نمونه گیری در دسترس که شامل ۲۰ مادر بود که به طور تصادفی در گروه ازمایشی و گواه گمارده شدند. گروه ازمایش، درمان پذیرش و تعهد را در ۸ جلسه یک ساعته دریافت نمودند. برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (۱۹۹۸)، استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که درمان پذیرش و تعهد میزان رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم را افزایش می دهد و میانگین نمره کل رضایت زناشویی در دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری دارد و میانگین نمره کل رضایت زناشویی در گروه آزمایش از میانگین نمره کل رضایت زناشویی در گروه کنترل به گونه­ای معنادار بالاتر است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت درمان پذیرش و تعهد توانسته است بر افزایش میزان رضایت زناشویی درمادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of acceptance and commitment therapy on marital satisfaction and marital burnout in mothers of children with autism disorder

نویسندگان [English]

  • Maede gholamzade 1
  • fatemeh bayanfar 2

1 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Master of Counseling and Guidance, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the efficacy of treatment based on acceptance and commitment (ACT) to increase the marital satisfaction . this study was in the form of a quasi-expreimental intervention in the form of pre-posttest   control  group.the  population of this study was mother’s of children with autism whom were members of autism association of Iran in Tehran city. method of sampling in this study was in access which included 20 mothers whom were appointed into experiment and control group randomly. .The experiment group received therapeutic intervention based on acceptance and commitment therapy for at least eight sessions of group therapy (each session one hour. The study’s instrument was Enrich Marital Satisfaction 1998. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics. Analyzes of multivariable variance showed that acceptance and commitment therapy can increase marital satisfaction of mothers of children with autism and average rate of marital satisfaction in experiment group was significantly higher than control group. in conclusion; The treatment of acceptance and commitment therapy can result increase marital satisfaction in mothers of children with autism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aAcceptance and commitment therapy
  • marital satisfaction
  • Autism
  • couples
1)       دلاور، علی (1394). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
2)       علمداری، الهه (۱۳۹۲). بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین نابارور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
3)       محمدی، الهام، کشاورزی ارشدی، فرناز و فرزاد، ولی الله (1395). «اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان افسرده». دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17(2)، صص26-35.
4)       موسوی، مریم سادات، رشیدی، علیرضا و گل محمدیان، محسن (۱۳۹۴). «بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی همسران جانباز و آزاده». فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 1(2)، صص 1-19.
5)      Brobst, J. B., Clopton, J. R., & Hendrick, S. S. (2009). Parenting children with autism spectrum disorders: The couple's relationship. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 24(1), 38-49.‏
6)      Dehle, C., & Landers, J. E. (2005). You can't always get what you want, but can you get what you need? Personality traits and social support in marriage. Journal of social and clinical Psychology, 24(7), 1051-1076.‏
7)      Derrick, J. L., Houston, R. J., Quigley, B. M., Testa, M., Kubiak, A., Levitt, A.,. .. & Leonard, K. E. (2016). (Dis) similarity in impulsivity and marital satisfaction: A comparison of volatility, compatibility, and incompatibility hypotheses. Journal of research in personality, 61, 35-49.‏
8)      Giallo, R., Seymour, M., Matthews, J., Gavidia‐Payne, S., Hudson, A., & Cameron, C. (2015). Risk factors associated with the mental health of fathers of children with an intellectual disability in A ustralia. Journal of Intellectual Disability Research, 59(3), 193-207.‏
9)      Hartley, S. L., Barker, E. T., Baker, J. K., Seltzer, M. M., & Greenberg, J. S. (2012). Marital satisfaction and life circumstances of grown children with autism across 7 years. Journal of Family Psychology, 26(5), 688.
10)  Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior therapy, 44(2), 180-198.‏
11)  Hedda,m. James Hallie,w. Aaron Ebate,t.(2010).Families with children who have autism specturm disorder:stress and support. Journal of social science,77 (1),7-12.
12)  Levin, M. E., Hildebrandt, M. J., Lillis, J., & Hayes, S. C. (2012). The impact of treatment components suggested by the psychological flexibility model: A meta-analysis of laboratory-based component studies. Behavior therapy, 43(4), 741-756.‏
13)  Li, M., Amuta, A., Xu, L., Dhar, S. U., Talwar, D., Jung, E., & Chen, L. S. (2016). Autism genetic testing information needs among parents of affected children: A qualitative study. Patient Education and Counseling, 99(6), 1011-1016.‏
14)  Meadan, H., Halle, J. W., & Ebata, A. T. (2010). Families with children who have autism spectrum disorders: Stress and support. Exceptional children, 77(1), 7-36.‏
15)  Meltzer, L. J. (2011). Factors associated with depressive symptoms in parents of children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 361-367.‏
16)  Schieve, L. A., Blumberg, S. J., Rice, C., Visser, S. N., & Boyle, C. (2007). The relationship between autism and parenting stress. Pediatrics, 119(Supplement 1), S114-S121.‏
17)  Segal, Z. V., Teasdale, J. D., & Williams, J. M. G. (2004). Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Theoretical Rationale and Empirical Status.‏
18)  Shackelford, T. K., Besser, A., & Goetz, A. T. (2008). Personality, marital satisfaction, and probability of marital infidelity. Individual differences research, 6(1).‏