نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی  رضایت زناشویی بر اساس هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی زوجین انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شاغل در آموزش و پرورش استان تهران منطقه 4 بود که با روش نموه­گیری خوشه­ای نمونه­ای به تعداد 200 نفر از زوجین انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی پیترایدز و فارنهام ( 2001)، رضایت زناشویی السون، فورینز و دراکمن (1982) و خلاقیت هیجانی آوریل (1999) بود. داده­ها با استفاده از شیوه­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و  آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی، خلاقیت هیجانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (001/0>P). همچنین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی توانایی پیش­بینی رضایت زناشویی را دارند (001/0>P). در نتیجه می­توان از نتایج پژوهش حاضر برای تدوین بسته­های آموزشی جهت کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت زناشویی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of marital satisfaction based on emotional intelligence and emotional creativity of couples

نویسنده [English]

 • Mona agha babaei

Master's Degree in Family Counseling, Islamic Azad University, Roudhen Branch, Roudhen, Iran

چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of predicting marital satisfaction based on emotional intelligence and emotional creativity of couples. The research was of the correlation type and the statistical population of the research was all couples working in education and training in Tehran province, region 4, who were selected by cluster sampling method with a sample number of 200 couples. The tools used in the research were the emotional intelligence questionnaire of Pitrides and Farnham (2001), marital satisfaction by Elson, Forins and Druckman (1982) and emotional creativity by Avril (1999). The data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (multiple regression and Pearson correlation coefficient) and using spss20 software. The results showed that there is a positive and significant relationship between emotional intelligence, emotional creativity and marital satisfaction (P<0.001). Also, emotional intelligence and emotional creativity have the ability to predict marital satisfaction (P<0.001). As a result, the results of this research can be used to develop educational packages to reduce marital conflicts and increase marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital satisfaction
 • emotional intelligence
 • emotional creativity
 • couples
 • احدی، بتول (1386). «رابطه شخصیت و رضایت زناشویی»، فصلنامه روانشناسی معاصر، 2(2): 37-31.
 • احمدی ازغندی، علی؛ تقوی، سید حسن؛ فراست معمار، فرزام و ابوالحسنی، آزاده (1385). «روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام»، فصلنامه روانشناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 3 (10): 168-157.
 • افخمی عقدا، محمد؛ عابدینی، مریم؛ لقاثروت، فرخ؛ فیروزی اردکان، علی و نیکوکاران، جلال (1393). «بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت زناشویی در متاهلین شهر یزد»، طلوع بهداشت، 13 (4):67-57.
 • بخشایش، علیرضا (1395). «پیش بینی رضایت زناشویی براساس هوش هیجانی و هوش معنوی زوجین»، فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 5 (2): 84-69.
 • البرزی، محبوبه؛ خوشبخت، فریبا؛ گلزار، حمیدرضا و صبری، مصطفی(1393). «رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری: نقش واسطه ای هوش هیجانی»، روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 11 (44) 438-426.
 • بیرامی، منصور؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ اسمعلی، اسماعیل و بهادری خسروشاهی، جعفر (1392). «پیش بینی رضایتمندی زناشویی براساس مولفه های هوش هیجانی و شیوه های حل تعارض»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 17 (3): 27-21.
 • پورافقی، فرشاد (1395). «نقش سبک‌های زندگی، درک اجتماعی و روابط خانوادگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی معلمان جوان»، فصلنامه روانشناسی مدرسه، 2(5): 38-20.
 • جوکار، بهرام و البرزی، محبوبه (1389). «رابطه ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی»، فصلنامه علمی مطالعات روانشناختی، 6 (1): 110-89.
 • حافظی کت کن، حسین و قدمی، امیر (1390). «بررسی مقایسه ای تأثیر مشاوره گروهی با دو رویکرد انتخاب و شناختی- رفتاری بر میزان رضایت زناشویی زوج های شهر نور آباد»، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 10(38): 80-52.
 • حیدری، حامد؛ کیمیایی، سید علی؛ خویی نژاد، غلامرضا و مشهدی، علی (1399). «بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زودهنگام»، مجله دانشکده پزشکی علوم پزشکی مشهد، 63 (1): 2258-2249.
 • دلاورپور، محمد آقا؛ سلطانی، مرضیه و حسین چاری، مسعود (1387). «پیش بینی بهبود پذیری بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پایه هوش هیجانی و رویارویی مذهبی»، مجله روانپزشکی و روانشناسی ایران، 14 (3): 315-307.
 • سادانی فیروزآبادی، سمیه و یوسفی، صادق (1398). «بررسی رابطه ابعاد کارکرد خانواده و خلاقیت هیجانی با نقش واسطه ای سبک های مقابله ای در دانش آموزان تیز هوش»، فصلنامه پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6 (3): 95-81.
 • صبری، مصطفی؛ محبوبه، البرزی و بهرامی، محمود (1392). «رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خلاقیت هیجاین در دانش آموزان دبیرستانی»، مجله اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا، 9 (2): 63-35.
 • طیبی، زهره (1397). پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس مسئولیت پذیری و چشم انداز زمان، پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاد واحد شهر قدس.
 • عبداللهی، محمدحسین؛ فراهانی، محمدتقی و ابراهیمی، احترام (1387). «بررسی و مقایسه رابطه بین سبک های مقابله ای با تنیدگی، خلاقیت هیجانی و سلامت عمومی در دختران دانشجو»، مجله روانشناسی، 12 (1): 103-89.
 • قره داغی، علی؛ شفیع آبادی، عبداله؛ حسین رشیدی، بتول؛ فرحبخش، کیومرث و اسماعیلی، معصومه (1393). «مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با روان درمانی بین فردی بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار»، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(4): 605-583.
 • نظری، علی محمد (1388). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، تهران: انتشارات علم.
 • نوین، جنان و احسان، هادی (1395). «طراحی و ارزیابی اثربخشی آموزش آموزه هایی دینی- روانشناختی بر رضایت زناشویی»، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8 (28): 83-62.
 • یوسفی، ناصر؛ امانی، احمد و حسن پور، محمد (1395). «اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیز بر کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و تعارض زناشویی زنان ازدواج کرده به شیوه عادی، زن به زن و فرار کردن»، مجله مشاوره و روان درمانی خانواده، 6 (21): 119-98.
 • یوسفی، هانیه و بیان فر، فاطمه (1396). «بررسی رابطه ی خلاقیت هیجانی و رضایت زناشویی در دبیران ماهال شهرستان قاین»، دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران، جیرفت همایش گستران.
 • Abbasi, A. R. K., Tabatabaei, S. M., Sharbaf, H. A., & Karshki, H. (2016). Relationship of attachment styles and emotional intelligence with marital satisfaction. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences, 10(3).
 • Averill, J.R, (2007). Together again: Emotion and intelligence reconciled. In G.Mattews, M. zeidner, & R.D. Roberts, (Eds.), Emotional intelligence: Known and unknowns. 49-71.
 • Averill, J.R. (2001). The rhetoric of emotion, with a note on what makes great literature great. Empirical Studies of the Arts, 19(1), 5-26
 • Bloch, L., Haase, C. M., & Levenson, R. W. (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion, 14(1), 130.
 • Gutbezahl, J., & Averill, J. R. (1996). Individual differences in emotional creativity as manifested in words and pictures. Creativity Research Journal, 9(4), 327-337.
 • Hajihasani, M., & Sim, T. (2019). Marital satisfaction among girls with early marriage in Iran: Emotional intelligence and religious orientation. International Journal of Adolescence and Youth, 24(3), 297-306.
 • Ivcevic, Z., Brackett, M. A., & Mayer, J. D. (2007). Emotional intelligence and emotional creativity. Journal of personality, 75(2), 199-236.
 • Jackson, J. B., Miller, R. B., Oka, M., & Henry, R. G. (2014). Gender differences in marital satisfaction: A meta‐analysis. Journal of marriage and family, 76(1), 105-129.
 • Johnson, S., & Zuccarini, D. (2010). Integrating sex and attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 36(4), 431-445.
 • Kamp Dush, C. M., Taylor, M. G., & Kroeger, R. A. (2008). Marital happiness and psychological well‐being across the life course. Family relations, 57(2), 211-226.
 • Lavalekar, A., Kulkarni, P., & Jagtap, P. (2010). Emotional intelligence and marital satisfaction. Journal of Psychological Researches, 5(2), 185-194.
 • Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does Couples' Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication?. Journal of Marriage and Family, 78(3), 680-694.
 • Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Authors ‘responses:" A Further Consideration of the Issues of Emotional Intelligence". Psychological inquiry, 15(3), 249-255.
 • Nietzel, M. T., Winett, R. A., & MacDonald, M. L. (2013). Behavioral Approaches to Community Psychology: Pergamum General Psychology Series. Elsevier.
 • Page, R. M., & Cole, G. E. (2000). Demographic predictors of self-reported loneliness in adults. Psychological Reports, 68(3), 939-945.
 • Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. European journal of personality, 15(6), 425-448.
 • Proulx, C. M., Helms, H. M., & Buehler, C. (2007). Marital quality and personal well‐being: A meta‐analysis. Journal of Marriage and family, 69(3), 576-593.
 • Serrat, O. (2017). Understanding and developing emotional intelligence. In Knowledge solutions (pp. 329-339). Springer, Singapore.
 • Smith, L. Heaven pcl, clarrochi J. (2008)/ Trait emotional intelligence, conflict communication patterns, and relationship, satisfaction. personality and individual Differences, 44, 1314-25.