نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی معنادرمانی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه بیماران زن مبتلا بیماری مولتیپل اسکلروزیس مراجعه‌کننده به انجمن ام اس و مطب‌های پزشکان متخصص مغز و اعصاب منطقه 4 شهر تهران در سال 1398 بود. با روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 24 نفر از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته تحت آموزش‌های معنادرمانی قرار گرفتند. در این مطالعه، ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه-های تعارضات زناشویی ثنایی و عملکرد جنسی آریزونا بود که قبل و بعد از آموزش، اجرا گردید. داده‌های جمع‌آوری شده، با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 25 و روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که معنادرمانی گروهی، باعث کاهش معنادار (001/0>p) تعارضات زناشویی و عملکرد جنسی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. بنابراین می‌توان از این درمان به عنوان یک درمان مکمل در کنار دارودرمانی برای بهبود زندگی این بیماران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Logo Therapy to the Marital Satisfaction and Sexual Function in Women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • FATEMEH HAGHJOU
 • sara javanbakht

Master of General Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aims to determine the effectiveness of logo therapy to the the marital satisfaction and sexual function in women with Multiple Sclerosis. This research was of a semi-experimental with pre-test and post-test experimental and control groups. included all the females with Multiple Sclerosis referring to the MS Society and Neurologists in District 4 of Tehran in 1398. By applying available sampling, 24 patients selected and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of 2 hours of logo therapy training. Sanee Marital conflict questionnaire and Arizona sexual function scale were used to collect the data. Data were analyzed using SPSS software (ver. 25) and multivariate analysis of covariance. The results of analysis of covariance showed that group meaning therapy significantly Increase marital satisfaction and sexual function in the post-test stage compared to the pre-test in the experimental group compared to the control group. this treatment can be used as a complementary treatment, along with medication, to improve the quality of life of these patients.
Keywords: logo therapy, Marital Satisfaction, sexual function, Multiple Sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sign therapy
 • marital satisfaction
 • sexual function
 • multiple sclerosis
 • امینی نسب، زهرا.، فرحبخش، کیومرث (1394). «تأثیر زوج درمانی دلبستگی محور بر بهبود انطباق‌پذیری خانوادگی و کاهش تعارضات زناشویی»، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 14(54): 25-4.
 • بشکار، سیدامین (1386). تأثیر آموزش مهارت های کنترل خشم در کاهش درگیری های زناشویی در زوجین مراجعه کننده به شوراهای حل اختلاف. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اهواز.
 • پاک نیت، معصومه.، روشن چسلی، رسول (1397). «پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس هیجان خواهی، صمیمیت، عملکرد جنسی و ویژگی های شخصیت در پرستاران»، روانشناسی بالینی و شخصیت، 16 (1): 178-159.
 • تاجیک اسمعیلی، عزیزالله.، گیلک حکیم آبادی، محلا (1395). «عملکردهای جنسی و سازگاری زناشویی در زنان متاهل مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس»، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 10 (2): 9-1.
 • ثنایی، باقر (1379). مقیاس اندازه گیری خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت. 116-105.
 • جمشیدی، سمانه.، ترخان، مرتضی.، اکبری، بهمن.، زارع، حسین (1391). «اثربخشی معنادرمانی گروهی برروی افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلابه تعارضات زناشویی شهر رشت»، پژوهش‌های نوین روانشناختی، 27: 60-39.
 • حاج عزیزی، امیرحسین.، بهمنی، بهناز.، مهدی، نفیسه.، منظری توکلی، وحید.، و برشان، ادیبه (1396). «اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرک و امید به زندگی سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر کرمان، سالمند»، مجله سالمندی ایران، 12 (2): 231-220.
 • دیدنی، راضیه.، تبریزی، مصطفی.، مردانی راد، مژگان.، کرمی، ابولفضل (1399). «مقایسه اثربخشی درمان مثبت نگر و معنادرمانی بر احساسات مثبت نسبت به همسر و تعارضات زناشویی در زنان متأهل»، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، 1(31): 98-83.
 • دهقانی، شیدا.، خالقی پور، شهناز (1395). «مدل یابی معادلات ساختاری عملکرد جنسی زنان براساس ناگویی خلقی، سیستم بازداری-فعال سازی رفتاری و صفات شخصیت»، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 8 (29): 46-31.
 • سلیمانی، اسماعیل.، خسرویان، بهروز (1395). «تاثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همسران ناسازگار»، مجله مشاوره و روان درمانی خانواده، 2 (22): 19-1.
 • کریمی اوتاری، بهزاد.، خلعتبری، جواد.، و رضای استوار، ژاله (1396). «هم سنجی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری با معنادرمانی بر بی رمقی زناشویی، رضایت زناشویی و بی آلایشی زوجین»، آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، 3 (2): 102-81.
 • نجفی، فاطمه.، صاحب الزمانی، محمد.، فراهانی، حجت الله (1399). «تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر عملکرد و رضایت جنسی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ام اس ایران»، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 30 (1): 100-92.
 • نوری زاده، ربابه.، بایرامی، رقیه.، رنجبر، فاطمه.، پژشکی، فاطمه (1384). «اختلال جنسی در زنان باردار»، دومین کنگره سراسرس خانواده و مشکلات جنسی، دانشگاه شاهد.
 • نیک آذین، امیر.، روشن چسلی، رسول.، میرزایی، صدیقه (1393). «اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی در نمونه از زنان ایرانی»، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 10 (4): 44-32.
 • یوسفی کیا، مجتبی.، خوش کنش، ابوالقاسم.، فلاح زاده، هاجر (1397). «اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و ناامیدی در زنان مبتلا به ام اس»، مجله ارمغان دانش، 23(3): 377-364.
 • McGahuey, Alan J. Gelenberg, Cindi A. Laukes, Francisco A. Moreno, Pedro L. Delgado, Kathy M. McKnight, Rachel Manber, C. (2000). The Arizona sexual experience scale (ASEX): reliability and validity. Journal of Sex &Marital Therapy, 26(1), 25-40.
 • Barakova, E. I., Bajracharya, P., Willemsen, M., Lourens, T., & Huskens, B. (2015). Long‐term LEGO therapy with humanoid robot for children with ASD. Expert Systems, 32(6), 698-709.
 • Bicudo-Fürst, M. C., Leite, P. H. B., Glina, F. P. A., Baccaglini, W., de Carvalho Fürst, R. V., Bezerra, C. A., & Glina, S. (2018). Female sexual function following surgical treatment of stress urinary incontinence: systematic review and meta-analysis. Sexual medicine reviews, 6(2), 224-233.
 • Bragazzi, N. L. (2013). The gap in the current research on the link between health locus of control and multiple sclerosis: lessons and insights from a systematic review. Multiple Sclerosis International, 2013.
 • Çelik, D. B., Poyraz, E. Ç., Bingöl, A., İdiman, E., Özakbaş, S., & Kaya, D. (2013). Sexual dysfunction ın multiple sclerosis: gender differences. Journal of the Neurological Sciences, 324(1-2), 17-20.
 • Cooper, M. L. (2010). Toward a person× situation model of sexual risk-taking behaviors: Illuminating the conditional effects of traits across sexual situations and relationship contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 98(2), 319.
 • Cordeau, D., & Courtois, F. (2014). Sexual disorders in women with MS: assessment and management. Annals of physical and rehabilitation medicine, 57(5), 337-347.
 • Eskandarieh, S., Allahabadi, N. S., Sadeghi, M., & Sahraian, M. A. (2018). Increasing prevalence of familial recurrence of multiple sclerosis in Iran: a population based study of Tehran registry 1999–2015. BMC neurology, 18(1), 1-6.
 • Fong, A., Chau, C. T., Quant, C., Duffy, J., Pan, D., & Ogunyemi, D. A. (2018). Multiple sclerosis in pregnancy: prevalence, sociodemographic features, and obstetrical outcomes. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 31(3), 382-387.
 • Huppke, P., Huppke, B., Ellenberger, D., Rostasy, K., Hummel, H., Stark, W., ... & Gärtner, J. (2019). Therapy of highly active pediatric multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 25(1), 72-80.
 • Kalantarkousheh, S. M., Hassan, S. A., Kadir, R. A., & Talib, M. A. (2012). Effects of existential issues training on marital satisfaction among Iranian women. The New Educational Review, 28(2), 29-38.
 • Kang, K. A., Im, J. I., Kim, H. S., Kim, S. J., Song, M. K., & Sim, S. Y. (2009). The Effect of Logotherapy on the Suffering, Finding Meaning, and Suffering, Well-being of Adolescents with Terminal Cancer. Child Health Nursing Research, 15(2), 136-144.
 • Karney, B. R., & Coombs, R. H. (2000). Memory bias in long-term close relationships: Consistency or improvement?. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(8), 959-970.
 • Kleftaras, G., & Psarra, E. (2012). Meaning in life, psychological well-being and depressive symptomatology: A comparative study. Psychology, 3(04), 337.
 • Pines, A. M. (2002). Teacher burnout: A psychodynamic existential perspective. Teachers and Teaching, 8(2), 121-140.
 • Schulenberg, S. E., Hutzell, R. R., Nassif, C., & Rogina, J. M. (2008). Logotherapy for clinical practice. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 45(4), 447.
 • Schulenberg, S. E., Schnetzer, L. W., Winters, M. R., & Hutzell, R. R. (2010). Meaning-centered couples therapy: Logotherapy and intimate relationships. Journal of Contemporary Psychotherapy, 40(2), 95-102.
 • Severson, B. (2008). Sexual dysfunction and multiple sclerosis. MS center at evergreen healthcare Kirkland.
 • Southwick, S. M., Lowthert, B. T., & Graber, A. V. (2016). Relevance and application of logotherapy to enhance resilience to stress and trauma. In Logotherapy and existential analysis (pp. 131-149). Springer, Cham.
 • Wong, P. T. (2017). Meaning-centered approach to research and therapy, second wave positive psychology, and the future of humanistic psychology. The Humanistic Psychologist, 45(3), 207.
 • Zwibel, H. L., & Smrtka, J. (2011). Improving quality of life in multiple sclerosis: an unmet need. American Journal of Managed Care, 17(5), S139.