تبیین مدل علّی فلسفه‌ی فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی
تبیین مدل علّی فلسفه‌ی فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی

شایان کرمی؛ محمد سجاد صیدی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 1-17

چکیده
  مؤلفة هیجانی رابطة والدین و فرزندان نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای مشکل‌ساز در کودکان و نوجوانان و به‌طور کلی سلامت روان آنها دارد. مطالعة حاضر با هدف تبیین مدل علّی فلسفة فراهیجانی والدین مبتنی بر ...  بیشتر
اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده
اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده

زهرا کمالی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 19-35

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده می باشد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش ...  بیشتر
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری

امین افشین؛ عارف اسدپور

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 37-51

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان ...  بیشتر
بررسی رابطه لنگرگاه شغلی با رضایت شغلی: با تاکید بر نقش واسطه‌ای فشارزاهای شغلی
بررسی رابطه لنگرگاه شغلی با رضایت شغلی: با تاکید بر نقش واسطه‌ای فشارزاهای شغلی

آزاده عسکری؛ محمدمهدی نظرپور

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 53-74

چکیده
  مطالعه حاضر درصدد آزمون مدل مفهومی است که در آن فشارزاهای شغلی میانجی ارتباط میان لنگرگاه‌های شغلی و رضایت شغلی می‌باشند. روش این پژوهش‌ توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل 502 نفر از مدیران و ...  بیشتر
تبیین روابط علی تنظیم هیجان و استرس والدینی با تعارضات زناشویی: نقش میانجی‌گر انعطاف‌پذیری روان-شناختی در دوران همه‌گیری کروناویروس
تبیین روابط علی تنظیم هیجان و استرس والدینی با تعارضات زناشویی: نقش میانجی‌گر انعطاف‌پذیری روان-شناختی در دوران همه‌گیری کروناویروس

فاطمه مهدیان؛ رضا قربان جهرمی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 75-98

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‌گری انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و استرس والدینی با تعارضات زناشویی در دوران همه گیری کرونا ویروس اجرا شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر