نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی به کار بسته، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر درصدد آزمون مدل مفهومی است که در آن فشارزاهای شغلی میانجی ارتباط میان لنگرگاه‌های شغلی و رضایت شغلی می‌باشند. روش این پژوهش‌ توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل 502 نفر از مدیران و سرپرستان ده منطقه عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران بود. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای انجام شد. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های لنگرگاه‌های شغلی، شاخص توصیفی شغل (JDI) و فشارزاهای شغلی واحد صنعتی (IUJSS) پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار AMOS انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش بوت‌استرپینگ نشان داد که متغیر فشارزاهای شغلی به گونه‌ای جزئی ارتباط میان لنگرگاه‌های شغلی خدمت، استقلال و امنیت را میانجی‌گری می‌کند. چنین ارتباطی در مورد پنج لنگرگاه دیگر به دست نیامد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، چنانچه سازمان‌ها توانمندی‌های منحصر به فرد هر فرد را مطابق با ویژگی‌های شغل و سازمان لحاظ کنند، از استرس‌ها و فشازراهای شغلی کاسته شده و این امر بروندادهای مختلفی همچون رضایت شغلی بالاتر را ایجاد می‌کند. لنگرگاه‌ شغلی به عنوان متغیر‌ی که تناسب شغل و شاغل را نشان می‌دهد، می‌تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در گزینش، جذب و جانشین‌پروری افراد مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between Career anchor and job satisfaction: Emphasizing the mediation role of job stressors

نویسندگان [English]

 • azadeh askari 1
 • mohammad mahdi nazarpour 2

1 shahid beheshti university

2 shahid beheshti university

چکیده [English]

present study aims to test the conceptual model in which job stressors mediate the relationship between Career anchors and job satisfaction. The method of this research was descriptive-correlation and its statistical population included 502 managers and supervisors of ten operating regions of Iran Gas Transmission Company. The sampling method was done in cluster. The participants answered the Career anchors, job descriptive index (JDI) and industrial unit job stressors scale (IUJSS) questionnaires. Data analysis was done using AMOS software. Data analysis using the bootstrapping method showed that the job stressors variable partially mediates the relationship between the Career anchors of service, independence, and security. No such correlation was obtained for the other five anchors. Based on the findings of this research, if organizations consider the unique abilities of each person according to the characteristics of the job and the organization, job stress and pressure will be reduced, and this will create different outputs such as higher job satisfaction. Also, the Career anchor as a variable that shows the suitability of the job and the employee, can be used as one of the main factors in the selection, recruitment, and succession planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • job satisfaction
 • Career anchor
 • job stressors
 • پیواسته، سکینه؛ پیواسته، کلثوم (1399). «رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد». فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره، 3(3)، صص 43-66.
 • ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسکریان، مهناز (1389). آزمون‌های روان‌شناختی. تهران: نشر ویرایش.
 • عسکری، آزاده؛ عزیزی، ریحانه؛ رحمت‌جو، ریحانه (1399). «ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه لنگرگاه شغلی در مدیران شرکت انتقال گاز ایران»، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 11(40)، صص 193-210.
 • عسکری، آزاده؛ نظرپور، محمدمهدی؛ توکلی، سعید؛ خداکریمی، فروغ (1400). «بررسی تطبیقی شخصیت و رضایت شغلی بر اساس لنگرگاه‌های شغلی»، مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، ۱۳(۴۹)، صص 45-21.
 • مختارخان، اقدس (1400). «بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت‌رویی». فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، 4(2)، صص 29-1.
 • Aydogmus, C. (2018). Millennial’s career attitudes: the roles of career anchors and psychological empowerment. International Journal of Academic and Research in Business and Social Sciences, 8 (6), 1-23
 • Bester, C.L. and Mouton, T., (2006). Differences Regarding Job Satisfaction and Job Involvement of Psychologists with Different Dominant Career Anchors, Journal of Management Development, 29 (3), 50-55.
 • D & Kamali, F. (2001),Psychological stress, anxiety, depression, job satisfaction, and personality characteristics in preregistration house officers. Postgrad Med; 77:109–111.
 • Butler, T., & Waldroop, J., (1997). Discovering your career in business. Translation by Samsami, A., & Karami, M.
 • Camp, S. D. (2005). Assessing the effect of organizational commitment and job satisfaction on turnover: An event history approach. USA: sage publication Inc.
 • Chirumbolo, A. (2015). The impact of job insecurity on counterproductive work behaviors: The moderating role of honesty– humility personality trait. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 149, 554-569.
 • Chan, S. H., Mai, X., Kuok, O. M. & Kong, S. H. (2016). The influence of satisfaction and promotability on the relation between career adaptability and turnover intentions. Journal of Vocational Behavior, 92, 167-175.
 • Costigan, R., Gurbuz, C. & Sigri, U. (2018). Schein’s career anchors: testing factorial validity, invariance across countries, and relationship with core self-evaluations. Journalof Career Development. 45(3),199-214.
 • Danziger, N. and Valency, R. (2005). Career Anchorsi Distribution and Impact on Job Satisfaction, the England Case, Career Development International, 11(4), 293-303.
 • Davis K, Newstrom J. W (1989). Human behavior at work: organizational behavior, New York: McGraw-Hill.
 • DeCenzo, D. A., S. P. Ronnins and S.L Verhulst (2010), Human Resource Management, 10 Edition, John Wiley & Sons, Inc.
 • Draper, J, Halliday, D, Jowett, S, Norman, I, Watson, R, Wilson-Barnett, J, Normand, C & O’Brien, K, (2004). NHS Cadet Schemes: Student Experience, Commitment, Job Satisfaction and Job Stress, Nurse Education Today, 24, PP: 219–228.
 • Elit, L, Trim, K, Mand-Bains, I. H, Sussman, J & Grunfeld, E, (2004). Job Satisfaction, Stress & Burnout Among Canadian, Gynecologic Oncology, 94, PP: 134–139.
 • Ellison, J. A., & Schreuder, A. M. G. (2000). The relation between career anchors, occupational types and job satisfaction of midcareer employees. SA Journal of Industrial Psychology, 26(2), 1-6.‏
 • Feldman, D. C., & Bolino, M. C. (1996). Careers within careers: Reconceptualizing the nature of career anchors and their consequences. Human Resource Management Review, 6(2), 89-112. doi:10.1016/S1053 4822(96)90014-5
 • Fiori, M., Bollmann, G. & Rossier, J. (2015). Exploring the path through which career adaptability increases job satisfaction and lowers job stress: The role of affect. Journal of Vocational Behavior, 91, 113-121.
 • Gubler, M., Biemann, T., Tschopp, C., & Grote, G. (2015). How career anchors differentiate managerial career trajectories: a sequence analysis perspective. Journal of career development, 42(5), 412-430.‏
 • Heslop, P, Smith, G. D, Metcalfe. C, Hart, C & Macleod, J, (2002). Change in Job Satisfaction & its Association with Self-Reported Stress, Social Science & Medicine, 54, PP: 1589–1599.
 • Hoon Tan, H. and Choo Quek, B., (2001). An Exploratory Study on the Career Anchors of Educators in Singapore, The Journal of Psychology 135 (5), 527-545.
 • Hua, J. (2006). A Study of Relationship on Bureau of Investigation Officials, Quality of work life, Work Pressure and Job Satisfaction; Master's Thesis, Public Affairs Management.
 • Iqbal M, Waseem M. 2012. Impact of job stress on satisfaction among air traffic controllers of civil aviation authority: An empirical study from Pakistan. International journal on human resource studies, 2: 53-70.
 • Kahn, R. L, & Byosiere, P, 1992. Stress in organizations, Handbook of industrial and organizational Psychology, Vol. 3, PP. 571- 650.
 • Kekesi, E. K., & Agyemang, C. B. (2014). Perceived job insecurity and psychological distress: The moderating role of work values. International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 3, 18-35.
 • Kendall, E, (2003). Measurement of Occupational Stress Among Australian Workers.
 • Kim, Y., Liu, Y., & Shan, Z. (2017). Beyond touchdown: College students’ sports participation, social media use, college attachment, and psychological well-being. Telematics and Informatics. 14(5), 556–71.
 • Lapane, K. L & Hughes, C. M, (2007). Considering the Employee Point of View, Perceptions of Job Satisfaction and Stress Among Nursing Staff in Nursing Homes, American Medical Directors Association.
 • Leong, F. T., Rosenberg, S. D., & Chong, S. (2013). A psychometric evaluation of Schein's (1985) career orientations inventory. Journal of Career Assessment,22(3),524-538.
 • Lee, T.R., Chen, S.Y., Wang, S.H., & Ddadura, A. (2010). The relationship between spiritual management and determinants of turnover intention. European business review, vol 22, no 1, 2010, 102-116.
 • Lu, H, While, A. E & Barriball, K. L, (2005). Job Satisfaction and its Related Factors, International Journal of Nursing Studies, 44, PP:574–588
 • Lu, K, Chang, L & Wu, H, (2007). Relationships Between Professional Commitment, Job Satisfaction & Work Stress in Public Health Nurses in Taiwan, Journal of Professional Nursing,23(2)(March–April), PP, 110–116.
 • Lumley, E. J. (2009). Exploring the relationship between career anchors, job satisfaction and organisational commitment (Doctoral dissertation, University of South Africa).‏
 • Luthans, F, (2002). Organizational Behavior, New York, McGraw Hill.
 • mansoor M, Fida, Nasir S, Ahmad Z. (2011). the impact of job stress on emplyee job satisfaction A study on telecommunication sector of Pakistan. Journal of business studies Quarterly, 2: 50-56.
 • Makishi, N. (2012). Same behavior, different consequences: Reactions to men’s and women’s compulsory citizenship behaviors. Unpublished Master Thesis in Psychology. Cleveland State University.
 • McKenna, B., Zacher, H., Ardabili, F. S. & Mohebbi, H. (2016). Career Adapt-Abilities Scale—Iran Form: Psychometric properties and relationships with career satisfaction and entrepreneurial intentions. Journal of Vocational Behavior, 93, 81-91.
 • Mensah J, Amponsah-Tawiah K. (2016). Mitigating occupational stress: The role of psychological capital. Workplace Behavioral Health. 31(4): 189-203.
 • Mowday, R. T., Porter, W. L., & Steers, R. M. (1992). Employee-organization linkages. New York: Academic Press.
 • Peng, Z. L., & Zhao, H. (2012). Does organization citizenship behavior really benefit the organization? Study on the compulsory citizenship behavior in China. Nankai Business Review International, 3(1), 75- 92.
 • Price J.L.(2001). the study of turnover.Iowa state university press.ames.IA.
 • Quesenberry J.L. (2006). Career Anchors and Organizational Culture: A Study of Women in the IT Workforce, Sigmis Cpro6 Proceeding of the ACM Sigmis CPR Conference, 342-344.
 • Reisel, W. D., Probst, T. M., Chia, S-L., Maloles, C. M., & König, C. J. (2010). The effects of job insecurity on job satisfaction, organizational citizenship behavior, deviant behavior, and negative emotions of employees. International Studies of Management and Organization, 40, .74-91
 • Roth, Stephen F, Heo, Giseon, Varnhagen, Connie & Major, P. W, (2004). The Relationship between Occupational Stress and Job Satisfaction in Orthodontics, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 126, P, 106-109.
 • Schein, E. H. (1987). Individuals and careers. Handbook of Organizational Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Schein, E. H. (1990). Career anchors: discovering your real values. San Diego: University Associates, Inc.
 • Spector, P. E. (2016). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice 7th Edition. Wiley.
 • Tao, L., Guo, H., Liu, S. & Li, J. (2018). Work stress and job satisfaction of community health nurses in Southwest China. Biomedical Research, 29(3).
 • Teasdale, E. L, (2006). Workplace Stress, Post-Traumatic Disorders, 5, PP: 251-255.
 • Tir sveinsdo, H, Biering, P & Ramel, A, (2006). Occupational Stress, Job Satisfaction & Working Environment, International Journal of Nursing Studies, 43, PP: 875–889.
 • Tongchaiprasit, P. & Ariyabuddhiphongs, V. (2016). Creativity and turnover intention among hotel chefs: The mediating effects of job satisfaction and job stress. International Journal of Hospitality Management, 55, 33-40.
 • Vargas, R. C., & Teixeira, A. (2018). Satisfaction at IFES: an analysis through career anchors. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 19(3).‏
 • Vigoda-Gadot, E. (2007). Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra-role behavior in the workplace. Journal of Business and Psychology, 21(3), 377-405.
 • Willem, A, Buelens, M & Jonghe, I. D, (2007). Impact of Organizational Structure on Nurses’ Job Satisfaction, International Journal of Nursing Studies, 44, PP: 1011–1020.
 • Yaşlıoğlu, M., Karagülle, A. Ö., & Baran, M. (2013). An empirical research on the relationship between job insecurity, job related stress and job satisfaction in logistics industry. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 99, .338–332.
 • Yi, X., & Wang, S. (2014). Revisiting the curvilinear relation between job insecurity and work withdrawal: The moderating role of achievement orientation and risk aversion. Human Resource Management, 54, 499-515.
 • Zhao, H., Peng, Z., & Chen, H. K. (2014). Compulsory citizenship behavior and organizational citizenship behavior: The role of organizational identification and perceived interactional justice. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 148(2), 177-196.