نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد تربت جام، تربت جام، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده می باشد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان خشونت دیده مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان مشهد تشکیل می دهند. 60 زن خشونت دیده مبتلا به اضطراب و افسردگی، در مدت 5 ماه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه طرحواره درمانی و کنترل قرار گرفتند. گروه ه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای طرحواره درمانی را آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرند. همچنین در این پژوهش از پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ استفاده شده است. داده های نیز به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شده اند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی و اضطراب زنان خشونت دیده موثر می باشد. همچنین موجب کاهش معنادار نمرات تمامی طرحوارههای ناسازگار اولیه به جز دو طرحواره رهاشدگی/ بی ثباتی و اطاعت در افراد گروه آزمایش شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Schema Focused Approach to Group Cognitive-Behavioral Therapy on Improving Depression, Anxiety, and Maladaptive Childhood Schemas of Traumatized Women

نویسنده [English]

 • zahra Kamali

MSc of Clinical Psychology, Torbet Jam Azad University, Mashhad

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of schema focused approach to group cognitive-behavioral therapy on improving depression, anxiety, and maladaptive childhood schemas of traumatized women.
The research applies a quasi-experiment with pre-test, post-test and follow-up assessment. The statistical population is all the traumatized women refered to to health centers in Mashhad. In this research, 60 traumatized women having anxiety and depression were selected in 5 months through convenient sampling and they were randomly divided into two schema and control groups.
The experimental group received schema therapy in ten 60-minute sessions and the control group did not receive any treatment. Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory and Young's Schema Questionnaire were used in this study; analysis of covariance (ANCOVA) was also used to analyze the data.
The results of analysis of covariance indicated that schema focused approach to group cognitive-behavioral therapy is effective in improvement of depression and anxiety of traumatized women. It also shows a significant reduction in the scores of all of the early maladaptive schemas, except for the two schemes of abandonment / instability and subjugation in the experimental group. Conclusion: It can be concluded that schema focused group cognitive-behavioral therapy approach is effective in modifying early maladaptive schemas and reducing symptoms of anxiety and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Schema focused approach to cognitive-behavioral therapy
 • Early maladaptive schemas
 • Anxiety
 • Depression
 • احمدی، بتول؛ ناصری، سیمین؛ علی محمدیان، معصومه؛ شریعت مامک (1388). «عوامل زمینه ساز و راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان: جلسات بحث گروهی متمرکز با زوج‌های تهرانی». طلوع بهداشت، 8(4-3)، صص 6-16.
 • احمدی، محبوبه؛ رهنوردی،منا؛ کیانی، مهرداد؛ پورحسین حقی،اسما (1393). «بررسی ارتباط خشونت‌های خانگی و افکارخودکشی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی -درمانی و دادگاه‌های خانواده شهرستان رشت سال 1392». مجله پزشکی قانونی ایران، 20(4)، صص 209-201.
 • اکبرزاده، نسرین و مافی، مهوش (1384). «بررسی ویژگی های روان شناختی خشونت ورزان در خانواده». مطالعات روان شناختی، 2(4و5)، صص 20-5.
 • بک، جودیت. (1390). شناخت درمانی مبانی و فراتر از آن. ترجمه لادن فتی و فرهاد فرید حسینی. تهران: انتشارات دانژه.
 • پورنقاش تهرانی، سعید؛ افتخاری، مریم؛ غلامعلی لواسانی، مسعود (1395). «نقش تجربه خشونت خانگی در پیش بینی افسردگی، اضطراب و استرس مردان خشونت گرا». مجله پزشکی قانونی ایران، 22(2)، صص 129-137.
 • جمال، آرزو (1385). مقایسه اثربخشی روش موسیقی درمانی و تن آرامی در کاهش افسردگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 • عطادخت، اکبر؛ زارع، رقیه (1392). «مقایسه حالات خلقی زنان با و بدون تجربه خشونت خانگی: ارزیابی نقش حالات خلقی زنان در پیش بینی خشونت». مجله سلامت و مراقبت، 17(4)، صص 299-291.
 • غمخوارفرد، زهرا؛ امراللهی، مونا؛ آزادفلاح، پرویز. (1391). «بررسی پیش‌بینی کننده‌های اضطراب دوره کودکی براساس طرحواره‌های ناسازگار کودک و سبک‌های فرزندپروری مادر». مجله علوم رفتاری، 6(3)، صص 262-253.
 • فری، مایکل (1999). راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی. ترجمه مسعود محمدی؛ رابرت فرنام (1392). تهران: رشد.
 • مارنات، گری گراث. (2003). راهنمای سنجش روانی. ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو. (1393). تهران: رشد.
 • هنرپروران، نازنین؛ نظیری، قاسم؛ محمدنژاد، مهرانگیز. (1389). «اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی به شیوه گروهی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان افسرده سال 1388». فصلنامه زن و جامعه، 1 (1).
 • حسین زاده، اعظم. اسبقی، مریم و نصیری، اعظم. (1399). «اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی». فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره، 3 (3)، 123-145.
 • دیویدسون، ک، م. (1990). کاربرد شناخت درمانی در اختلال های شخصیت (راهنمای درمانگران). ترجمه؛ کیت، م. گیتی شمس، 1383. تهران: ارشد.
 • Crespo M, Arinero M. Assessment of the efficacy of a psychological treatment for women victims of violence by their intimate male partner. Span J Psychol 2010; 13:849-63.
 • Ehlers A, Clark D. A cognitive model of posttraumatic stress Behav Res Ther 2000; 38:319-45.
 • Kellogg, S. H., & Young, J. E. (2006).Schema therapy for borderline personality disorder. Journal of clinical psychology; 62(4), 445-458.
 • Latif M, Jahan Khanam S. (2017). Effectiveness of cognitive behavior therapy in reducing anxiety, depression and violence in women affected by intimate partner violence: a randomized controlled trial from a low-income country. Journal of Postgraduate Medical Institue. 31(4):425-431.
 • Nordhal, M. and Nysaeter, T.E, )2005(. Schema therapy for patients with border line personality disorder: a single case series, Journal of Behavior therapy and Experimental psychiatry, vol. 36, pp. 254-264.
 • Thase ME, Nierenberg AA, Vrijland P, van Oers HJ, Schutte A-J, Simmons JH. (2010)Remission with mirtazapine and selective serotonin reuptake inhibitors: a meta-analysis of individual patient data from 15 controlled trials of acute phase treatment of major depression. International clinical psychopharmacology; 25(4):189-98.
 • Young JE, Klosko G, Yeshar M. Schema therapy. New York: Guilford; 2003, 120-2760
 • S., Mulvey. P. Edward. (2012) .Violence risk: Re-defining variables from the first-person perspective. Aggression and Violent Behavior. 17: 198-207.
 • Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. (2003). Schema Therapy: A Practioner's Guide. New York, NY: Guilford press.