نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورة شغلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مؤلفة هیجانی رابطة والدین و فرزندان نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای مشکل‌ساز در کودکان و نوجوانان و به‌طور کلی سلامت روان آنها دارد. مطالعة حاضر با هدف تبیین مدل علّی فلسفة فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی–همبستگی و از نوع تحلیل مدل معادلات ساختاری بود. جامعة آماری شامل کلیة والدین شهرستان کرمانشاه بود. تعداد 201 تن از والدین به‌روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها عبارت بودند از مقیاس فلسفة فراهیجانی والدین (ایولینی کو، 2006)، مقیاس خودآگاهی هیجانی (گرنت و همکاران، 2002) سیاهة تمایزیافتگی خود – فرم کوتاه (دریک، 2011) و پرسشنامة اضطراب وجودی (ون بروگن و همکاران، 2017). روایـی ابزارهـا بـا اسـتفاده از روایـی محتـوا بـه‌روش کیفـی و پایایـی بـه‌روش همسـانی درونـی بـا محاسـبة ضریـب آلفـای کرونبـاخ انـدازه‌گیـری شـد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 وAMOS21  مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم اضطراب وجودی به فلسفة فراهیجانی (24/0= β؛ 01/0P>)؛ تمایزیافتگی به خودآگاهی هیجانی (29/0= β؛ 001/0P>)؛ و خودآگاهی هیجانی به فلسفة فراهیجانی (33/0= β؛ 001/0P>) و همچنین مسیر غیرمستقیم تمایزیافتگی به فلسفة فراهیجانی والدین با نقش واسطه‌ای خودآگاهی هیجانی (09/0 = β؛ 006/0P>) مثبت و معنادار است. به‌عبارت دیگر نتایج نشان داد والدینی که تمایزیافتگی بالاتری دارند، خودآگاهی هیجانی بیشتر و همچنین در فلسفة فراهیجانی بیشتر آموزشگر هیجان هستند. در واقع، از نتایج پژوهش به‌نظر می‌رسد که تمایزیافتگی بیشتر در والدین به آنها کمک می‌کند که خودآگاهی هیجانی بیشتری داشته باشند و همین خودآگاهی هیجانی نیز به‌نوبة خود به ارتقاء آموزشگری هیجانی آنها کمک می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The explanation of the causal model of parental meta-emotional philosophy based on emotional self-awareness, differentiation and existential anxiety

نویسندگان [English]

  • shayan karami 1
  • mohammad sajjad seydi 2

1 Master's student in career counseling, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The emotional component of the relationship between parents and children plays an important role in the formation of problematic behaviors in children and adolescents and their mental health in general. The present study was conducted with the aim of explaining the causal model of parental meta-emotional philosophy based on emotional self-awareness, differentiation and existential anxiety. The study method was descriptive-correlation and structural equation model analysis. The statistical population included all the parents of Kermanshah city. A total of 201 parents were selected using the accessible method. The data collection tools were the Parental meta-emotion philosophy Scale, the Emotional Self-Awareness Scale, the Self-Differentiation Inventory - Short Form, and the Existential Concerns Questionnaire (Van Brugen et al., 2017). The validity of the tools was measured by using content validity in a qualitative method and reliability by internal consistency by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using SPSS 21 and AMOS 21 software. The results showed that the direct paths of existential anxiety to meta-emotional philosophy; Differentiation to emotional self-awareness; and emotional self-awareness to meta-emotional philosophy, as well as the indirect path of differentiation to parental meta-emotional philosophy with the mediating role of emotional self-awareness is positive and significant. In other words, the results showed that parents who have higher differentiation have more emotional self-awareness and are more in emotion coaching in meta-emotional philosophy. This finding can be used in theoretical models related to the determinants of parent's emotion coaching or in psychological interventions to help parents to increase their emotion coaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parental meta-emotional philosophy
  • emotion coaching
  • emotional self-awareness
  • differentiation
  • existential anxiety