نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان نابارور که به بیمارستان حضرت امام خمینی شهرستان ساری در شش ماه دوم سال 1394، مراجعه نموده که تعداد آنها برابر 211 نفر از سوی بیمارستان گزارش شده بود. شیوه نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع در دسترس و با غربالگری اولیه به صورت هدفمند به حجم 30 نفر که برای هر گروه آزمایش و گواه 15 نفر انتخاب گردید. کلیه فرایند درمان در هشت جلسه به صورت فردی به مدت 45 دقیقه برای گروه آزمایش انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات نمونه ها از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده شد و جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده گردید. یافته ها نشان داد که متغیر مستقل(گروه) تأثیر معناداری بر متغیر وابسته(خود تاب آوری) داشته است(77/27 =(28 ، 1) F و 0.001 P <). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment therapy on self-resilience of infertile women in Sari city

نویسندگان [English]

 • Amin Afshin 1
 • Aref Asadpour 2

1 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University

2 General Psychology, Islamic Azad University, Tunkabon branch

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy on self-resilience of infertile women in Sari city. This research was a quasi-experimental method with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of all infertile women who referred to Hazrat Imam Khomeini Hospital in Sari city in the second six months of 2014, whose number was 211 was reported by the hospital. The sampling method of the current research is available and with a targeted initial screening of 30 people, of which 15 people were selected for each experimental and reference group. The entire treatment process was carried out in eight individual sessions for 45 minutes for the experimental group.Connor and Davidson's resilience scale was used to collect data from the samples, and univariate covariance analysis was used to analyze the data. The findings showed that the independent variable (group) had a significant effect on the dependent variable (self-resilience) (F(28, 1) = 27.77 and P < 0.001). Therefore, it can be concluded that acceptance and commitment therapy has been effective on the self-resilience of infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • acceptance and commitment
 • Resilience
 • Female infertility
 • جمیلیان، مهری؛ رفیعی، محمد؛ جمیلیان، حمیدرضا؛ اسم‌خانی، فاطمه (1389). «مقایسه سلامت عمومی زنان بارور و نابارور شهر اراک». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال 14، شماره6، صص35-27.
 • خسروی، زهره (1390). «عوامل پیش بینی کننده سلامت روان در زوج های نابارور». فصلنامه باروری و ناباروری. سال سوم، شماره 9، صص64-56.
 • رحمت اللهی، فرحناز؛ فاتحی‌زاده، مریم؛ احمدی، سید احمد (1385). «آسیب شناسی زندگی زناشویی»، فصلنامه تازه‌های روان درمانی، سال 11، شماره 41و 42، صص25-8.
 • شاهنوسی، مجتبی؛ کریمی، زیبا (1389). «بررسی پیامدهای اجتماعی نازایی بر خانواده در شهر اصفهان». فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهاردهم، شماره یازدهم، صص198-171.
 • علیزاده، سپیده (1388). تدوین برنامه عقلانی- هیجانی، رفتاری و بررسی تأثیر آن بر تاب آوری و سلامت روان افراد مبتلا به اچ آی وی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
 • یونسی، سید جلال (1391). «استسگما و ناباروری در ایران، راهکارهایی برای مقابله». فصلنامه باروری و ناباروری. سال 3، شماره 12، صص86-74.
 • Anderson KM, Sharpe M, Rattery A, Irvine DS. Distress and concern in couples referred to a specialist infertility clinic. J Psychosomatic Res 2003; 54(4): 353-5.
 • Alez J. Zautra, Lisa M Johnson, Mary C. Davis. Positive affect as a source of resilience for women in chronic pain. J Consult Clin Psychol 2005; 73:212-20.
 • Behrouz B, Bavali F, Heidarizadeh N, Farhadi M. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Symptoms, Coping Styles, and Quality of Life in Patients with Type-2 Diabetes. j.health. 2020; 7 (2): 236-253 (Persian).
 • Campbell; Sills; L.; Cohan; S.; & Stein; M.B. (2006). Relationship of resilience to personality; coping; and psychiatric symptoms in young adults. Behavior research and therapy; 44; 585-599.
 • s.J. (2006). Kesilience in children a revieo of litevature with implications for education.Urban education, 41(3), 211-239.
 • K. M & Davidson, j.r.t. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner- Davidson resilience scale (CD- RISC).Depression and Anxiety 18, 76-82.
 • Diamond R, Kezur D, Meyers M, Scharf CN, Weinshel M. Couple therapy for infertility. New York: Guilford Press; 1999; 35-45.
 • Fathi ahmadsaraei N, Neshat doost H T, Manshaee G R, Nadi M A. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Quality of Life among Patients with Type 2 Diabetes. Iran J Health Educ Health Promot. 2020; 4(1): 31-39 (Persian).
 • Hayes, S.C., & Lillis, J. (2012). Acceptance and Commitment Therapy. American Psychological Association (Theories of Psychotherapy Series).
 • Hayes, S.C, Strosahl, K.D., & Wilson, K.G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd edition). New York, NY: The Guilford Press.
 • Lunenfeld B, Van Steirteghem A, Foundation B. (2014). Infertility in the third millennium: implications for the individual, family and society: condensed meeting report from thHealth in Infertile Individuals. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 7(4): 79-87.
 • Masten AS. Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychology 2001; 56:227-38.
 • Rutter M. Resilience concepts and findings: Implications for family therapy. Journal of Family Therapy 1999; 21:119-44.
 • Suniya S. The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Dev 2000; 71: 543-62.
 • Showani E, Zahrakar K, Rasooli M. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing the Components of Couple Burnout in Veterans Spouses. Iran J War Public Health. 2016; 8(2): 111-118.
 • Tugade MM, Fredrickson BL. Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology 2004; 86:320-33.
 • Zegers-Hochschild F, Adamson GD, de Mouzon J, Ishihara O, Mansour R, Nygren K, et al. The international committee for monitoring assisted reproductive technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) revised glossary on ART terminology. Hum Reprod 2009; 24: 2683-7.
 • Zettle, R. (2007). ACT for Depression: A Clinician&#39;s Guide to Using Acceptance & Commitment Therapy in Treating Depression. Oakland, CA: New Harbinger