بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان
بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان

نیلوفر قنواتی؛ رضوان صالحی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 1-15

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.1.7

چکیده
       پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام در بین دانشجویان دانشگاه شهرکرد انجام شد. این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده که 102 نفر از دانشجویان دانشگاه شهرکرد ...  بیشتر
بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان
بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان

الهه السادات بنی هاشمی؛ لطیفه السادات مدنیان؛ لیلا پرنده

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 17-37

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.2.8

چکیده
       با ظهور دومین گذار جمعیتی که از آن به عنوان گذار در خانواده و تشکیل خانواده نیز یاد می شود، الگوهای سنتی سابق دچار تغییرات اساسی شده و الگوهای جدیدی از ازدواج نمود یافته‌اند که عبارتند از: ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول منطقه 20 شهر تهران
بررسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول منطقه 20 شهر تهران

اعظم مختارخان

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 39-66

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.3.9

چکیده
       هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر آسیب پذیری روحی و روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول، منطقه 20 شهر تهران بوده است. جامعه هدف در این تحقیق معلمین مدارس مقطع متوسطه دوره اول ، منطقه ...  بیشتر
اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر
اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی زنان متأهل خمینی شهر

اکرم ابراهیمی؛ سحر خانجانی وشکی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 67-85

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.4.0

چکیده
       هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل (TA) بر بهزیستی روانشناختی زنان متأهل خمینی شهر بود. روش  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با ...  بیشتر
رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد
رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد

معصومه کریمی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 87-111

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.5.1

چکیده
       هدف از انجام این مقاله بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد بود. این مقاله از نظر ماهیت و هدف از نوع مقالات بنیادی و از نظر نحوه ...  بیشتر
پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار
پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار

الهام مهرورزان؛ نازیلا نجاتی؛ مهدی عرب زاده

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 113-135

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.6.2

چکیده
  هدف از این پژوهش پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک­های حل مسئله اجتماعی و ویژگی­های شخصیتی در زنان ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه بانوان ورزشکار ...  بیشتر