نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، شهرری، ایران

چکیده

     هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر آسیب پذیری روحی و روانی در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوره اول، منطقه 20 شهر تهران بوده است. جامعه هدف در این تحقیق معلمین مدارس مقطع متوسطه دوره اول ، منطقه 20 شهر تهران(مرکز شهر) که تعداد آنها 248 نفر بوده و که در راستای هدف پژوهش تعداد 144 نفر ، از روش نمونه گیری به‌صورت تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب(با استفاده از فرمول کوکران) انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع بنیادین و روش تحقیق توصیفی و از نوع علی-مقایسه ای بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات،پرسشنامه بوده است که ازپرسشنامه فشار روانی-شغلی معلمان ایران(1388)ساخته دکتر"ماریا(مریم)آگیلار وفایی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمونهای خطای استاندارد نسبت ها ، مقایسه میانگین‌ها، از,آزمون t  و آزمون f فیشر به کمک نرم افزار spss نسخه 23 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد حوزه عوامل موثر بر فشار روحی و روانی ناشی از دانش آموزان(20/30) , حوزه عوامل موثر ناشی از ضعف توانایی های مهارتی شغل معلمی( 27/21 ),حوزه عوامل موثر ناشی از مدیران و مسئولان (12/29), حوزه عوامل موثر ناشی از فرایندهای سازمان(47/19) , حوزه عوامل موثر بر فشار روحی و روانی ناشی از وضعیت فیزیکی و موقعیت محیط کار(09/32),حوزه عوامل موثر ناشی از همکاران (77/21) در سطح اطمینان 95% می‌توان گفت مقدار تفاوتهای آنها معنادار است و همچنین  در پرسشنامه آسیب پذیری روانی-شغلی: عوامل موثر ناشی از وضعیت فیزیکی و موقعیت محیط کار و عوامل موثر ناشی از مدیران و مسئولان به ترتیب بیشترین رویدادهای تاثیرگذار می باشند(دامنه تغییر آنها بالای 50 است) همچنین میانگین سوالات عوامل موثر ناشی از فرایندهای سازمان و  عوامل موثر ناشی از همکاران نیز بیانگر این موضوع با درجه کمتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • azam mokhtarkhan

Master of Educational Management, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Shahreri, Iran

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
1) پیوسته گر، مهرانگیز؛ بشارت، محمدعلی و پژوهی نیا، شیما (1391). «تبیین آسیب پذیری های روانی براساس سبک های دلبستگی دانشگاه های مختلط دولتی تهران»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره 1، بهار، صص 37-28.
2) صافی، محمدهادی (1389). «عوامل فردی، محیطی و شغلی مؤثربررضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی»، مجله مرکز مطالعات و توسعه آمورش پزشکی، شماره اول،  صص 43-34.
3) علیزاده،ابراهیم و رضایی، علی محمد (1389). «بررسی منزلت اجتماعی حرفه معلمی(دبیردبیرستان و آموزگار دبستان)وتغییرات آن درطول سه دهه گذشته»، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره29.
4) قهرمانی، محمد؛ ابولقاسمی، محمود؛ عارفی، محبوبه و خاتمی، میرحمید (1391). «ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی»، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره 10، بهار، صص 30-13.
5) کلدی، علیرضا و عسگری، گیتا (1392). «بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران»، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و سوم، صص120-103.
6) مجتهدی، زهرا (1383). بررسی عوامل استرس زای شغلی و رابطه آن باسلامت عمومی معلمان دوره راهنمایی و متوسطه استان همدان، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان همدان.
7) وفایی، ماریاآگیلار (1389). «استرس شغل معلمی: شیوع، منابع و پیامدهای استرس شغلی در میان معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه، پژوهش های روانشناختی، دوره6، شماره1 و2.
8)      Abdullah. Muhammad hadi (2009). Job satisfaction among secondary school teachers .Jurnal Kemanusiaan bil.13.
9)      Akintunde, P (2011). Health Education as a core course for Teachers’ Education: to enhance the Mental Health of students. University of Calabar. Nigeria.
10)  T. Mistry ،Milan (2010). A Study for Teachers Relationship Between Job Satisfaction and Mental Health Awareness، turky Department of Education.
11)  Tuj Uddin M, Islam MT, Ullah MO. A study on the quality of nurses of government hospital in Bangladesh. Proceedings of the Pakistan Academy of Sciences. 2006; 43(2): 121-9.
12)  Wright, S. PAUL. HORN, SANDRA P AND SANDERS William (1997). Teacher and Classroom Context Effects on Student Achievement: Implications for Teacher EvaluationKluwer Academic Publishers،11: 57-67.