نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی مشاوره دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام در بین دانشجویان دانشگاه شهرکرد انجام شد. این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده که 102 نفر از دانشجویان دانشگاه شهرکرد در سال تحصیلی 1400-1399 به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران و قابلیت استخدام پول و همکاران پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، آزمون T مستقل و تحلیل واریانس یک راهه انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام در همه ابعاد (59/0=(r=مثبت و معنی دار است(01/0>p) واز بین مولفه های اشتیاق تحصیلی، دو مولفه نیرومندی و وقف خود، باهم 39% واریانس قابلیت استخدام را پیش بینی می کنند. علاوه بر این، بین دو متغیر اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام بر اساس جنسیت تفاوتی وجود ندارد. اشتیاق تحصیلی بر اساس رشته تحصیلی نیز تفاوت معنی داری ندارد اما قابلیت استخدام بر اساس رشته تحصیلی، در میان دانشجویان دانشکده کشاورزی کمتر از دانشکده های دیگر است. بر اساس این نتایج می توان گفت که قابلیت استخدام بر  اساس اشتیاق تحصیلی قابل پیش بینی است. بنابراین باید در برنامه ریزی های مبتنی بر ارتقای سطح اشتیاق تحصیلی دانشجویان به این مورد توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • nilofar ghanavati 1
  • rezvan salehi 2

1 Bachelor of Counseling, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Counseling, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
1)      زاهدی، سید مهدی و زکی زاده، سهیلا (1393). «تأثیر قابلیت استخدام بر موفقیت کارراهه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قزوین»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره 6، شماره 17، صص73-63.
2)      زاهدی، شمس السادات؛ روشندل اربطانی، طاهر و حسن پور، اکبر (1389). «عوامل سازمانی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی»، نشریه مدیریت دولتی، دوره 2، شماره4، صص88ـ73.
3)              صدوقی، مجید (1398). «تحلیل کانونی رابطه سرمایه روان شناختی با اشتیاق تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی»، مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، دوره 2، شماره 6، صص101- 87.
4)      عمویی، نوشین؛ عجم، علی اکبر و بادنوا، صدیقه (1396). «نقش سرمایه روانشناختی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده تغذیه صنایع غذایی»، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، دوره 9، شماره 2، صص75-66.
5)      قدم پور، عزت اله؛ قاسمی پیر بلوطی، محمد؛ حسنوند، باقر و خلیلی گشنیگانی، زهرا (1369). «ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان»، فصلنامه اندازهگیری تربیتی، دوره 8، شماره 29، صص184-167.
6)      موسوی، مطهره؛ عابدی، محمدرضا و باغبان، ایران (1393). «بررسی تأثیر مشاوره مسیر شغلی سازه گرا بر قابلیت استخدام دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان»، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 6، شماره 20، صص 134-120.
7)      میرصفیان، زهرا و سواد کوهی، علیرضا (1398). «تأثیر ابعاد استقامت ذهنی بر اشتیاق تحصیلی در دانشجویان»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 20، شماره 2، صص77-69.
8)      نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه (2013). «نقش موفقیت شغلی ادراک شده در پیش‌بینی تعارض کار-خانواده و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی»، مشاوره کاربردی، دوره 3، شماره 1، صص62-51.
9)      Bakker, A, B. & Demerouti, E (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International. 13, 3. 202-22.
10)  Bouchey, H. A., Shoulberg, E. K., Jodl, K. M., & Eccles, J. S (2010). Longitudinal links between older sibling features and younger siblings' academic adjustment during early adolescence. Journal of educational psychology, 102(1), 197.
11)  Bivand P. (2012). Generation lost Youth unemployment and the youth labor market. London, England: Trades Union Congress.
12)  Brown SP. (1996). A meta-analysis and review of organizational research on job involvement. psychological bullet, 120 (2):235-255.
13)  CBI (CONFEDERATION OF BRITISH INDUSTRY). (1999). Making Employability Work: An Agenda for Action. London: CBI.
14)  Carr Saunders A. M. (1926). Eugenics. New York, NY: Henry Holt.
15)  Dacre Pool Lorraine Qualter Pamela J. Sewell Peter. (2014). Exploring the factor structure of the CareerEDGE employability development profile. Education + Training, Vol. 56 Iss 4 pp, 303– 313.     
16)  Dacre Pool, L. and Sewell, P. (2007). The key to employability: developing a practical model of graduate employability. Education þ Training, Vol. 49 No. 4, pp. 277-289.
17)  Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, E. & Schaufeli, W. B. (2003). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology. 86,499-512.
18)  Feintuch, A. (1955). Improving the employability and attitudes of" difficult-to-place" persons. Psychological Monographs: General and Applied, 69(7), 1.
19)  Finn, D. (2000). From fullemployment to employability: a new deal for Britain’s unemployed. International Journal of Manpower, 21,5, 384-399.
20)  Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109.
21)  Grist M. Birdwell J. Gregory T. and Ousbey J. (2011). Youth labor is lost. London, England: Demos.
22)  Hillage J. and Pollard E. (1998). Employability: Developing a framework for policy analysis (Research Report RR85). Brighton, England: Institute for Employment Studies, Department for Education and Employment.
23)  Hobfoll, S, E., Johnson, R, J., Ennis, N., & Jackson, A, P. (2003). Resource loss, resource gain, and emotional outcomes among inner city women. Journal of personality and social psychology, 84, 3: 632-643.
24)  Kluytmans Frits & Ott Marlies. (1999). Management of employability in the Netherlands. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8, 2, 261.
25)  Kreither Robert & Kinick Angelo (2001). Organizational behavior. Mc GrawHill, P.79
26)  Li, Y., & Lerner, R. M. (2011). Trajectories of school engagement during adolescence: implications for grades, depression, delinquency, and substance use. Developmental psychology, 47(1), 233.
27)  Lindsay C. and Dutton M. (2010). Employability through health? Partnership-based governance and the delivery of Pathways to Work condition management services. Policy Studies, 31, 245–264.
28)  Lindsay C. and Mailand M. (2009). Delivering employ- ability in a vanguard “active” welfare state: The case of Greater Copenhagen in Denmark. Environment and Planning C: Government and Policy, 27, 1040–1054.
29)  Miller, W. R., & Seligman, M. E. (1975). Depression and learned helplessness in man. Journal of abnormal psychology, 84(3), 228.
30)  Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4), 667.
31)  Rayan RM, Deci EL. (2000). Self- determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and wellbeing. American psychologist, 55(1): 68-78.
32)  Salanova, M., & Schaufeli, W. (2009). El engagement en el trabajo: cuando el trabajo se convierte en pasión. Alianza Editorial, Madrid.
33)  Schaufeli WB, Salanova M, Gonzalez- Roma V, Baker AB. (2002). the measurement of engagement and burnout. Journal of happiness, 3(1): 71-92.
34)  Seligman, M. E., Rosellini, R. A., & Kozak, M. J. (1975). Learned helplessness in the rat: time course, immunization, and reversibility. Journal of comparative and physiological psychology, 88(2), 542.
35)  Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (2013). Development of school engagement in association with academic success and well-being in varying social contexts: a review of empirical research. European Psychologist, 18(2), 136.
36)  Walker, K. W., & Pearce, M. (2014). Student engagement in one-shot library instruction. The Journal of Academic Librarianship, 40(3-4), 281-290.
37)  Wang, M. T., Chow, A., Hofkens, T., & Salmela-Aro, K. (2015). The trajectories of student emotional engagement and school burnout with academic and psychological development: Findings from Finnish adolescents. Learning and Instruction, 36, 57-65.
38)  Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demrouti, E., Schaufeli, W. B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International journal of stress management. 14, 2, 121-141.