نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیک، تهران، ایران

3 استاد یار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک­های حل مسئله اجتماعی و ویژگی­های شخصیتی در زنان ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه بانوان ورزشکار در ایستگاه‌های تندرستی منطقه 22 شهر تهران تشکیل می­دادند که از  بین آن‌ها 320 نفر به روش نمونه­گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی کانور، پرسشنامه حل مسئله اجتماعی و پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی- فرم کوتاه استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام به‌وسیله نرم­افزار اس­پی­اس­اس نسخه 24 انجام شد. نتایج نشان داد، که ویژگی‌های شخصیتی روان­رنجورخویی، برون‌گرایی و توافق پذیری قادر به پیش‌بینی اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار می­باشند. همچنین سبک‌های حل مسئله اجتماعی جهت‌گیری منفی به مسئله و  سبک اجتنابی قادر به پیش‌بینی اضطراب اجتماعی زنان ورزشکار است. درنتیجه باید گفت که سبک­های حل مسئله اجتماعی و ویژگی­های شخصیتی می­توانند اضطراب اجتماعی را در زنان ورزشکار پیش­بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting social anxiety based on social problem solving styles and personality traits in women athletesi

نویسندگان [English]

  • elham mehrvarzan 1
  • nazila nejati 2
  • mehdi arabzadeh 3

1 M.Sc. in Personality Psychology, Islamic Azad University, South Tehran Branch

2 Master of General Psychology, Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to predict social anxiety based on social problem solving styles and personality traits in women . athletes. The research method was descriptive-correlational
The statistical population of the present study included all female athletes in the health stations of District 22 of Tehran, from which 320 people were selected by cluster sampling.
To collect information, Conver's standard social phobia questionnaire, social problem solving questionnaire and five-factor personality questionnaire were used.
Data analysis was performed using multiple regression analysis in a stepwise manner using SPSS software version 24.
The results showed that the personality traits of neuroticism, extroversion and adaptability are able to predict the social anxiety of women athletes.
Also, social problem solving styles, negative problem orientation and avoidance style are able to predict the social anxiety of wAs a result, social problem-solving styles and personality traits can predict social anxiety in women athletes.
omen athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social anxiety
  • social problem solving
  • personality trait
ابراهیمی، علی؛ رمضانی فر، عباس؛ لطفی، مژگان و حکیم شوشتری، میترا. (1396). ارتباط میان صفات اتیستیک، نقص مؤلفه­های حل مسئله اجتماعی، نشانه­های افسردگی و اضطراب: رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران. 23(3): 293- 278.
اسفندیاری، زینب. (1392). بررسی رابطه ابعاد شخصیت، عزت نفس و اضطراب اجتماعی در کاربران شبکه های اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. گیلان: دانشگاه گیلان.
آقامحمدحسنی، پروین و مختاری، محمدرضا . (۱۳۹۴). بررسی رابطه هراس اجتماعی با ابعاد شخصیت دانشجویان. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا. 
باقری، مریم و پناهی، حسین .(۱۳۹۷).  بررسی رابطه سبک حل مساله اجتماعی و نظریه ذهن با اضطراب اجتماعی دانش آموزان، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
بیانی، علی اصغر؛ رنجبر، منصور و بیانی، علی. (1391). بررسی رابطه بین توانایی حل مسأله اجتماعی با افسردگی و هراس اجتماعی در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 22(94): 98- 91.
انجمن روان­پزشکی آمریکا. (1394). راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی. ترجمه یحیی سید محمدی. ویراست پنجم. تهران: نشر روان.
رضوی، عبدالحمید؛ کاظمی، سلطانعلی و محمدی، محمد. (۱۳۹۰). بررسی رابطه صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی دانشگاه های استان فارس. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. 1(4).
سروقد، سیروس؛ رضایی، آذرمیدخت؛ ایرانی، فرزانه. (1391). رابطه سبک­های دلبستگی و ویژگی­های شخصیتی با اضطراب. زن و جامعه. 3(2).
سلاجقه، صادق؛ بخشانی، نورمحمد.(۱۳۹۳). اثربخشی ترکیب مواجهه درمانی گروهی و آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 15(2): 104- 96.
شاپوری، مریم. (1387). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و میزان استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه الزهرا.
صالحی، جواد و رحمانی، احمد. (1389). نقش اضطراب اجتماعی اندام در تعیین انگیزۀ مشارکت در تمرینات ورزشی. رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی. 2(3): 101-81.
عباسی اصل، رؤیا؛ نادری، حبیب­الله و اکبری، عباس. (1395). پیش­بینی میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر بر اسالس ویژگی­های شخصیتی. مجله اصول بهداشت روانی. 18(6): 349- 343.
عمارتی، فتانه­سادات. (1390). بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با سبک زندگی و سلامت عمومی معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
فیست، جس و  فیست، جی. (1395). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر روان.
گروسی فرشی، تقی (1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد  تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). چاپ اول. تبریز: نشر دانیال و جامعه پژوه.
مخبری، عادل؛ درتاج، فریبا و دره کردی، علی. (1389).بررسی شاخص های روا نسنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی. 1(4). زمستان 89.
مهبد، مینا و فولادچنگ، محبوبه. (1395). رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتار غیر مولد تحصیلی با واسطه گری مهار ادراک شده: مدل یابی ساختاری. فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی تحولی. 12(47): 279-265.
Baltaci, Ö., & Hamarta, E. (2013). Analyzing the relationship between social anxiety, social support and problem solving approach of university students. Education & Science/Egitim ve Bilim38(167).
Chang, E. C., D’Zurilla, T. J., & Sanna, L. J. (2009). Social problem solving as a mediator of the link between stress and psychological well-being in middle-adulthood. Cognitive therapy and research33(1), 33-49.
D’Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2002). Manual for the social problem-solving inventory-revised. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.‏
Ghafari, M., Baboli, A. T., & Sadr, M. M. (2014). Studying impact of personality traits on intention to entrepreneurship between university of Isfahan’s personnel. Middle-East Journal of Scientific Research19(11), 1432-1438.‏‏
Kaplan, S. C., Levinson, C. A., Rodebaugh, T. L., Menatti, A., & Weeks, J. W. (2015). Social anxiety and the Big Five personality traits: The interactive relationship of trust and openness. Cognitive behaviour therapy44(3), 212-222.‏
Kim, S. E., Kim, H. N., Cho, J., Kwon, M. J., Chang, Y., Ryu, S., ... & Kim, H. L. (2016). Direct and indirect effects of five factor personality and gender on depressive symptoms mediated by perceived stress. PloS one11(4), e0154140.‏
Koruklu, N. (2015). Personality and Social Problem-Solving: The Mediating Role of Self-Esteem. Educational Sciences: Theory and Practice15(2), 481-487.‏
Levinson, C. A., Langer, J. K., & Rodebaugh, T. L. (2011). Self-construal and social anxiety: Considering personality. Personality and Individual Differences51(3), 355-359.
Norton, P. J., Burns, J. A., Hope, D. A., & Bauer, B. K. (2000). Generalization of social anxiety to sporting and athletic situations: gender, sports involvement, and parental pressure. Depression and Anxiety12(4), 193-202.‏
Spencer, N. J. (2006). Social equalization in youth: evidence from a cross-sectional British survey. The European Journal of Public Health16(4), 368-375.‏
Swami, V., & Furnham, A. (2016). Associations between the Big Five personality traits and social physique anxiety in adult women.‏
Tibaret, D. H. (2011). Developing concepts of musical style. Musicaescientiae, 3, 193-216.