نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

     هدف از انجام این مقاله بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی آموزش و پرورش بجنورد بود. این مقاله از نظر ماهیت و هدف از نوع مقالات بنیادی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها مقاله توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه هدف در این مقاله تمامی معلمین دوره ابتدایی ناحیه 1 و 2 شهر بجنورد(1814 نفر) می‌باشند، که از نمونه گیری  تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب استفاده شد. ابزارهای مقاله شامل پرسشنامه ذهنیت فلسفی (جهانگیری، 1393)، مقیاس سرمایه روانشناختی لوتانز(2007) و پرسشنامه کیفیت تدریس(2003) بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده از  آمار توصیفی و  آزمون‌های استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt  مستقل و رگرسیون گام به گام با کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده گردید.  نتایج نشان می‌دهد که همبستگی بین سرمایه روانشناختی و ذهنیت فلسفی معلمان با ۰/۱۸  و بین ذهنیت فلسفی با کیفیت تدریس معلمان برابر با ۰/۱۴ بوده که با توجه به سطح معناداری زیر ۵ درصد می‌توان گفت در سطح اطمینان ۹۵درصد معنادار می‌باشد، ولی همبستگی بین سرمایه روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان برابر با ۰/۷ بوده که با توجه به سطح معناداری زیر ۵ درصد می‌توان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد، معنادار نمی‌باشد. از طرفی مطابق آزمون رگرسیون گام‌به‌گام، نتایج نشان می‌دهد که کیفیت تدریس معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بجنورد تنها به‌وسیله مؤلفه ذهنیت فلسفی قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • masoumeh karimi

Master of Educational Management, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
1)              احمدزاده، صادق (1398). «بررسی مباحث برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش»، فصلنامه آموزشی رورشی اورمزد،  4(46)، صص 18-1.
2)              اسمیت، ف.جی (1382). ذهنیت فلسفی در مدیرت آموزشی، ترجمه بهرنگی، تهران: انتشارات کمال تربیت، چاپ چهارم.
3)              انصاری، مریم و ساندرا اسدی، (۱۳۹۶)، رابطه ذهنیت فلسفی وسرمایه های روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان (نمونه موردی معلمان مقطع متوسطه شهر همدان)، نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.
4)              بندلی زاده، نادر (1396)  تأثیر ذهنیت فلسفی بر کارایی مدیران مدارس شهر دامغان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
5)              بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج و باباپور خیر الدین، جلیل (۱۳۹۱). «رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز»، مجله تخصصی پژوهش و سلامت، 1(2)، صص ۱۴۵-۱۵۳
6)              بیرانوند، بهروز و بیروانوند، رودابه (1395). «بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی مدیران مدارس متوسطه شهرستان دورود»، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، تهران.
7)              پریچار، مایکل (1391). «فلسفه برای کودکان»، ترجمه مصطفی امیری، ماهنامه تخصصی و نقد و بررسی کتاب ماه،  8(62)، صص 17-5.
8)              جلیل نسب، حسین (1392). «بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس معلمان منطقه آذرشهر (سال تحصیلی 91-90)»، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم: دانشگاه پیام نور.
9)              حمزه لو، زهره؛ نجیبه ظرف سازی؛ ربابه کریم بگلو و مریم بشارتخواه (۱۳۹۶). «بررسی رابطه بین گرایش‌های مذهبی، ذهنیت فلسفی و کیفیت تدریس معلمان دوره ابتدایی»، کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، مشهد، موسسه آموزش عالی شاندیز.
10)        خاتمی محمود (1391). مدخلی بر فلسفه ذهن، در رهیافت‌های فکری فلسفی معاصر در غرب، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
11)        خرقانیان، علی (1392). بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با روحیه معلمان آنان در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
12)        خشایاری، شهلا و کوهی نژاد، مهدی (۱۳۹۵). «بررسی تأثیر هوش اخلاقی برسلامت روانی با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد قاین»، اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
13)        خطیب زنجانی، نازیلا و شهریار ملأ زهی (۱۳۹۷). «بررسی رابطه ذهنیت فلسفی وسرمایه های روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان (نمونه موردی معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان)»، پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)، تهران، خانه فرهنگ مشارکتی ایران.
14)        خلیلی شورینی، سیاوش (1390). «ذهنیت فلسفی در مدیریت استراتژیک»، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، 4(15)، صص 124-113.
15)        ذوالفقاری، محسن (1392). بررسی و تحلیل و کیفیت تدریس مربیان عضو هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی (دانشگاه‌های شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
16)        رضایی، مهران (1396). بررسی رابطه تدریس معلم و احساس تعلق به مدرسه و سازگاری هیجانی در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد گرگان.
17)        رنجبرسودجانی، یوسف؛ و رضا شاه محمدی بنی، (۱۳۹۴). «بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان»، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
18)        رهبری، فاطمه؛ و شهابی افراکتی، فاطمه (1397). بررسی نقش محتوای آموزشی کتاب خوانداری اول و دوم دبستان در تعالی دانش آموز، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران
19)        زکی، محمدعلی (1394). «بررسی ابعاداجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران»، دانش مدیریت، 11(41).
20)        زمانی بابگهری، زهرا (1391). بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران.
21)        زهره وندیان، کریم؛ امیری، مجبتی؛ و خسروی زاده، اسفندیار (1394). «پیش بینی کارآفرینی دانش آموختگان مدیریت ورزشی با استفاده از ذهنیت فلسفی و ابعاد آن»، نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.
22)        سخنور، ناهید و ماهروزاده، طیبه (1389). «ذهنیت فلسفی و نگرش به روش‌های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی (مقطع راهنمایی)»، مجله اندیشه‌های نوین تربیتی، 3(6)، صص 94-67.
23)        سراوانی، ناهید (1386)، بررسی مقایسه‌ای ذهنیت فلسفی دبیران متوسطه سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی شهر زاهدان. علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
24)        سیف هاشمی، فخرالسادات (1382). «بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی ومیزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381»، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
25)        شعبانی ورکی، بختیار؛ و حسین قلی زاده، رضوان (1390). «بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 12 (1)، 1-21.
26)        شعبانی، حسن (1390). مهارت‌های آموزشی و پرورشی: روش‌ها و فنون تدریس، ویرایش سوم، جلد ، تهران: انتشارات سمت.
27)        شهبازی دستجردی، راحله؛ میرشاه جعفری، سیدابراهیم (1388). «بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان»، مجله علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی)، دوره پنجم، سال شانزدهم. شماره 2. صص 58-41.
28)        شهبازی، مهرناز؛ و ناظم، فتاح (1397). «بررسی رابطه میان رهبری معنوی و جوسازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران»، فصلنامه خانواده و پژوهش، 34(8)، صص 87-69.
29)        شیرزاد، مینو؛ مهدی خلیل پور و محمدرضا رضایی تلابن (1397). «بررسی رابطه بیه ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران مدارس متوسطه شهر کرج»، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نور: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
30)        ضرابیان، فروزان و نضال نیسی (۱۳۹۷). «رابطه ذهنیت فلسفی وسرمایه های روانشناختی با کیفیت تدریس دانشجویان دانشگاه پیام نور»، یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران: شرکت همایشگران مهر اشراق.
31)        طالب پور، مهدی، حسینی، علیرضا، جباری نوقانی، هادی، و جباری نوقانی، مهدی (1394). بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های سراسرکشور»، مجله پژوهشی درعلوم ورزشی، سال هفتم، صص 130-109.
32)        طالبی، سعید؛ و آزاداندیش، عصمت. (۱۳۹۶). «رابطه ذهنیت فلسفی وسرمایه های روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان»، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان - دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
33)        طباطبایی، مینو و روژین اعظمی، (۱۳۹۷). «رابطه ذهنیت فلسفی و سرمایه‌های روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه»، سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت‌های نوین در علوم انسانی ایران، ایلام، موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون.
34)        فرانک، فرد، یوسف، کارولین ام، آوولیو، بروس جی بی تا. (2017). سرمایه روانشناختی، ترجمه بهروز رضایی منش، علیرضا تقی زاده و مریم کاهه (1395)، تهران: نشر علمی.
35)        قورچیان، نادرقلی (1393). تحلیلی بر مکعب کیفیت نظام آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در نظام آموزش عالی، 8(2)ص14.
36)        کرمانی، رومینا(1391). ویژگی داستانهای فلسفه برای کودکان. ماهنامه تخصصی و نقد و بررسی کتاب ماه فلسفه،62(12).صص 34-30 .
37)        کوشی، زهرا؛ سلطانی، اصغر. (1394). پیش بینی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی براساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آنان. پژوهش‌های آموزش و یادگیری دانشور رفتار، 22(7)، صص 48-9.
38)        گل پرور، محسن و مریم جعفری (۱۳۹۲). «نقش محافظت کننده سرمایه روانشناختی در برابر اثر تعارض و سرریزشدگی کار خانواده بر بهزیستی روانشناختی پرستاران»، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان، 21 (4).
39)        لوتانز، فرد، یوسف، کارولین ام، آوولیو، بروس جی بی تا (1391). سرمایه روانشناختی، ترجمه بهروز رضایی منش، علیرضا تقی زاده و مریم کاهه، تهران: نشر علمی.
40)        مرعشی، منصور؛ سنجری، هادی؛ صفایی مقدم، مسعود؛ و الهام پور، حسین (1395). «بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز»، اندیشه‌های نوین تربیتی، 12(2)، صص 165-145.              
41)        میرزامحمدی، محمدحسن؛ نوروزی، محمد؛ و یوزباشی، علیرضا (1392). «بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با خلاقیت سازمانی کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(2)، صص 149-129.
42)        میرکمالی، سیدمحمد (1391). تفکرخلاق در آموزشگاه. چکیده مقالات همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی، چاپ سوم، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت
43)        نامی، کلثوم و صفری، ثنا (1390). «بررسی برخی عوامل مرتبط با کیفیت تدریس اعضای هیات علمی مروری بر پژوهش‌های قبلی»، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی،دانشگاهتهران، پردیس دانشکده فنی، اردیبهشت ماه 1390.
44)        نوری، سوده؛ فیاض، ایراندخت؛ سیف، اصغر (1392). «تأثیر ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسائل ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر همدان به تفکیک جنسیت»، تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  4(1)، صص 139-121.
45)        هاشمی، سید اعظم (1392). بررسی تأثیر ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران بر چگونگی انجام وظایف مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
46)        هرندی زاده، الهه؛ نعیمی، امیر؛ پزشکی راد، غلامرضا؛ نامدار، راضیه (1389). «بررسی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشکده کشاورزی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 41-55.
47)        همتی حاجی پیرلو، شراره و غلام حیدرنیکخو، (۱۳۹۵). «مقایسه سرمایه روانشناختی سرمایه اجتماعی، سلامت روان و سوادسلامت دربین مادران کودکان ناتوان ذهنی و مادران کودکان عادی»، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم: دبیرخانه دائمی کنفرانس.
48)        یادگاری خندانی، فردوس و محمدی، حمیده (1389). «بررسی مؤلفه‌های ذهنیت فلسفی در مدیریت پیامبر اکرم (ص)»، اندیشه مدیریت، 2(2)، صص 225-191.
49)        یوسفوند، سارا و یوسفوند، حدیث (1394). «سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی»، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرین.
50)  Araste، H.R، Mahmoodirad، M (2009). Effective teaching: an approach based on evaluation of teaching by students. Semnan Med J، 5، 1-7.
51)  Avey JB، Luthans F، Smith، RM، Palmer، NF. Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. J Occup Health Psych 2010; 15(1): 17–28.
52)  Berzin، S. C.، O'Brien، K. H. M.، Frey، A.، Kelly، M. S.، Alvarez، M. E.، & Shaffer، G. L. (2011). Meeting the social and behavioral health needs of students: Rethinking the relationship between teachers and school social workers. Journal of School Health، 81(8)، 493-501.
53)  Campbell، E (2008). Review of the Literature، the Ethics of Teaching as a Moral Profession، Wiley، Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto، pp: 357-85.
54)  Carnell، E (2007). Conceptions of effective teaching in higher education: extending the boundaries. Teaching in Higher Education، 12، 25-40.
55)  Carr، D (2009). Professional and personal values and virtues in teaching، Oxford Review of Education، 32(2)، 171-83.
56)  Chalkley، B.، Fournier، E.J & Hill، A.D (2010). Geography teaching in higher education: quality، assessment، and accountability. Journal of Geography in Higher Education، 24(2)، 238-45.
57)  Chen DJQ، Lim VKG. Strength in adversity: The influence of psychological capital on job search. J Organiz. Behav 2012; 33: 811–839.
58)  Cupers، Stefane، Nelson. A. (2016). Critical thinking، autonomy and practical reason، Journal of Philosophy of Education.38(1). PP، 79-90.
59)  Devlin، Marcia & Samarawickrema، Gayani (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research & Development، 29، 111-24.
60)  Dunslosky، J.، & Thiede، K. W. (2004). What makes people study more? An evaluation of factors that effect self-Paced study. Acta Psychologica. 98، 37-56.
61)  Educational Psychology، 93، 4،686-697
62)   Eiensner، E، (2017). The Kind of School We Need، Journal of Educational leader ship، Oct، 48-55.
63)  F.J.Meguigan،Enperimental psychology.Methods of Research،2005،Prentical-Hall.
64)  Foster، M.، Lewis، J.، & Onafowora، A (2009). Grooming great urban teachers: Master teachers working in real urban classrooms share exemplary teaching practices in an after-school pedagogical lab. Educational Leadership، 62(6)، 28-32.
65)  Frank Jackson، Georges Rey (2007)، “Philosophy of Mind”، Routledge Encyclopedia of Philosophy، Edward Craig (ed)، London: Routledge
66)  Hativa، N.، Barak، R.، Simhi، E (2010). Exemplary university teachers: Knowledge andbeliefs regarding effective teaching dimensions and strategies. Journal of Higher Education. 72(6):699-729.
67)  Kerjcie and Morgan Desuremetermining Sample Size for research activities،Educational and psychological Measurement:2005.30.607-610
68)  Lovat، T.J & Toomey، R (Eds) (2007). Values education and quality teaching: the double helix effect: Sydney، David Barlow Publishing.
69)  Luthans، F.، .، Avolio، B. JT Avey، J. B. & Norman. S. M. (2007). Positive psychological apital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology 60 (3) 541-572.
70)  Luthans، F.، Avey، J. B.، Avolio، B. J. & Peterson، S. J. (2016). The development and resulting performance impact of positive psychological capital. Human Resource Development Quarterly.
71)  Meriac، J.P (2014). Examining relationships among work ethic، academic motivation and performance. Educational Psychology، (ahead-of-print)، 1-18.
72)      Morales López، Y. (2010). Inputs for the incorporation of the UNESCO guidelines on ICT competency standards for teachers: The training of teachers of mathematics in Central America. ICE. Universidad de Oviedo. 39(1)، 3-12.
73)  Nezamii A، Givarian H.(2014) An investigation of the effect of psychological capital on the burnout of nurses in a military hospital in Tehran. Ebnesina.18(1):44-51.