نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی، گروه روانشناسی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

     هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل (TA) بر بهزیستی روانشناختی زنان متأهل خمینی شهر بود. روش  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل به همراه دوره ی پیگیری بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خمینی شهر در سال 1398 بود که 32 نفر به صورت داوطلبانه در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. کلیه زنان گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت آموزش گروهی به شیوه تحلیل رفتار متقابل (TA) قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ریف وکینز (1980) بود. جهت تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و نیز آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 26 و R نسخه 4.0.2 استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر ابعاد شش گانه بهزیستی روانشناختی (تسلط محیط، پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، هدف در زندگی، رشد فردی و استقلال)در زنان در مرحله پس آزمون و پیگیری مؤثر بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش تحلیل رفتار متقابل می تواند بهزیستی روانشناختی زنان را بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • akram ebrahimi 1
  • sahar khanjani veshki 2

1 Graduate of Family Medicine Psychology, Department of Psychology, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Iran

2 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
1)              احمدوند، محمدعلی و روستایی علیشاه، شیما (1396). «اثربخشی آموزش روش تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان»، هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران.
2)              استوارت، یان و جونز، ون (2000). روش‌های نوین در روان شناسی تحلیل رفتار متقابل، ترجمه بهمن دادگستر (1395) چاپ بیست و ششم، تهران: انتشارات دایره.
3)              امینی، مرضیه؛ شهنی ییلاق، منیجه و حاجی یخچالی، علی رضا (1399). «رابطۀ علّی سرمایۀ روانشناختی با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری سرمایۀ اجتماعی»، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، 6(2)، صص 1-16.
4)              اورنگ، سهیلا؛ هاشمی رزینی، هادی؛ رامشینی، مریم و اورنگ، طوبا (1397). «بررسی معنای زندگی و بهزیستی روانشناختی، جوانان، بزرگسالان و سالمندان (مطالعه مقایسه‌ای از نظر سن)»، مجله سالمندی ایران. ۱۳ (۲)، صص ۱۸۲-۱۹۷.
5)              بیانی، علی اصغر؛ گودرزی، حسین و کوچکی، عاشورمحمد (1386). «بررسی رابطۀ بهزیستی روان شناختی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر»، فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی، شمارۀ 35-36 صص 164-153.
6)              پاکدامن، حمید؛ شخمگر، زهرا (1391). «تأثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر افسردگی زنان زندانی شهرستان قاین»، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره 14، شماره 1.
7)              رضایی فر، نوشان؛ علی دوستی، یارعلی و میرزائیان، بهرام (1397). «اثربخشی روان‌درمانی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان مبتلا به افسردگی غیر بالینی»، نشریه روان پرستاری، دوره 6، شماره 1، صص 35-42.
8)              سودانی، منصور؛ مؤمنی جاوید، مهرآور؛ محمدی، کبری (1392). «تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان شناختی و خود شناسی زنان متأهل»، مشاوره کاربردی، 2(3)، صص51-64.
9)              مناری، مرتضی (1384). «تأثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین بر رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان»، مطالعات اجتماعی- روان شناختی زنان، دوره2، شماره 1، صص 39-60.
10)        نورالهی، جواد (1382). بررسی تأثیرگذاری ابزار احساسات بر رضایت زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
11)        وحیدی، زهره و جعفری هرندی، رضا (1396). «پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه‌های سرمایۀ روانشناختی و مؤلفه‌های نگرش معنوی»، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، 3(2): صص51-64.
12)   ورعی، پیام؛ مؤمنی، خدامراد و مرادی؛ آسیه (1397). «خودشفقت ورزی، بازخورد به دین و اضطراب مرگ: پیش بین های بهزیستی روان شناختی در سالمندان»، روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 14(56): 445-460. 
13)  Atkinson, R., Bam, D., Hoeksema, S. N., Atkinson, R., & Smith, E. (2017). Hilgard’s introduction to psychology (Translated by R. Zamani, M. N. Tarahani, M. Shahrarai, M. Mohiuddin Banab, M. Beek, N. Gahan, & B. Birashk). 10th Edition). Tehran: Roshd Pressing.
14)  Bahrami, M. (2016). Concepts of Behavior Analysis. Tehran: New thinking press.
15)  Ciucur, D. (2013). A transactional analysis group psychotherapy program for improving the qualities and abilities of future psychologists. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 78, 576-580.
16)  Dunham,S.H.(2008) .Emo tional stillfulness in African American marriage . In timate Safety as a medtor of the relation shi Between emotional skillfulness and Doctoral Dissetration university of Akron.
17)  Hansen, A., Buitendach, J. H., & Kanengoni, H. (2015). Psychological capital, subjective well-being, burnout and job satisfaction amongst educators in the Umlazi region in South Africa. SA Journal of Human Resource Management, 13(1), 1-9..
18)  Koller, S. L., & Hicks, R. E. (2016). Psychological capital qualities and psychological well-being in Australian mental health professionals. International Journal of Psychologica Studies, 8(2), 41-53.
19)  Goodman , & Duran , C. (1999). The PARIS in  R Bergeo & M.T.Hannah (Eds),Prerentive Approoches in couples The rapy (PP.Z17-236) Philadelphia , PA:Brunner/mazel
20)  Razi, A., & Hajati, S. (2012). Analysis of the interaction of characters in the milk and cow story from Kalileh and Demna. Persian Literature Textology, Vice-Chancellor for Research and Technology, 1, 56-39.
21)  Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited.  Journal of Personalityand Social Psychology, 69(4), 719-727
22)  Sedighi S, Makvand Hoseini Sh, Ghanbari B. (2017). The Effectiveness of Interactive Behavioral Group Therapy on Couples' Communication Patterns Improvement. Knowledge and Research in Applied Psychology, 17 (65), 36-44 19.
23)  Noma K. How TA is applied in clinical psychiatry. In International Congress Series 2006 Apr 1 (Vol. 1287, pp. 168-172). Elsevier.