نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مشاوره موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، ایران

چکیده

     با ظهور دومین گذار جمعیتی که از آن به عنوان گذار در خانواده و تشکیل خانواده نیز یاد می شود، الگوهای سنتی سابق دچار تغییرات اساسی شده و الگوهای جدیدی از ازدواج نمود یافته‌اند که عبارتند از: افزایش میانگین سن در اولین ازدواج، افزایش تعداد مجردها، کاهش ازدواج‌های ترتیب یافته، افزایش آزادی درانتخاب همسر و... . هدف پژوهش حاضر بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران 35 سال و بالاتر در شهر اصفهان بود. این مطالعه، یک تحقیق کیفی بود که جامعه مورد پژوهش را دختران مجرد 35 سال و بالاتر در شهر اصفهان تشکیل می دادند. جهت گردآوری داده‌ها، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع، 11 دختر 35 سال و بالاتر انتخاب و با آنان مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد. مصاحبه‌ها ضبط، دست‌نویس و با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحلیل داده‌ها: سه مضمون اصلی و دوازده مفهوم: باورهای حاکم بر فرد (شامل مفاهیم: باورهای مربوط به رابطه زوجی، باورهای فمنیستی، عشق و تعلق ورزی، اعتقادات و دیدگاه به ازدواج) فرد مطلوب (شامل مفاهیم: ویژگی های اخلاقی- شخصیتی، ویژگیهای ظاهری – جسمانی، هم کفو بودن خانواده ها، الگوهای مطلوب، اهمیت تحصیلات) و امکانات و منقولات (شامل مفاهیم: امنیت شغلی و تفریح مشترک) می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به مضمون باورهای حاکم بر فرد و کمترین فراوانی مربوط به مضمون امکانات و منقولات می‌باشد و همچنین در بین مفاهیم استخراج شده بیشترین فراوانی مربوط به باورهای مربوط به رابطه زوجی و کمترین فراوانی مربوط به اهمیت تحصیلات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • Elahe Sadat Bani Hashemi 1
  • Latifa Sadat Madnian 2
  • leila parande 3

1 Master of Counseling, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor of Consulting Group, Hasht Behesht Non-Profit Institute, Isfahan, Iran

3 Master of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Iran

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
1)              آستین افشان، پروانه (1390). «بررسی تحولات سن ازدواج و عوامل اجتماعی جمعیتی موثر برآن طی سال های 55-85»، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، 1 (1)، 32-13.
2)              جبرائیلی، هاشم، طاهری، مهدی (1393). «نقش ارزش‌های فرهنگی در ترجیح‌های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین»، روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 10 (40)، 429- 421.
3)              رضا دوست، کریم، ممبنی، احمد (1390). «بررسی رابطه تاخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد، میزان تحصیلات و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان شاغل»، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، سال اول، 122- 105.
4)              کجباف، محمد باقر (1387). «تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران»، خانواده پژوهی، شماره 4، 132- 123.
5)              حبیب پور، کرم. غفاری، غلامرضا (1390) . «علل افزایش سن ازدواج دختران»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 9 (1)، 24-7.
6)              سدرپوشان، نجمه و ناطقی، سعید (1397).  بررسی کیفی عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج جوانان شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خمینی شهر.
7)              فعله گری، زینب. پروین، ستار. یحیی زاده، حسین (1396). تجربه ی زیسته ی دختران از تاخیر در ازدواج و
8)              راهکارهای مواجهه با آن )مورد مطالعه: شهر کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
9)              گلاسر، ویلیام (2013). تئوری انتخاب، ترجمه علی صاحبی (1390)، تهران:  سایه سخن.
10)   غفاریان مبهوت، الهه. اکبری، حسین. میرزایی، حسین (1394). فرآیند بالا رفتن سن ازدواج در دختران در آستانه تجرد قطعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی.
11)  Wang, Haiping ,& Abbott , A. Douglas,( 2013)," Waiting for Mr. Right: The Meaning of Being a Single Educated Chinese Female Over 30 in Beijing and Guangzhou", «Women's Studies International Forum», Volume 40, September–October 2013, pp 222-229.
12)  Mandel, Ann Deborah,& Bradley Lori, (2015),"The Lived Experience of Single Middle-Aged Women Who Have Experienced Complications in a Planned Pregnancy: A Phenomenological Study", BiblioBazaar Press.