بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک
بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک

مهدخت فردی؛ سید علی آل یاسین

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 1-18

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان­درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایزیافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ...  بیشتر
پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان
پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان

طاهره غنی‌پوراجراآباد؛ مصطفی جوانشیر افشار

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 19-33

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی نگرش نسبت به ازدواج بر اساس جهت­گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم­ انداز زمان در جوانان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن ...  بیشتر
بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396
بررسی اثربخشی آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان)مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396

نجمه درودی؛ اعظم قاسمی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 35-49

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان) مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396می‌باشد. جامعه این پژوهش ...  بیشتر
اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول
اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی و بهبود روابط والد- فرزندی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول

نادیا محسنی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 51-69

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روایت­درمانی گروهی بر بهبود روابط والد- فرزندی و سرزندگی تحصیلی در دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- ...  بیشتر
بررسی رابطه (جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات) حمایت اجتماعی با خودباوری کارمندان شهر ساری
بررسی رابطه (جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات) حمایت اجتماعی با خودباوری کارمندان شهر ساری

امیررضا خرم روز؛ فاطمه ذوالفقاری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 71-93

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر خودباوری، تاثیر متغییرهایی همچون جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات کارمندان شهر ساری انجام شد. طرح پژوهشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را مردان ...  بیشتر
شناسایی طرح های شغلی نوجوانان در آستانه فراغت از مدرسه
شناسایی طرح های شغلی نوجوانان در آستانه فراغت از مدرسه

روژین مرادی فرد؛ محمدسجاد صیدی؛ محسن گلمحمدیان

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 95-129

چکیده
  این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی صورت گرفته است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 19 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطۀ شهر کامیاران بود که در سال تحصیلی 1399-1400 انتخاب شدند. همچنین مشارکت این افراد ...  بیشتر