نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، خوزستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روایت­درمانی گروهی بر بهبود روابط والد- فرزندی و سرزندگی تحصیلی در دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه اول انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس­ آزمون و گروه کنترل بود. نمونه پژوهش به حجم 40 نفر از بین کلیه دانش ­­آموزان مقطع متوسطه اول منطقه 12 استان تهران به روش نمونه­ گیری هدفمند، انتخاب و به ‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20نفر) و کنترل (20نفر) جایگزین شدند. شرکت­کنندگان در مراحل پیش ­آزمون و پس‌آزمون مقیاس ارزیابی روابط والد- فرزند (فاین، مورلند و اسچووبل، 1983) و سرزندگی تحصیلی (دهقانی­زاده و حسین چاری، 1391) را تکمیل کردند و آزمودنی­ های گروه آزمایش در  معرض 8 جلسه 120 دقیقه­ ای روایت­ درمانی گروهی قرار گرفتند. تحلیل داده­ ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج نشان دادند روایت­ درمانی گروهی به بهبود روابط والد- فرزندی و افزایش سرزندگی تحصیلی دانش­ آموزان در مرحله پس‌آزمون منجر می­شود. با توجه به نتایج، روایت درمانی گروهی  بر بهبود روابط والد- فرزندی و سرزندگی تحصیلی دانش­ آموزان مقطع متوسطه اول مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group narrative therapy on academic vitality and improvement of parent-child relationships in first secondary students

نویسنده [English]

 • Nadia Mohseni

Master's degree in Persian language and literature, Islamic Azad University, Dezful branch, Khuzestan, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of group narrative therapy on improving parent-child relationships and academic vitality in female students of the first secondary level. The current research was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design and a control group. The research sample was 40 people from among all the students of the first secondary level of the 12th district of Tehran province, selected and randomly replaced in two experimental (20 people) and control (20 people) groups. In the pre-test and post-test stages, the participants completed the parent-child relationship evaluation scale (Fine, Moreland and Schoebel, 1983) and academic vitality (Dehghanizadeh and Hossein Chari, 2013), and the subjects of the experimental group were exposed to 8 sessions of 120 minutes of narrative therapy. They were placed in a group. Data analysis was done using covariance analysis. The results showed that group narrative therapy leads to the improvement of parent-child relationships and increases the academic vitality of students in the post-exam phase. According to the results, group narrative therapy is effective in improving parent-child relationships and academic vitality of first secondary students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Narrative therapy
 • parent-child relationships
 • academic vitality
 • students
 • ﺑﺪﯾﻊ ﭘﻮﺭ، مریم.، ﺳﻠﯿﻤﯽ، حسین.، و ﮐﻼﻧﺘﺮﮐﻮﺷﻪ، سیدمحمد. ( 1395). «اثربخشی توانمندسازی روانی مادران برکاهش تعارضات مادر فرزندی مادران خانه سلامت شهرتهران»، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، 6 (23): 111- 94.
 • نظری، علی محمد.، رسولی، محسن.، داورنیا، رضا.، حسینی، امین، و بابایی گرمخانی، محسن. (1394). «اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زنان متاهل»، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران، 3 (11): 40-55.
 • پین، مارتین. (2006). روایت درمانی جهت آشنایی متخصصان مشاوره و روان درمانی. مترجم اسماعیل نسب با همکاری پناهی (1395): تهران: رشد.
 • کریمی، حسن. (1397). «تاثیر روایت درمانی بر نشخوار ذهنی و اضطراب دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان لالی»، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 4 (1): 45-62.
 • دلاور، علی. (1397). روشهای تحقیق در علوم روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات ویرایش.
 • دهقانی‌زاده، محمدحسین.، و حسین چاری مسعود. (1391). «سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده، نقش واسطه ای خودکار آمدی»، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 4 (2): 21-47.
 • ساویکاس، آل. مارک. (2011). مشاوره شغلی. مترجم درودی و ضاربی. (1395). تهران: ارسباران.
 • عراقی یحیی. (1387). «بررسی کیفیت رابطه ی والد – فرزندی در دو گروه از دانش آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر»، مطالعات روان شناختی، 4 (4): 129-113.
 • فرخی، نورعلی.، میری، انور.، کریمیان، عدالت. (1395). مقایسه اثر بخشی مشاوره روایت مدار و راه حل مدار بر اختلالات رفتاری دانش آموزان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7 (25): 22-35.
 • قدسی، مریم.، برآبادی، حسین احمد.، حیدرنیا، احمد. (1396). «اثربخشی روایت درمانی بر کاهش گرایش به طلاق و مولفه های آن در زنان با ازدواج زودهنگام»، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9 (33): 73-98.
 • مختارنیا، ایرج.، زاده محمدی، علی.، حبیبی، مجتبی. (1395). «رابطه تعارضات بین والدینی و گرایش به رفتارهای پرخطر: با نقش میانجی شدت تعارضات والد- نوجوان»، مطالعات زن و خانواده، 4 (2):101-129.
 • نقی زاده علمداری، ماهک. (1400). «اثربخشی روایت درمانی بر خودکارآمدی ادراک شده دانش آموزان دختر مبتلا به چاقی»، پیشرفت های نوین در روانشناسی علوم تربیتی و آموزش و پرورش، 35 (4): 45-52.
 • Bjorøy, A., Madigan, S., & Nylund, D. (2015). Narrative therapy. The beginner’s guide to counseling and psychotherapy, 335-346.
 • Collie, R. J., Martin, A. J., Bottrell, D., Armstrong, D., Ungar, M., & Liebenberg, L. (2017). Social support, academic adversity and academic buoyancy: a person-centred analysis and implications for academic outcomes. Educational Psychology, 37(5), 550-564.
 • Douge, J. (2010). Scrapbooking: an application of narrative therapy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 684-687.
 • Farokhi Azadi, S., Abdollahzadeh, H. (2020). The prediction of Academic Buoyancy Based on Perception of Competence and Cognitive Emotion Regulation Strategies in students. International Journal of Schooling, 2 (2): 37-44.
 • Fatahi, N., Bardideh, M., Talebi Bahman Biglou, R., Gholami, Z., Akbarinejad, M., & Hoshyar, N. (2021). The effectiveness of narrative therapy on reducing behavior problems and improving self-perception in students. Quarterly Journal of Child Mental Health, 7(4), 297-312.
 • Fine, M. A., Moreland, J. R., & Schwebel, A. I. (1983). Long-term effects of divorce on parent–child relationships. Developmental Psychology, 19(5), 703.
 • Graham, S. (2018). Race/ethnicity and social adjustment of adolescents: How (not if) school diversity matters. Educational Psychologist, 53(2), 64-77.
 • Guo, W., Wu, Z., Qiu, Y., Chen, G., & Zheng, X. (2012). The timing of sexual debut among Chinese youth. International perspectives on sexual and reproductive health, 196-204.
 • Hutto, D. D., & Gallagher, S. (2017). Re-Authoring narrative therapy: Improving our selfmanagement tools. Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 24(2), 157-167.
 • Linnenbrink-Garcia, L., Patall, E. A., & Pekrun, R. (2016). Adaptive motivation and emotion in education: Research and principles for instructional design. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 3(2), 228-236.
 • Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students' everyday academic resilience. Journal of school psychology, 46(1), 53-83.
 • Mega, C., Ronconi, L., & De Beni, R. (2014). What makes a good student? How emotions, self-regulated learning, and motivation contribute to academic achievement. Journal of educational psychology, 106(1), 121.
 • Putwain, D. W., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping?. Anxiety, Stress & Coping, 25(3), 349-358.
 • Ribeiro, A. P., Braga, C., Stiles, W. B., Teixeira, P., Gonçalves, M. M., & Ribeiro, E. (2016). Therapist interventions and client ambivalence in two cases of narrative therapy for depression. Psychotherapy Research, 26(6), 681-693.
 • Rodríguez Vega, B., Bayón Pérez, C., PalaoTarrero, A., & Fernández Liria, A. (2014). Mindfulness‐based narrative therapy for depression in cancer patients. Clinical psychology & psychotherapy, 21(5), 411-419.
 • Ryan, F., O'Dwyer, M., & Leahy, M. M. (2015). Separating the problem and the person: Insights from narrative therapy with people who stutter. Topics in Language Disorders, 35(3), 267-274.
 • Santos, C. E., & Toomey, R. B. (2018). Integrating an intersectionality lens in theory and research in developmental science. New directions for child and adolescent development, 2018(161), 7-15.
 • Shecter, C. (2013). Mindfulness training for adolescents with ADHD and their families: A time-series evaluation (Doctoral dissertation, University of Toronto).
 • Solberg, P. A., Hopkins, W. G., Ommundsen, Y., & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, 13(4), 407-417.
 • Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of educational research, 83(3), 357-385.
 • Titus, J. E., & Sinacore, A. L. (2013). Art-making and well-being in healthy young adult women. The Arts in psychotherapy, 40(1), 29-36.
 • York, T. T., Gibson, C., & Rankin, S. (2015). Defining and measuring academic success. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 20(1), 5.
 • Zhang, P., Gao, E., Sun, Q., Lou, C., Leung, E. Y., Cheng, Y., & Zabin, L. S. (2016). Patterns of sexual behaviors among unmarried adolescents and youth in three Asian cities. Journal of public health policy, 37(1), 80-97.