نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه غیر انتفاعی خیام، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان) مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396می‌باشد. جامعه این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال نارساخوانی در پایه‌های تحصیلی دوم و سوم  می‌باشد که ابتدا یکی از مراکز اختلالات یادگیری شهر مشهد به صورت تصادفی انتخاب و سپس به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال خواندن انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در پیش‌آزمون هردو گروه، با آزمون تشخیصی سطح خواندن خرم نژاد، یارمحمدیان و عابدی (1391) مورد سنجش قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش، آموزش‌های دقت و تمیز دیداری را طی هشت (8) جلسه دریافت کردند درحالی که گروه‌های کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. در انتها هر دو گروه با پرسشنامه ی با آزمون تشخیصی سطح خواندن خرم نژاد، یارمحمدیان و عابدی (1391) مجددا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش دقت و تمیز دیداری باعث بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارساخوان) گردیده است و فرضیه اصلی پژوهش در سطح معنی داری 05/0 تائید می‌شود. در ارتباط با مؤلفه‌های عملکرد خواندن، آموزش دقت و تمیز دیداری باعث بهبود مؤلفه‌های درک حروف، درک کلمه، صحیح خوانی، حافظه دیداری و نشانگان نارساخوانی در سطح معنا داری 05/0 شده است اما بر مؤلفه‌های حافظه شنیداری و درک متن، تأثیر معنا‌دار نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of visual accuracy training on improving reading performance in students with special learning disabilities with the type of reading (dyslexic) of elementary school in Mashhad in the academic year 1396

نویسندگان [English]

 • Najmeh Darrodi 1
 • azam ghasemi 2

1 Master's degree in General Psychology, Khayyam Non-Profit University, Mashhad, Iran

2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Torbat Jam, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of visual accuracy training on improving the reading performance of students with special learning disabilities with the type of reading (dyslexic) of elementary school in Mashhad in the academic year 1396. The population of this study is all female students with dyslexia in the second and third grades of Mashhad's randomly selected and then by available sampling method 30 students with reading disorders were selected and divided into experimental and control groups. In the pre-test, both groups were assessed by the diagnostic test of Isfahan reading level. The experimental group then received accurate visual training in eight (8) sessions while the control groups received no training. Finally, both groups were measured again with the questionnaire. The results showed that teaching visual accuracy and purity has improved the reading performance of students with special learning disabilities with the type of reading (dyslexia) and the main hypothesis of the research is confirmed at a significance level of 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Visual accuracy "
 • Visually clean "
 • reading "
 • "
 • reading learning disorder
 • احمد پناه، محمد و پاکادانایا، پراکاش. (1386). «نارساخوانی مروری بر پژوهش های اخیر در حیطه کودکان استثنایی» سال هفتم، شماره  352،3-337 .
 • آقایی ثابت، سیده سارا، پور اعتماد، حمیدرضا، جعفرزاده، ابراهیم، حسن آبادی، حمیدرضا. (1392). «بهبود عملکرد خواندن از طریق مداخلات دیداری». فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، سال 15 شماره3 پاییز 1392.
 • دهقان پور، مهین، رحیمی مند، محمد. (1395). اختلال یادگیری (ارزیابی، تشخیص، درمان)، تهران: نبض دانش.
 • عابدینی، الهام، دهکردی، فرهاد. (1391) تعیین اثر بخشی توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دارای نارسایی ویژه یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1و2شهر ارومیه در سال تحصیلی 1392- 1391.پایان نامه ارشد .
 • عزیزیان، مرضیه، سیف نراقی، مریم. (1384). «مقایسه توان آزمون بنتون و بندر گشتالت در تشخیص مشکلات ادراک بینایی کودکان نارسا خوان 8 تا 10 سال شهر مشهد». دانش و پژوهش در روانشناسی دلنشگاه آزاد اسلامی اصفهان، شماره بیست و سوم،  بهار، صص 54-39.
 • سادوک، سادوک و روئیز (2010). خلاصه روان پزشکی. ترجمه ارجمند، رضاعی و جدیدی، (1392). تهران: ارجمند.
 • کرد نوقابی، رسول، درتاج، فریبرز. (1386). «هنجاریابی، روایی، پایایی آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ در بین دانش‌آموزان پایه های اول و دوم دوره ابتدایی شهر تهران»، فصلنامه روان شناسی کاربردی، دوره 1، شماره 3.
 • لرنر، ژانت. (1380). ناتوانی‌های یادگیری. مترجم عصمت دانش. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
 • مجیدی پرست، معصومه. (1398). توصیف وضعیت اداراک بینایی دانش‌آموزان دختر 7 تا 9 سال شهر همدان و مقایسه آن با نرم موجود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • هاردمن، الیت، درو، کلیفورد، اگن، ام.  (1389). روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی. جامعه، مدرسه و خانواده، مترجم: (علیزاده.حمید،  گنجی، کامران،  یوسفی لویه.م مجید، یادگاری.فریبا.  تهران. نشر دانژه.
 • American psychiatric association (2013). Recent Updates to Proposed Revisions for DSM-5. http://www.dsm5.org.
 • American psychiatric association. (2013).diagnostic and statistical manual of mental disorder: Dsm-5,5te ed. Arlington: American psychiatric.
 • Bosse, M،, Tainturier, M،, Valdois, S، (2007), Developmental dyslexia: The isual attention span deWcit hypothesis، Journal of Cognition.104, 198-230.
 • Calis, J. J., & Rosenberg, B. R. (2014). Characterizing immune repertoires by high throughput sequencing: strategies and applications. Trends in immunology, 35(12), 581-590.‏
 • Chen, Y., & Swanson, R. A. (2003). Astrocytes and brain injury. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 23(2), 137-149.‏
 • Crevecoeur, F., Munoz, D. P., & Scott, S. H. (2016). Dynamic multisensory integration: somatosensory speed trumps visual accuracy during feedback control. Journal of Neuroscience, 36(33), 8598-8611.‏
 • Elliott, J. G., & Gibbs, S. (2008). Does dyslexia exist? Journal of Philosophy of Education, 42(3‐4), 475-491.‏
 • Samaha, J., Iemi, L., & Postle, B. R. (2017). Prestimulus alpha-band power biases visual discrimination confidence, but not accuracy. Consciousness and cognition, 54, 47-55.‏
 • Shaywitz, S. E., Shaywitz,B. A.(2005). Dyslexia (Specific Reading Disability). Biological Psychiatry. 57(11):1301-9.