نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی نگرش نسبت به ازدواج بر اساس جهت­گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم­ انداز زمان در جوانان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی 1400-1399 استان تهران بود که با روش نمونه­گیری خوشه ­ای، نمونه ­ای به تعداد 373 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه چشم­انداز زمان زیمباردو و بوید (1999)، جهت­گیری مذهبی آلپورت و راس (1950) و نگرش نسبت به ازدواج روزن ویراتیین (1998) بود. داده­ ها با استفاده از شیوه­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و  آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نگرش نسبت به ازدواج با جهت­گیری مذهبی و چشم­ انداز زمان رابطه معناداری وجود دارد (001/0>P). همچنین جهت­ گیری مذهبی درونی و چشم ­انداز زمانی مثبت به صورت مثبت توانایی نگرش مثبت نسبت به ازدواج را دارند (001/0>P). همچنین جهت­ گیری مذهبی بیرونی و چشم­انداز زمانی منفی توانایی پیش­بینی نگرش منفی به ازدواج را دارند (001/0>P). از نتایج پژوهش حاضر می­توان برای تدوین بسته­ های آموزشی جهت کاهش تغییر نگرش جوانان به ازدواج و افزایش تمایل به ازدواج در جوانان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting attitudes towards marriage in young people based on internal and external religious orientation and time perspective

نویسندگان [English]

 • Tahere Ghanipourajarabad
 • mostafa javamshirafshar

Master's Degree in Family Counseling, Department of Counseling, Faculty of Counseling, Islamic Azad University, Roudhan Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of predicting the attitude towards marriage based on internal and external religious orientation and time perspective in young people. The research was of the correlation type and the statistical population of the study was all students of Azad University of Roudhen in the academic year of 2019-2019 in Tehran province, and a sample of 373 students was selected by cluster sampling method. The tools used in the research were Zimbardo and Boyd's (1999) time perspective questionnaire, Allport and Ross' (1950) religious orientation, and Rosen Viratien's (1998) attitude towards marriage. The data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (multiple regression and Pearson correlation coefficient) and using spss 20 software. The results showed that there is a significant relationship between the attitude towards marriage with religious orientation and time perspective (P<0.001). Also, internal religious orientation and positive time perspective positively have the ability to have a positive attitude towards marriage (P<0.001). Also, external religious orientation and negative time perspective have the ability to predict negative attitude towards marriage (P<0.001). The results of the present research can be used to develop educational packages to reduce the change in young people's attitude towards marriage and increase the desire to get married in young people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude towards marriage
 • religious orientation
 • time perspective
 • حضرتی، سجاد.، نوری، راضیه (1399). «بررسی نگرش به ازدواج بر اساس نگرش های مذهبی در دانشجویان دختر و پسر»، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 5 (3): صص 40- 47.
 • دانش، عصمت (1384). نقش خودشناسی در درمان اختلافات زناشویی، تهران: انتشارات گلش اندیشه.
 • صدیقی ارفعی، فریبرز.، تمنایی فر.، محمدرضا.، و عابدین آبادی، عطافه. (1391). رابطه جهت گیری مذهبی، سبک های مقابله و شادکامی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی و دین، (5(3): صص 164-135.
 • علیزاده فرد، سوسن.، محتشمی، طیبه.، ریمباردو، فلیپ جورچ.، و حقیقت گو، مرجان. (1395). بررسی خصوصیات روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه چشم انداز زمان در جمعیت بزرگسالان تهران. دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتاری)، 14 (2): صص 169-157.
 • محمدی، مهسا.، دانش، عصمت.، تقی لو.، صادق. (1395). «پیش بینی امیدواری بر اساس جهت گیری مذهبی و چشم انداز زمان»، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 10 (38): صص 174-157.
 • نوروزی، سوده.، رضاخانی، سیمین دخت.، وکیلی، پریوش. (1398). «رابطه علی بین چشم اندازه زمان و بی ثباتی ازدواج بر اساس نقش میانجیگر الگوهای ارتباطی در زنان و مردان متاهل»، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 13 (3): صص 451-433.
 • نیلفروشان، پریسا؛ نویدیان، علی.، عابدی، احمد. (1392). «بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نگرش به ازدواج»، روان پرستاری، دوره 2، شماره 2: صص 47-35.
 • Abdullah, Q. D. (2017). Marital Satisfaction and Religiosity in the African-American Muslim Community. Temple University.
 • Adamczyk, K. (2017). Direct and indirect effects of relationship status through satisfaction with relationship status and fear of being single on Polish young adults' well-being. Personality and Individual Differences, 111, 51-57.
 • Braaten, E. B., & Rosén, L. A. (1998). Development and validation of the Marital Attitude Scale. Journal of Divorce & Remarriage, 29(3-4), 83-91.
 • Bradbury, T. N., & Bodenmann, G. (2020). Interventions for couples. Annual Review of Clinical Psychology, 16(1), 99-123.
 • Braithwaite, S. R., Coulson, G. L., Spjut, K., Dickerson, W., Beck, A. R., Dougal, K., ... & Jones, D. (2015). The influence of religion on the partner selection strategies of emerging adults. Journal of Family Issues, 36(2), 212-231.
 • Chen, T., Liu, L. L., Cui, J. F., Chen, X. J., Wang, J., Zhang, Y. B., ... & Chan, R. C. (2016). Present-fatalistic time perspective and life satisfaction: The moderating role of age. Personality and Individual Differences, 99, 161-165.
 • Darvyri, P., Galanakis, M., Avgoustidis, A. G., Pateraki, N., Vasdekis, S., & Darviri, C. (2014). The revised intrinsic/extrinsic religious orientation scale in a sample of Attica’s inhabitants. Psychology, 5(13), 1557.
 • David, P., & Stafford, L. (2015). A relational approach to religion and spirituality in marriage: The role of couples’ religious communication in marital satisfaction. Journal of Family Issues, 36(2), 232-249.
 • Dwivedi, A., & Rastogi, R. (2016). Future time perspective, hope and life satisfaction: A study on emerging adulthood. Jindal Journal of Business Research, 5(1), 17-25.
 • Fiskin, G., & Sari, E. (2021). Evaluation of the relationship between youth attitudes towards marriage and motivation for childbearing. Children and Youth Services Review, 121, 105856.
 • Hajihasani, M., & Sim, T. (2019). Marital satisfaction among girls with early marriage in Iran: emotional intelligence and religious orientation. International Journal of Adolescence and Youth, 24(3), 297-306.
 • Karamat, K. (2016). Perceptions on implications of delayed marriage: A case study of married adults in Kuala Lumpur. International Journal of Social Science and Humanity, 6(8), 572.
 • Khodadady, E., & Bagheri, N. (2012). Construct validation of a modified religious orientation scale within an Islamic context. International Journal of Business and Social Science, 3(11).
 • King, R. B., & Gaerlan, M. J. M. (2015). The role of time perspectives in the use of volitional strategies. Psychological Studies, 60(1), 1-6.
 • Koenig, H. G., & Büssing, A. (2010). The Duke University Religion Index (DUREL): a five-item measure for use in epidemological studies. Religions, 1(1), 78-85.
 • Manning, W. D., Brown, S. L., & Payne, K. K. (2014). Two decades of stability and change in age at first union formation. Journal of Marriage and Family, 76(2), 247-260.
 • Muro, A., Feliu-Soler, A., Castellà, J., Deví, J., & Soler, J. (2017). Does time perspective predict life satisfaction? A study including mindfulness as a measure of time experience in a sample of Catalan students. Mindfulness, 8(3), 655-663.
 • Neyrinck, B., Lens, W., Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2010). Updating Allport's and Batson's framework of religious orientations: A reevaluation from the perspective of self‐determination theory and Wulff's social cognitive model. Journal for the scientific study of Religion, 49(3), 425-438.
 • Oyanadel, C., & Buela-Casal, G. (2014). Time perception and psychopathology: Influence of time perspective on quality of life of severe mental illness. Actas españolas de psiquiatría, 42(3), 99-107.
 • Shrout, M. R., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2020). Individual, relational, and developmental–contextual pathways linking marriage to health: Reply to Brazeau, Pfund, and Hill (2020).
 • Sutton, T. E. (2019). Review of attachment theory: Familial predictors, continuity and change, and intrapersonal and relational outcomes. Marriage & Family Review, 55(1), 1-22.
 • Sword, R. M., Sword, R. K., Brunskill, S. R., & Zimbardo, P. G. (2014). Time perspective therapy: A new time-based metaphor therapy for PTSD. Journal of Loss and Trauma, 19(3), 197-201.
 • Vespa, J. (2014). Historical trends in the marital intentions of one‐time and serial cohabiters. Journal of Marriage and Family, 76(1), 207-217.
 • Willoughby, B. J. (2012). Associations between sexual behavior, sexual attitudes, and marital horizons during emerging adulthood. Journal of Adult Development, 19(2), 100-110.
 • Worrell, F. C., McKay, M. T., & Andretta, J. R. (2015). Concurrent validity of Zimbardo Time Perspective Inventory profiles: A secondary analysis of data from the United Kingdom. Journal of adolescence, 42, 128-139.
 • Yucel, D. (2015). What predicts egalitarian attitudes towards marriage and children: Evidence from the European values study. Social Indicators Research, 120(1), 213-228.
 • Zabelina, E., Chestyunina, Y. U., Trushina, I., & Vedeneyeva, E. (2018). Time perspective as a predictor of procrastination. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 238, 87-93.