نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده پیام نور ساری، ساری ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده پیام نور ساری. مازندران، شهر ساری، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی بر خودباوری، تاثیر متغییرهایی همچون جنسیت، ترتیب تولد و سطح تحصیلات کارمندان شهر ساری انجام شد. طرح پژوهشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را مردان و زنان کارمند ارگان های مختلف اعم از شهرداری، بانک، آموزش و پرورش و شرکت های خصوصی که به صورت تصادفی انتخاب شدند تشکیل دادند. براساس محدودیت های کرونایی و شیفتی شدن ارگان های دولتی بر اساس جدول مورگان از 250 نفر 148 نفر انتخاب شدند که بر اساس ناقص بودن تعدادی از پرسشنامه ها، 110 نفر(50 نفر زن و 60 نفر مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (1986) و پرسشنامه خود باوری چن و یانگ(2006) بود. در تحلیل داده از همبستگی و رگرسیون با نرم افزار spss استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی(خانواده و سایر افراد) با خود باوری رابطه مثبت و معنی داری داشته است. همچنین در متغییرهای جنسیت (زنان)، تحصیلات (لیسانس) و رتبه تولد (فرزندان دوم) با خود باوری افراد رابطه مثبت و معنی داری داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship (gender, birth order and education level) of social support with self-confidence of Sari city employees.

نویسندگان [English]

  • Amirreza Khorramrooz 1
  • Fatemeh zolfaghari 2

1 Master student of Payame Noor family counseling in Sari

2 Master of Payame Noor family counseling in Sari. Mazandaran, Sari city

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between social support and self-confidence, the effect of variables such as gender, birth order and education level of Sari city employees. It is a correlation research project. The statistical population of this research was made up of male and female employees of various organizations such as municipalities, banks, education and private companies, who were randomly selected. Based on the restrictions of the corona virus and the shifting of government bodies, according to Morgan's table, 148 people were selected from 250 people, and based on the incompleteness of a number of questionnaires, 110 people (50 women and 60 men) were selected as samples. The data collection tool in this research was Phillips' social support questionnaire (1986) and Chen and Yang's (2006) self-esteem questionnaire. In data analysis, correlation and regression were used with spss software.The results of this research showed that social support (family and other people) had a positive and significant relationship with self-confidence. Also, in the variables of gender (women), education (bachelor's degree) and birth rank (second children), there was a positive and significant relationship with people's self-belief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • gender
  • social support
  • self-esteem
  • birth order