اثربخشی زندگی درمانی بر اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور
اثربخشی زندگی درمانی بر اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور

رمضان حسن‌زاده؛ فاطمه طالبی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 19-38

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زندگی درمانی بر اشتیاق به زندگی، امید به زندگی و کیفت زندگی در زنان نابارور می‌باشد.این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری ...  بیشتر
بررسی تأثیر خود ارزشیابی مرکزی بر ملاک‌های همسرگزینی در مردان مجرد در سن 35-20 سالگی (سن ازدواج)
بررسی تأثیر خود ارزشیابی مرکزی بر ملاک‌های همسرگزینی در مردان مجرد در سن 35-20 سالگی (سن ازدواج)

ابوالفضل مرادی؛ سید محسن حجت خواه؛ محمد سجاد صیدی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 21-32

چکیده
  خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است و ثبات یا ناپایداری‌اش بر اعضای خانواده و جامعه تاثیرات منفی مکرری بر جای خواهد گذاشت. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر خود ارزشیابی مرکزی بر ملاک‌های همسرگزینی ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ راهبردهای تنظیم هیجان و پرسشنامه تحمل پریشانی در دانش‌آموزان متوسطه
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ راهبردهای تنظیم هیجان و پرسشنامه تحمل پریشانی در دانش‌آموزان متوسطه

فاطمه کیانفر؛ فهیمه باهنر؛ محیا صنیعی منش

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 33-53

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ راهبردهای تنظیم هیجان و پرسشنامه‌ تحمل پریشانی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش توصیفی بود و جامعه آماری پژوهش حاضر را همه دانش‌آموزان دوره متوسطه ...  بیشتر