نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران. zahrazaker0912@gmail.com

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. Hani.biabani@gmail.com

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان راه‌حل محور بر کیفیت زندگی در مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دوره‌ی اوّل متوسطه منطقه 15، 16 و 17 شهر تهران بودند که از این تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. از پرسشنامه‌ی سازگاری تحصیلی کلارک و همکاران (1976) و کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بورک (2000) به منظور جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. گروه آزمایش در طول هشت جلسه، هرجلسه به مدت 45 دقیقه درمان راه‌حل محور گرانت (2011) را دریافت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره با نرم‌افزار SPSSاستفاده شد. یافته‌ها نشان داد راه‌حل محور بر کیفیت زندگی در مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان موثر بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از درمان راه‌حل محور می‌تواند منجر به افزایش کیفیت زندگی در مدرسه و سازگاری تحصیلی در دانش‌آموزان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of solution-oriented treatment on the quality of life at school and academic adjustment of students

نویسندگان [English]

  • Parvin Mirshekarian babaki 1
  • Zahra Zakerkhatouni 2
  • Haniyeh Biabani 3

1 M.A of Family Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 M.A of Rehabilitation Counseling, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran. zahrazaker0912@gmail.com

3 M.A of Curriculum Planning, Shahed University, Tehran, Iran. Hani.biabani@gmail.com

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effectiveness of solution-oriented therapy on the quality of life at school and the academic adjustment of students. The research method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The research population included all the students of the first year of high school in the 15th, 16th and 17th districts of Tehran, of which 30 people were selected by available sampling method and 15 people were replaced in the experimental group and 15 people in the control group. The academic adjustment questionnaire of Clark et al. (1976) and the quality of life at school by Anderson and Burke (2000) were used to collect data. The experimental group received Grant's (2011) solution-oriented treatment during eight sessions, each session lasting 45 minutes. Multivariate covariance analysis with SPSS software was used to analyze the data. The findings showed that the solution-oriented approach was effective on the quality of life in school and the academic adjustment of students. Therefore, it can be concluded that the use of solution-oriented therapy can lead to an increase in the quality of life in school and academic adjustment in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solution-oriented treatment
  • quality of life at school
  • academic adjustment
  • students