نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، شهرری، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، شهر ری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده منطقه 9 تهران در سال 1399 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 30 نفر از این افراد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه ( 15 نفر در گروه آزمایش، 15 نفر در گوه گواه) گمارده شدند. همچنین ابزار استفاده شده در این پژوهش سیاهه باورهای ارتباطی غیرمنطقی ایدلسون و اپشتاین (1982) و پروتکل آموزشی مهارت­های زندگی است. گروه آزمایش در8  جلسه 50 دقیقه­ای تحت آموزش برنامه مهارت­های زندگی قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری (MANCONA) و نرم­افزار Spss-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کاهش باورهای ارتباطی غیر منطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی تاثیرگذار است و نتایج حاکی از کاهش باورهای غیر منطقی (تخریب کنندگی مخالفت، عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی و تفاوت های جنسیتی) در اثر آموزش مهارت های زندگی به گروه آزمایش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between mental health and work-life balance in elementary school teachers in the 20th district of Tehran

نویسندگان [English]

 • Masoume Erfani Khangakhi 1
 • Mansoura Mukhtar Khan 2

1 PhD in Educational Management, Assistant Professor, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Unit, Shahrari, Iran

2 Senior expert in educational management, Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini (RA) Shahrari branch, Shahr Ray, Iran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of the effect of life skills training on the irrational communication beliefs of men with extramarital relationship experience. The statistical population of this research was all men with experience of extramarital relationship who referred to the family counseling centers of 9th district of Tehran in 2019, and using the purposeful sampling method, 30 of these people were randomly selected into two experimental and control groups (15 15 people were assigned to the experimental group and 15 people were assigned to the control group. Also, the tools used in this research are Idelson and Epstein's (1982) list of irrational communication beliefs and life skills training protocol. The experimental group was trained in the life skills program in 8 sessions of 50 minutes. Data were analyzed using univariate and multivariate analysis of covariance (MANCONA) and Spss-24 software. The results showed that life skills training is effective in reducing the illogical communication beliefs of men with extramarital relationship experience, and the results indicate a reduction in illogical beliefs (destructiveness of opposition, immutability of spouse, expectation of mind reading, sexual perfectionism and gender differences). It is the effect of teaching life skills to the experimental group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Components of mental health
 • work-life balance
 • elementary teachers
 • اسماعیلی، احمدرضا؛ سیدنقوی، میرعلی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا و حمیدی، ناصر (1397). «ارائه الگوی کیفی تعادل کار و زندگی کارکنان ناجا با تاکید بر معماری منابع انسانی»، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال ششم، شماره 4، زمستان، صص 110-83.
 • آشفته، نجمه و فاطمه تیزمغز (۱۳۹۵). «اثربخشی مدیریت نقش‌های کار- خانواده بر افزایش خودکارآمدی و شادکامی کارکنان فرهنگی زن»، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه.
 • امیرسالاری، یعقوب (1396). بررسی رابطه بین تعارضات کار- خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی دبیران دوره دبیرستان فیروزآباد فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
 • کاظمی شاهاندشتی، سیده صدف؛ ارشدی، نسرین؛ نیسی، عبدالکاظم و نعامی، عبدالزهرا (1396). «اثر تعارض کار-خانواده و غنی سازی کار-خانواده بر قصد ترک شغل و بهزیستی روان شناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار-زندگی»، روش‌ها و مدل‌های روان شناختی، سال هشتم، شماره 27، بهار، صص 108-83.
 • نیکنامی، مصطفی (1396). «محرک‌های فشارزا درکارمعلمی و استراتژی های مقابله با آنها»، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال چهارم، شماره مسلسل55 و56، صص12-38.
 • Allen TD, Herst DEL, Bruck CS, Sutton M Consequences associated with work-to-family conflict: a review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology. 2000; 5: 278-308.
 • Balmforth K, Gardner D. Conflict and facilitation between work and family: realizing the outcomes for organizations. NZ J Psychol. 2006; 35(2): 69-76.
 • Carlson DW. Personality and role variables as predictors of three forms of work-family conflict. J Vocat Behav. 1999; 55: 236-53. Aminah Ahmad. Work family conflict among married professional women in Malaysia. Journal of Social Psychology. 1996; 136(5): 663-65.
 • Casper W, Eby Bordeaux CL, Lockwood A, Lambert D. ‘A review of research methods in io/ob work–family research’. J. Appl. Psychol.. 2007; 92(1): 28-43.
 • Duxbury L, Higgins C. Interference between work and family: a status report on dual career and dual-earner mothers and fathers. Employee Assistance Quarterly. 1994; 9(3-4): 55-80.
 • Frone MR, Russell M, Cooper ML. Antecedents and outcomes of work-family conflict: a model of the work family interface. Journal of Applied Psychology. 1992; 77: 65-78.
 • Greenhaus, J. H., Collins, K. M., & Shaw, J. D. (2003). The relation between work-family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 510-531.
 • Jamal M. Burnout, stress and health of employees on nonstandard work schedules: a study of Canadian workers. Stress Health. 2004; 20(3): 113-9.
 • Johnsrud, L.K., Tabata, L.N. (2016). Quality of faculty work life, the University of Hawaii. Office of the vice president for academic planning and policy.
 • Matthews,L.S.,Conger,R.D.,8 Wichrama,K.A.S. (2014). Work-family conflit and marital quality: Mediating Processes. Social Psychology Quarterly,59.62-79.
 • McNulty, James; Frank D. Fincham (2011). "Beyond Positive Psychology". American Psychologist 67.
 • Sang Long, C., Azami, A., Kowang, T. O., & Fei, G. C. (2016). An Analysis on the Relationship between Work Family Conflict and Turnover Intention: A Case Study in a Manufacturing Campany in Malaysia. Journal of International Business Management, 10 (3), 176-182.
 • Van Dam, N. T., Sheppard, S. C., Forsyth, J. P., & Earleywine, M. (2011). Self-compassion is a better predictor  than  mindfulness  of  symptom  severity  and  quality  of  life  in  mixed anxiety  and depression. Journal of Anxiety Disorders, 25, 123-130.