نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی بی‎تصمیمی مسیر شغلی در دانش‌آموزان پایه دوازدهم با تمرکز بر نقش عملکرد خانواده، سبک‎های فرزندپروری، اشتغال و تحصیلات والدین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان پایه دوازدهم متوسطه‌ دوم شهرستان بروجن بود. در مرحله اول پژوهش، نمونه موردنظر به پرسشنامه بی‎تصمیمی شغلی پاسخ دادند. سپس داده‌های بدست آمده به نمرات استاندارد ‌Z و سپس به نمرات T تبدیل شدند. افرادی که نمراتشان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود به عنوان گروه بی‌تصمیم شغلی و افرادی که یک انحراف معیار پایین‌تر از میانگین بودند به عنوان گروه با تصمیم غربال شدند والدین این دو گروه به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. خلاصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس، نشان داد که علمکرد خانواده در دو گروه بی‌تصمیم و باتصمیم متفاوت است (01/0>P). همچنین سبک‎های فرزندپروری در دو گروه بی‌تصمیم و باتصمیم متفاوت بود (01/0>P) .نتایج آزمون خی‌دو نیز برای بررسی نقش اشتغال و تحصیلات نیز نشان داد که تحصیلات مادر در دو گروه بی‌تصمیم و باتصمیم متفاوت است (01/0>P) اما اشتغال مادر، اشتغال پدر و سطح تحصیلات پدر در دو گروه تفاوت معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

career indecision making in 12th grade students: investigating of the role of family functioning, parenting styles، parents' education and employment

نویسندگان [English]

  • rezvan salehi 1
  • arezoo rahmani 2
  • zabihallah Kaveh Farsani 3

1 Assistant Professor, Department of Counseling, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Social Sciences, Department of Counseling, Faculty of Literature, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Assistant Professor, Department of Counseling, School of Literature, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

the aim of this study was to investigate career indecision making in 12th grade students focusing on the role of family functioning, parenting styles، parents' education and employment. The method of the present study was a descriptive of causal-comparative. The statistical population of the present study initially included all fourth-grade high school students in the city of Borujen,. The sample size was 320 people based on Krejcie and Morgan table and multi-stage cluster sampling method. In the first stage of the research, the sample answered the career indecision scale. The data obtained from career indecision in the sample were then converted to standard Z scores and then to T scores. Individuals with 1 standard deviation above the mean were screened as an indecisive group and individuals with 1 standard deviation below the mean were screened as a decisive group . Parents in both groups answered questionnaires . Summary of the results of analysis of covariance showed that family functioning is different in the two groups of indecisive and decisive (P<0.01). Also, parenting styles were different in the two groups of indecisive and decisive (P<0.01), so that authoritative parenting style is associated with career decision making .

کلیدواژه‌ها [English]

  • career indecision
  • family functioning
  • parenting styles
  • parental employment
  • parents'
  • education