نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مساله با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی مدرسه ای بر روابط مدرسه ای ‌دختران ساکن درشبانه‌ روزی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده که با استفاده از طـرح پـیش آزمـون- پـس آزمـون بـا گـروه کنترل انجام گرفته است. به این منظور 30 نفر از دختران نوجوان سـاکن در شـبانه روزی شـهر نیشـابور بـه صورت تصادفی انتخاب و به همین شیوه در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخلـه در 8 جلسـه آموزش مهارت حل مساله با رویکرد توانمندسازی مددکاری مدرسه ای شـرکت کردنـد . داده ها از طریق پرسشنامۀ سازگاری فـردی - اجتمـاعی کالیفرنیـا جمـع آوری شـد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t برای گروههای مستقل استفاده گردید.
نتایج نشان داد آموزش مهارت حل مساله با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی، تأثیر معناداری بر افزایش سطح روابط مدرسه ای دختران ساکن در شبانه روزی داشته است. و هم چنین بین میانگین گروه مداخله و کنترل، در متغیر مورد بررسی روابط مدرسه ای تفاوت معنی دار وجود دارد و روشی مؤثر جهت ارتقای سطح روابط مدرسه ای دختران ساکن در شبانه روزی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determined the effectiveness of problem solving training by empowerment approach to social work on educational relations of Girls In Residetal Care Center.

نویسندگان [English]

  • faride navidzade 1
  • ramezanali ghaderisanavi 2
  • malihe arshi 2

1 master of social work

2 Social Welfare and Rehbilitation Sciences univercity

چکیده [English]

This study determined the effectiveness of problem solving training by empowerment approach to social work on educational relations of Girls In Residetal Care Center.
The study was semi-experimental design and used pretest – posttest plan with a control group. 30 girls Girls In Residetal Care Center. girls were selected from the Residetal Care Center neyshabour city and random way in both intervention and control groups. The intervention group participated in 8 session's problem solving training by empowerment approach to social work, and a control group received no intervention. To gathering information from California questionnaire were used. To examine significancies, independent Ttest were used.
The finding show teaching problem solving by empowerment approach to Social work, meaningful impact on the educational relations of Girls In Residetal Care Center. between the intervention and control group mean, in the educational relations, there are significant differences in mean and it’s a effective way to promote a level’s educational relations of girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving
  • empowerment
  • educational relations