نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبک های حل تعارض مادران دختران درگیر شکست عاطفی شکل گرفت. این پژوهش از انواع مطالعات نیمه تجربی می‌باشد که آزمودنی ها به شیوه در دسترس از تمامی مادران دارای دختر درگیر شکست عاطفی که شامل 30 نفر بودند بصورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت برنامه مداخله‌ای کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. قبل و پس از برنامه مداخله ای هر دو گروه پرسشنامه کیفیت رابطه والد فرزندی، سبک تعارض و سازگاری هیجانی را تکمیل کردند.با توجه به یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که درمان کوتاه مدت راه حل محور توانسته بر کیفیت ارتباط والد فرزندی، سازگاری هیجانی و سبکهای حل تعارض مؤثر واقع شود و به‌عنوان یک گزینه مداخله ای موثر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of solution focused brief therapy on Parent-Child Relationship Quality, Emotional Adjustment and conflict Resolution styles Mothers of girls with emotional failure

نویسندگان [English]

  • Nasim Abdoli 1
  • Alireza Rashidi 2
  • MohammadSajjad Seydi 3

1 Master of family Counseling, Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran Razi University, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Social Sciences. Razi University, Kermanshah, Iran

3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

This research aimed to investigate the effectiveness of solution focused brief therapy on the quality of parent-child communication, emotional adjustment and conflict resolution styles of mothers of daughters involved in emotional failure. This research is one of the types of semi-experimental studies in which the subjects were randomly assigned to experimental and control groups from all the mothers with daughters involved in emotional breakdown, which included 30 people.The experimental group underwent a solution focused brief therapy intervention program, and the control group did not receive any intervention. Before and after the intervention program, both groups completed the questionnaire on the quality of parent-child relationship, conflict style and emotional adjustment.The findings showed that the quality of parent-child relationship between the experimental group and the control group differed significantly after removing the effect of the pre-test, and the intended approach was effective in this regard. Also, the findings showed that the interventional approach of solution focused brief therapy was effective with 99.9% confidence on the criteria of emotional adaptation, including the regulation of emotional and physiological arousals, despair, and wishful thinking, and the training accounted for 84% and 72% of variance changes, respectively. In post-test scores, discipline predicts emotional and physiological arousals, disappointment and wishful thinking. Also, this approach predicts 52 and 55 percent of variance changes in the post-test scores of reasoning and verbal aggression, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SFBT
  • Parent-Child Relationship Quality
  • Emotional Adjustment
  • Conflict Resolution Styles
  • Emotional Failure