نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و نوع پدیدار شناسی انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش مادرانی که دست کم یک فعالیت اجتماعی دارند و مادر نوجوانی بین 12 تا 18 سال هستند، است. نمونه ‌گیری به روش هدفمند انجام شده است. مشارکت کنندگان در تحقیق شامل 10 مادر فعال اجتماعی و 10 نوجوان دختر این مادران است. برای پاسخ به سؤالات شکل‌گیری هویت با فرزند نوجوان این مادران که بین 12 تا 18 سال داشتند نیز مصاحبه شد. اطلاعات از بستر مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته به دست آمده‌است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری کیفی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در زمینه نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در شکل گیری هویت نوجوانان منجر به شناسایی 33 مضمون شد که در شش مضمون اصلی دسته بندی شدند. شش مضمون اصلی عبارتند از (1) ویژگی های هویت نوجوان در ارتباط با خود (2) ویژگی های هویت نوجوان در ارتباط با خانواده (3) ویژگی های هویت نوجوان در ارتباط با هستی (4) هویت تحصیلی (5) هویت مذهبی و (6) هویت اجتماعی. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند در شکل گیری هویت نوجوانان دختری که مادران اجتماعی فعال دارند، مفید و کاربردی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of socially active mothers' lifestyle in the formation of teenagers' identity

نویسندگان [English]

 • Mona Movahedi Shakib 1
 • Asieh Shariatmadar 2
 • atousa kalantar hormozi 3

1 Master's degree in school counseling, Department of Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Counseling Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Counseling Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the role of the lifestyle of socially active mothers in the formation of teenagers' identity. The current research has been conducted using qualitative and phenomenological methods. The research population is mothers who have at least one social activity and are mothers of teenagers between 12 and 18 years old. Sampling has been done in a purposeful way. Participants in the research include 10 socially active mothers and 10 teenage daughters of these mothers. In order to answer the questions of identity formation, the teenage children of these mothers who were between 12 and 18 years old were also interviewed. The information was obtained from semi-structured in-depth interviews. Qualitative coding method was used to analyze the data. The results of data analysis on the role of socially active mothers' lifestyle in the formation of teenagers' identity led to the identification of 33 themes, which were categorized into six main themes. The six main themes are (1) characteristics of adolescent identity in relation to self (2) characteristics of adolescent identity in relation to family (3) characteristics of adolescent identity in relation to existence (4) educational identity (5) religious identity and 6) Social identity. The findings of this research can be useful and practical in the formation of the identity of adolescent girls who have socially active mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • adolescent identity
 • socially active mothers
 • اثنی عشر، مریم (1378). بررسی رابطه الگوهای خانواده و باورهای مذهبی با وضعیت‌های هویت در نوجوانان شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
 • آخوندی، محمد باقر (۱۳۸۷). هویت ملی مذهبی جوانان، قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: موسسه بوستان کتاب.
 • تقی زاده، مریم (۱۳۸۷). هویت دینی زنان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 • عامری، فریده و عمویی، ناهید (1395). نقش عملکرد خانواده در میزان تجربه بحران هویت و تمایزیافتگی. فصلنامه خانواده و پژوهش، 30، 78-90.
 • مجد آبادی فراهانی، زهره؛ فرزاد، ولی الله؛ شهرآرای، مهرناز و مرادی، علی رضا (1390). «کنش وری خانوادگی هویت شخصی و رفتار مشکل آفرین در نوجوانی»، فصلنامه روانشناسی تحولی، 27: 207 – 218.
 • نجفی، محمود؛ احدی، حسن و دلاور، علی (1385). «بررسی رابطه کارایی خانواده و دین‌داری با بحران هویت»، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، 13(16)، 17-26.
 • نجفی، محمود؛ مهدی فر، محمدعلی و دبیری، سولماز (۱۳۹۱). «رابطه عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان»، پنجمین کنگره آسیب‌شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، ۳۴۶-۳۴۸.
 • Baker, C. A (2012). Social identity theory and biblical interpretation. Biblical Theology Bulletin, 42(3), 129-138.
 • Berzonsky, M.D (2004) Ego identity: A personal stand point in a postmodern world. 5(2):125-136.
 • Hurd, N. M., Sánchez, B., Zimmerman, M. A., & Caldwell, C. H (2012). Natural mentors, racial identity, and educational attainment among African American adolescents: Exploring pathways to success. Child development, 83(4), 1196-1212.
 • Kang, J. S. H (2001). Identity formation status, spiritual well-being, and family functioning type among college students in Korea.
 • Schwartz, J. P., Thigpen, S. E., & Montgomery, J. K (2006). Examination of parenting styles of processing emotions and differentiation of self. The Family Journal, 14(1), 41-48.
 • Schwartz, S. J., Mason, C. A., Pantin, H., & Szapocznik, J (2009). Longitudinal relationships between family functioning and identity development in Hispanic adolescents: Continuity and change. The Journal of early adolescence, 29(2), 177-211.
 • Schwartz, S. J., Unger, J. B., Baezconde‐Garbanati, L., Benet‐Martínez, V., Meca, A., Zamboanga, B. L., ... & Soto, D. W (2015). Longitudinal trajectories of bicultural identity integration in recently immigrated Hispanic adolescents: Links with mental health and family functioning. International Journal of Psychology, 50(6), 440-450.