نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک­ های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیاد به اینترنت در دانش­آموزان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش ­آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه 4 استان تهران بود. نمونه این پژوهش شامل 90 نفر از دانش­آموزان مقطع متوسطه پایه 11 و 12 در شهر تهران بودند که بر اساس نمونه­ گیری خوشه ­ای چند مرحله ­ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه سبک­ های فرزند پروری بامریند (1991) و ابرازگری هیجانی کنیگ و امونز (1990) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) بود. داده­ها با استفاده از شیوه ­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و  آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار spss20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین سبک ­های فرزندپروری و ابرازگری هیجانی با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد و سبک­ های فرزندپروری مقتدرانه و آسان­ گیر به علاوه مولفه­ های ابرازگری هیجانی توانایی پیش­بینی اعتیاد به اینترنت را دارد. از نتایج پژوهش حاضر می­ توان در تدوین پروتکل­ های درمانی کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش­آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between parenting styles and free expression of emotions with Internet addiction in students

نویسندگان [English]

 • Zohre Begam Mousavi 1
 • Alireza Jafari 2

1 Master's degree in General Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Zanjan, Zanjan, Iran

2 Assistant Professor of Educational Psychology, Islamic Azad University, Abhar Branch, Abhar, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between parenting styles and free expression of feelings with Internet addiction in students. The research was of correlational type and the statistical population of the research was all the students of the second secondary level in the 4th district of Tehran province. The sample of this research consisted of 90 students of the 11th and 12th grades in Tehran, who were selected based on multi-stage cluster sampling. The tools used in the research were Baumrind's (1991) parenting styles questionnaire, Koenig and Emmons' (1990) emotional expressiveness questionnaire, and Young's (1998) internet addiction questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (multiple regression and Pearson correlation coefficient) and using spss20 software. The findings showed that there is a relationship between parenting styles and emotional expressiveness with Internet addiction, and authoritative and easy-going parenting styles plus emotional expressiveness components have the ability to predict Internet addiction. The results of the present study can be used in developing treatment protocols to reduce Internet addiction among students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parenting styles
 • free expression of emotions
 • Internet addiction
 • students
 • الهامی، شمس الله؛ کریمی ثانی، پرویز و فتحی آذر، سمانه (1396). «رابطه سبک های دلبستگی و سبک های فرزندپروری با میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس»، مجله ایده های نوین روانشناسی، 1 029: 8-1.
 • پورعبدالی، محمد؛ کدیور، پروین و همایونی، علیرضا (1387). «ارتباط بین شیوه های فرزند پروری مادر و فرزند پروی ادراک شده با مکان کنترل و خودپنداره فرزندان»، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 4 (5): 55-40
 • حسنی، جعفر و شاهقلیان، مهناز (1393). «ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار»، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 5 (17): 134-118.
 • درگاهی، حسین و رضوی، سید منصور (1386). «اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در ساکنان منطقه 2 غرب تهران»، فصلنامه پایش، 6 (3): 265-272.
 • دهقانی، یوسف؛ اصلانی، خالد و درپکوندی، ناهید. (1393). «رابطه ی شیوه های فرزندپروری، دینداری و هوش هیجانی با آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان دبیرستانی»، مجله اصول بهداشت روانی، 17 (2): 80-75
 • سپریان آذر، فیروز و جوکار، لیلا (1391). «ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب در تیپ های شخصیتی نوع A و B »، پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 2 (3): 30-17.
 • صدری دمیرچی، اسماعیل؛ هنرمند قوچه بگلو، پژمان؛ بصیر امیر، سید محمد و قلی زاد، بهراد (1398). «پیش بینی رفتارهای پرخطر براساس نقش مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی، سیستم های مغزی رفتاری در معتادان»، افق دانش، 25 (4): 294-286.
 • طباطبائی زاد، الهه السادات و اکبری بلوطبنگان، افضل (1395). «پیش بینی اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی بر اساس سبک فرزند پروری در نوجوانان شهر سبزوار»، مجله آموزش و سلامت جامعه، 3 (4 ): 58-52
 • عسگری، پرویز و مرعشیان، مرضیه (1387). «رابطه ویژگی های شخصیت و اضطراب کامپیوتر با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز»، یافته های نو در روانشناسی، 2 (7): 35-23.
 • علوی، سید سلمان؛ اسلامی، مهدی؛ مراثی، محمدرضا؛ نجفی، مصطفی؛ جنتی فرد، فرشته و رضاپور، حسین (1389). «ویژگی های روانسنجی آزمون اعتیااد به اینترنت یانگ»، مجله علوم رفتاری، 4 (3): 189-183.
 • قاسم زاده، لیلی؛ شهرآرای، مهرناز و مرادی، علی رضا (1386). «بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه معتاد و غیر معتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی»، دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران، 2 (3): 40-32.
 • Abar, B., Carter, K. L., & Winsler, A. (2009). The effects of maternal parenting style and religious commitment on self-regulation, academic achievement, and risk behavior among African-American parochial college students. Journal of adolescence, 32(2), 259-273.
 • Aydin, B. & Volkan Sari, S. (2011).Internet addiction among adolescents: the role of self-esteem. Procedia social and Behavioral sciences, 15 :3500-3505.
 • Bagappa Chalawadi, DV. D. (2016). The effect of internet uses on youth. International Journal of Applied Research, 2(1): 247-250.
 • Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. The journal of early adolescence, 11(1), 56-95.
 • Doi, K., Doi, M., Yaegashi, Y. & Nishitani, M. (2018). Outline and issues of internet addiction. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, 6(5):1-2.
 • Edgerly, S., Thorson, K., Thorson, E., Vraga, E. K., & Bode, L. (2018). Do parents still model news consumption? Socializing news use among adolescents in a multi-device world. new media & society, 20(4), 1263-1281.
 • Heilman, R. M., Miu, A. C., & Houser, D. (2016). Emotion regulation and economic decision-making. In Neuroeconomics (pp. 113-131). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Karacic, S. & Oreskovic, S.(2017). Internet addiction through the phase of adolescence: A Questionnaire Study. JMIR Ment Health, 4 (2):1-11
 • Kassiani, K., Evanthia, P., Vlachou, R.I., Aspridis, G.M., Nikolaos, B.& Dimitrios, T.(2018). A study about Internet addiction of university students. Journal of Educational and Social Research, 8 (1):27-32.
 • Kawabe, K., Horiuchi,H., Ochi,M., Oka,Y. & Ueno,S.I. (2016). Internet addiction: Prevalence and relation with mental states in adolescents. PNC Psychiatry Clin Neurosis, 70(9): 405–412.
 • King, L. A., & Emmons, R. A. (1990). Conflict over emotional expression: Psychological and physical correlates. Journal of personality and social psychology, 58(5), 864.
 • Kusev, P., Purser, H., Heilman, R., Cooke, A. J., Van Schaik, P., Baranova, V., ... & Ayton, P. (2017). Understanding risky behavior: the influence of cognitive, emotional and hormonal factors on decision-making under risk. Frontiers in psychology, 8, 102.
 • Labrie, J. W., & Sessoms, A. E. (2012). Parents still matter: The role of parental attachment in risky drinking among college students. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 21(1), 91-104.
 • Lu, W. H., Lee, K. H., Ko, C. H., Hsiao, R. C., Hu, H. F., & Yen, C. F. (2017). Relationship between borderline personality symptoms and Internet addiction: The mediating effects of mental health problems. Journal of behavioral addictions, 6(3), 434-441.
 • Mihajlov, M. & Vejmelka, L.(2017). Internet addiction: A review of the first twenty years. Psychiatric Danubina,29(3): 260-272.
 • Park, S. K., Kim, J. Y., & Cho, C. B. (2008). Prevalence of Internet addiction and correlations with family factors among South Korean adolescents. Adolescence, 43(172).
 • Patock-Peckham, J. A., & Morgan-Lopez, A. A. (2009). The gender specific mediational pathways between parenting styles, neuroticism, pathological reasons for drinking, and alcohol-related problems in emerging adulthood. Addictive Behaviors, 34(3), 312-315.
 • Pellerin, L. A. (2005). Applying Baumrind's parenting typology to high schools: toward a middle-range theory of authoritative socialization. Social Science Research, 34(2), 283-303.
 • Şahin, C. (2014). An analysis of the relationship between internet addiction and depression levels of high school students. Participatory Educational Research (PER),1(2): 53-67.
 • Shubnikova, E. G., Khuziakhmetov, A. N., & Khanolainen, D. P.(2017). Internet addiction of adolescents: diagnostic problems and pedagogical prevention in the educational environment. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(8): 5261-5271.
 • Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., & Rots, I. (2010). Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children. Computers & Education, 55(2), 454-464.
 • Widyanto, L., & McMurran, M. (2004). The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychology & behavior, 7(4), 443-450.
 • Wood, M. D., Read, J. P., Mitchell, R. E., & Brand, N. H. (2004). Do parents still matter? Parent and peer influences on alcohol involvement among recent high school graduates. Psychology of Addictive Behaviors, 18(1), 19.
 • Wu, C. S. T., Wong, H. T., Yu, K. F., Fok, K. W., Yeung, S. M., Lam, C. H. & Liu, K. M.(2016). Parenting approaches, family functionality and internet addiction among Hong Kong adolescents. BMC. Pediatrics, 16 (130):1-10.