نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار، انار، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار، انار، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور بود‌‌‌‌. روش پژوهش مقایسه­ای و جامعه آماری آن شامل کلیه کودکان عادی و کودکان دارای والدین معتاد به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد در منطقه هفت تهران بود‌‌‌ (800 =N)‌‌‌‌، روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه60 نفر‌‌‌ (30 کودک والدین معتاد و30 کودک والدین غیر معتاد) بود‌‌‌‌. ابزار پژوهش پرسشنامه­های ‌مهارت‌های زندگی و پرسشنامه کانرز(2004) بود که پس از تکمیل داده­های بدست آمده‌‌‌‌، با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌‌‌‌. نتایج نشان داد که توانایی حل مسئله‌‌‌‌، تصمیم­گیری‌‌‌‌، توانایی ارتباط‌‌‌‌، شهروند مسئول‌‌‌‌، شهروند جهانی و ‌مهارت‌های زندگی کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده بیشتر از کودکان دارای والدین مصرف کننده است‌‌‌‌. کارکردهای اجرایی در بین کودکان دارای والدین مصرف کننده و کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده متفاوت است و طبق نتایج نمره میانگین مشکلات توجه در بین کودکان دارای والدین مصرف کننده بیشتر از کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده بود ولی عملکرد حسی حرکتی‌‌‌‌، زبان‌‌‌‌، کارکردهای اجرایی‌‌‌‌، حافظه‌‌‌‌، یادگیری‌‌‌‌، شناخت‌‌‌‌، نمره کل در بین کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده بیشتر از کودکان دارای والدین مصرف کننده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of life skills and executive functions of children with parents who use and do not use addictive substances

نویسندگان [English]

 • Ali Jadidi 1
 • Azar Arshadi 2

1 Doctor of political science, member of the faculty of Islamic Azad University, Anar Branch, Anar, Iran

2 Master's degree in Educational Psychology, Islamic Azad University, Anar Branch, Anar, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to compare the life skills and executive functions of children with parents who use drugs and children with parents who do not use addictive substances. The comparative research method and its statistical population included all normal children and children with drug-addicted parents who referred to the addiction treatment center in Haft district of Tehran (N = 800), the sampling method of this research was simple random and the sample size was 60 There were 30 children of addicted parents and 30 children of non-addicted parents. The research tools were life skills questionnaires and Connors (2004) questionnaire, which was analyzed using multivariate variance analysis after completing the obtained data. The results showed that problem solving ability, decision making, communication ability, responsible citizen, global citizen and life skills of children with non-consumer parents are more than children with consumer parents. Executive functions are different between children with consuming parents and children with non-using parents, and according to the results, the average score of attention problems among children with consuming parents was higher than children with non-using parents, but sensory motor function, language, executive functions , memory, learning, cognition, total score among children with non-using parents is higher than children with consuming parents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Life skills
 • executive functions
 • consumer parents
 • non-consumer parents
 • احدی، آذین و جمهری‌‌، سید محمود (1382). «بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطة شهرستان فریدونشهر»، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره دوم سال چهاردهم، صص 261-255.
 • آهنی، محمد.‌‌‌‌(1392). سیری در مفاهیم و نظریه‌های خشونت، چاپ اول، تهران: انتشارات نی.
 • احدی، آذین و جمهری‌‌، سید محمود (1382). «بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطة شهرستان فریدونشهر»، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره دوم سال چهاردهم، صص 261-255.
 • اله وردی پور، احمد‌‌ (1390). «در خصوص اعتیاد چگونه می اندیشند»، مجله رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 14، صص 159-200.
 • جلیلی، علی و فرشی، احمد (1391). «اثر بخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دانشجویان»، فصلنامه دانش و تندرستی، سال 6، شماره 2، صص5-1.
 • رحیمی موقر‌‌‌‌، آفرین .(1392)، پیشگیری و درمان اعتیاد، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، تهران.
 • سید احمدی، حسین؛ عابدی، علی (1395). «اثربخشی توان بخشی روانی- اجتماعی در بهبود مهارت­های اجتماعی کودکان معتادان نگهداری شده در مراکز ترک اعتیاد در شهر تهران»، فصلنامه پایش، سال سوم، شماره دوم. صص 96-105.
 • شاملو، اسماعیل (1390). روش­های پیشگیری از افت تحصیلی در کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات اولیاء و مربیان.
 • صاحبان، محمد علی؛ زرتقاش، مریم و زرنقاش، مینا (1389). «اندیشه و رفتار سوء مصرف کننده مواد از الگوهای انضباطی والدین»، فصلنامه روانشناسی، ویژه نامه اعتیاد، سال 8، شماره 10، صص 249-10.
 • قاسم آبادی و محمدخانی‌ ‌(1377)‌‌‌‌. «گزارش فعالیتها یحوزه ستادی معاونت درمان در امر بازگیری معتادین»، فصلنامه اندیشه و رفتار، ضمیمه ٢٨، شماره ٤، صص 120-150.
 • قلی زاده‌‌‌‌، معصومه (1392). «میزان گرایش به استفاده از مواد مخدر در گروه سنی بالاتر از ده سال استان اردبیل»، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، سال سوم، شماره 21، صص 5-15.
 • کوهی‌‌، مجتبی (1390). اعتیاد: پیشگیری و درمان، تبریز: نشر روان پویا.
 • کونانی‌‌‌‌، مجتبی (1386). درآمدی بر اعتیاد و راهکارهای پیشگیری و درمان، تهران: نشر نی.
 • مهرابی زاده هنرمند، محمد؛ شهنی ییلاق، میهن و فتحی، کریم (1387). «بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی – اجتماعی به عنوان پیش بین های دلبستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز»، مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی سوم، سال پانزدهم، شماره 1. ص:153-17.
 • هواسی، ناهید (1392)،بررسی و مقایسه شیوه های فرزند پروری خانواده­های دارای نوجوانان معتاد و غیر معتاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، تهران.
 • هوش ور‌‌‌‌، گلاره (1391). راهنمای کاربردی درمان سوءمصرف کنندگان مواد، تهران: انتشارات
 • Aline E, Sabine L.(2012) Neurobiology of attention deficit/hyperactivity disorder in preschoolers. Infants and Young Children 2006;19(2):94-108.
 • Anderson V, Wot T, Castillo E(2002). Cognitive and academic outcome following cranial irradiation and chemotherapy in children: A longitudinal study. British Journal
 • Barnes wollet. (2005). Cognitive Rehabilitation: An Integrative Neuropsychological Approach. (2nd ed). New York. Guilford Press.
 • Blair C, Zelazo PD, Greenberg MT.(2005) The measurement of executive function in early childhood. Journal of Developmental Neuropsychology; 28:561-71.
 • Demonico Al.(2005) "short – term naturalistic treatment outcomes in cigarette smokes with substance abuse and / or mental illness" . J clin psychiatry, 68 (6): 892-8, quiz 980-1
 • Fitzgerald, E,S (2010)“Dimensions of mother- infant introduction: measurement, stability and predeactive Validity, , infant’s behavior and development.
 • Goldberg, T., & Goldberg, D. R. (2007). Probing Prefrontal Function in Schizopherenia with Neuropsychological Paradigms. Journal of Schizop Bulletin hernia, 14(2), 179-183.
 • Hawley L. J. (2005). Neurobiology of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Preschoolers. Journal of Infants and Young Children, 19(2), 94-108. Thought & Behavior in Clinical Psychology.
 • Htrongton, K., & park, J. (2005). Executive functions in student with and without mathematics disorder. Journal of learning disabilities, 30(2), 214-225.
 • Mangrovelekar, M. (2001). Bender Visual Motor Gestalt Test. Tehran. Psychiatric Institute. (Persian).
 • Nelson C, Ritax PD, Ayasael MT, , Alan Looney AW.(2005). The measurement of executive function in early childhood. Journal of Developmental Neuropsychology; 28:561-71.
 • Pakvin, H. C. (2003). The Performance on a Computerized Attention Assessment System between Children with and without Learning Disabilities. Journal of Social and Behavioral Sciences, 64, 202-208.
 • Ross .PM, (1997)Heeres H. “Drug addiction and parental rearing style: a Controlled Study”, Int J Addict., 23(2):207-16.
 • Runner, M. B. (2001). ADHD: Topic update. Journal of Brain and Development, 25(2), 383–389.
 • Seldin, S.(2008). Overt andrelationalaggressionin school children. Journal of Psychiatryand Clinical Psychology, VolXIII, No. 3, 264-71.(Persian).
 • Sheer, M.,(2005) .Functionof striatum beyond inhibition and execution of motor responses. Journal of Human Brain Mapping, 25, 336-344.
 • Stratton A, Herbert F(2003). Deficits in perceptual noise exclusion in developmental dyslexia. Nature Neuorscience 2005;8:869-63.
 • Zelazo M, Müller CV, Markovich MW , Sutherland BN.(2012) Age-related change in executive function: Developmental trends and a latent variable analysis. Neuropsychologia; 44(11): 2017-36.