نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش‌وپرورش ابتدایی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

3 کارشناس رشته روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف اصلی آموزش‌وپرورش در هر جامعه‌ای بهبود فرایند یادگیری در دانش آموزان است که از نتایج مهم این امر پرورش تفکر منطقی و به‌ویژه تفکر انتقادی دانش آموزان است. عوامل بسیاری در تحقق این امر دخیل هستند، یکی از این عوامل روش تدریس معلمان است که در یادگیری و عملکرد دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و مطالعه اسنادی استفاده‌ شده است. در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا در مورد یکی از روش‌های تدریس یعنی روش تدریس حل مسئله به بحث و بررسی پرداخته شود و همچنین در پژوهش حاضر به بررسی اهمیت و تأثیری که روش تدریس حل مسئله، بر روی ابعاد شناختی دانش آموزان به‌ویژه تفکر انتقادی آن‌ها دارد پرداخته ‌شده است. درنهایت نیز به بررسی روابط بین دو متغیر پژوهش، یعنی روش تدریس حل مسئله و تفکر انتقادی در دانش آموزان پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the teaching model of problem solving in relation to students' critical thinking

نویسندگان [English]

 • Nasser Dari Irandangan 1
 • Hamid Kargarborzi 2
 • Farzaneh Nodrat Zahi 3

1 Senior expert in elementary education, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 PhD student in clinical psychology, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, Iran

3 Expert in General Psychology, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The main goal of education in any society is to improve the learning process in students, and one of the important results of this is the development of logical thinking and especially critical thinking of students. Many factors are involved in the realization of this matter, one of these factors is the teaching method of teachers, which is of great importance in the learning and performance of students. In order to collect information, the library method and document study have been used. In the present research, an attempt has been made to discuss and examine one of the teaching methods, i.e. the problem solving teaching method, and also to investigate the importance and effect of the problem solving teaching method on the cognitive aspects of students, especially thinking. Their criticism has been addressed. Finally, the relationship between two research variables, i.e. teaching method of problem solving and critical thinking in students, has been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Problem solving model
 • critical thinking
 • students
 • problem solving
 • critical
 • احمدی، غلامعلی. (1376). کاربرد فرایند حل مسئله در طراحی و تدوین برنامه‌های درسی علوم: با تأکید بر علوم دوره راهنمایی (رساله دکتری)، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت‌معلم، تهران.
 • آقازاده، محرم. (1388). راهنمای روش‌های نوین تدریس، چاپ پنجم، تهران: انتشارات آییژ.
 • جویس، بروس. (1387). الگوهای جدید تدریس، ترجمه محمدرضا بهرنگی، چاپ دوم، تهران: انتشارات تابان.
 • سیف، علی‌اکبر. (1379). روانشناسی پرورشی(روانشناسی یادگیری و آموزش). ویرایش دوم. تهران: انتشارات آگاه.
 • سیف، علی‌اکبر. (1392). روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: نشر دوران.
 • شریعتمداری، علی. (1379). تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: امیرکبیر.
 • شریعتمداری، علی. (1387). رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی تهران: انتشارات سمت.
 • شعبانی، حسن (1387). مهارت‌های آموزشی، روش‌ها و فنون تدریس. جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
 • فتحی آذر، اسکندر؛ حیدری فارفار، علی‌اکبر. (1390). «تعیین تأثیر روش حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان»، سومین همایش شیوه‌های آموزش. دانشگاه شهید رجایی، تهران.
 • مکتبی فر، رؤیا. (١٣٨٧). نشست تخصصی تفکر انتقادی به مناسبت بیست و یکمین سال برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، ١٩ اردیبهشت.
 • ملکی، حسن (1387). مقدمات برنامه‌ریزی درسی. چاپ دوم، تهران: سمت.
 • ملکی، حسن و مجید حبیبی پور. (١٣٨۶). «پرورش تفکر انتقادی هدف اساسی تعلیم و تربیت». فصلنامه نوآوری آموزشی.
 • مهرمحمدی، محمود. (1387). «چرا باید برنامه درسی را به‌سوی مسئله محوری سوق دهیم؟»، فصلنامه تعلیم و تربیت، 43-44.
 • هاشمیان نژاد، فریده. (1380). ارائه چارچوب نظری در خصوص برنامه درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تأکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی. رساله دکتری. دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران.
 • Altun, I. (2003). The perceived problem solving ability and values of student nurses and midwives. Nurse education today, 23(8), 575-584.
 • Alver, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ve akademik başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.
 • Benesley, D Alan (1997) critical thinking in psychology, pacific grove ,California - Bollinger , A.S.Smit.R.D.(2001). Association for information management. Journal of knowledge management, vol 5, N1, 2001
 • Brown, M. N. and Keely, S. M. (2007), Asking the right questions: A guide to critical thinking, Pearson, Prentice hall.
 • Daniel, M.F. and Auriac, E. (2001), Philosophy, critical thinking and philosophy for children, Journal of Educational Philosophy and Theory, Vol. 43, No. 5, pp. 415-435.
 • Ennis, Robert h. (2002). "An outline of goals for critical thinking curriculum and its assessment", available at: http:// faculty.ed.Uiuc.edu/rhennis.
 • Facione, N. C., & Facione, P. A. (1996). Externalizing the critical thinking in knowledge development and clinical judgment. Nursing Outlook, 44(3), 129-136.
 • Halpern, D. F., Roediger, H. L. and Sternberg, R. J. (2007), The nature and nature of critical thinking, Critical thinking in psychology, New York: Cambridge universy Press
 • Metallidou, P. (2009). Pre-service and in-service teachers' metacognitive knowledge about problem-solving strategies. Teaching and Teacher Education, 25(1), 76-82.
 • Nezu, C. M., D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (2005). Problem-solving therapy: Theory, practice, and application to sex offenders. Social problem solving and offenders: Evidence, evaluation and evolution, 103-123.
 • Nosich, G. (2005), Learning to think things through: A guide to critical thinking across the curriculum, Upper Saddle River, NJ: Prentice-hall.
 • Snyder, L. G., & Snyder, M. J. (2008). Teaching critical thinking and problem solving skills. The Journal of Research in Business Education, 50(2), 90
 • Sternberg, R. J., & Sternberg, K. (2016). Cognitive psychology. Nelson Education.
 • Thornton,R and sokoloff, D.R.1990. Learning motion concepts using real-time microcomputer- based laboratory tools. Am.j. Physical.vol. 58,n.9,pp.858-867.
 • Tümkaya, S., Aybek, B., & Aldaş, H. (2009). An Investigation of University Students' Critical Thinking Disposition and Perceived Problem Solving Skills. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (36).
 • Yang, H. L. & Cheng, H. H. (2009). Creative self- efficacy and its factors: An empirical study of information system analysts and programmers. Computers in Human Behavior, 25(2), 429-438
 • Yang, H. L. & Cheng, H. H. (2009). Creative self- efficacy and its factors: An empirical study of information system analysts and programmers. Computers in Human Behavior, 25(2), 429-438