نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

امروزه استفاده از رسانه‌ها بخش جدایی ناپذیر زندگی اغلب انسان‌ها شده است و لذا سواد رسانه‌ای مبحثی جدید در زمینه استفاده از فناوری و رسانه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع مقطعی بود. حجم نمونه شامل 429 جوان در دامنه سنی 19 تا 35 سال در استان چهارمحال و بختیاری بود که به روش طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت گرداوری داده‌ها از پرسشنامه‌های جمعیت شناختی، سواد رسانه‌ای و کیفیت زندگی استفاده شد. داده‌ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، میانکین، انحراف استاندارد، همبستگی) و استنباطی (تی مستقل و تحلیل واریانس) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد   5/2 % از جوانان سواد بسیار پائین، 8/15 % ضعیف، 30% کمتر از متوسط، 4/35 % بالاتر از متوسط، 8/12 % بالا و 9/2 % بسیار بالا بوده‌اند. همچنین، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین سواد رسانه و کیفیت زندگی رابطع مثبت معناداری وجود دارد (05/0>P). این یافته‌ها مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of media literacy in youth of Chaharmahal and Bakhtiari province and its role in quality of life

نویسندگان [English]

 • rezvan salehi
 • Mehrdad Hajihasani

Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

Today, the use of media has become an integral part of most human life, and therefore media literacy is a new topic in the use of technology and media. The aim of this study was to investigate the status of media literacy in the youth of Chaharmahal and Bakhtiari province and its role in quality of life. The research method was descriptive cross-sectional. The sample size included 429 young people in the age range of 19 to 35 years in Chaharmahal and Bakhtiari province who were selected by stratified method. Demographic, media literacy and quality of life questionnaires were used to collect data. Data were analyzed at two levels of descriptive (frequency, mean, standard deviation, correlation) and inferential (independent t-test and analysis of variance). The results showed that 2.5% of young people were very low literacy, 15.8% were poor, 30% were below average, 35.4% were above average, 12.8% were high and 2.9% were very high. Also, the results of correlation analysis showed that there is a significant positive relationship between media literacy and quality of life (P <0.05). These findings were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media literacy
 • Youth
 • Quality of life
 • بصیریان، حسین و بصیریان، رضا (۱۳۸۶). «درآمدی بر سواد رسانه ای و تفکر انتقادی»، نشریه رسانه، ۱۷(۴)، صص ۵۰-۳۳.‌
 • پاتر، جیمز (1385). «تعریف سواد رسانه‌ای»، ترجمه لیدا کاووسی، فصلنامه رسانه، شماره 68.
 • پونکی، الهام؛ اسمعیلی گیوی، محمدرضا؛ فهیم نیا، فاطمه (1395). «بررسی رابطه سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش شناسی»، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 2(32)، صص 581-604.
 • تقی زاده، عباس (1390). بررسی مقایسه‌ای سواد رسانه‌ای دختران و پسران دانش‌آموز مقطع متوسطه "مطالعه موردی دبیرستان های شهرکرمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • حامدی، محمد (1391). «عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای دانشجویان»، مطالعات رسانه‌ای، 7( 1۹)، صص ۷۸-۶۵.
 • دادی، حفصه اله (1398). «بررسی نقش سواد رسانه ای بر کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی در معلمان دوره دوم متوسطه شهر تایباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد، گروه علوم تربیتی.
 • راد، فیروز و پسوده، الهام (۱۳۹۷). «بررسی رابطه سواد رسانه ای و سلامت اجتماعی بانوان شاغل در کارخانه های تبریز (مطالعه موردی: کارکنان زن شاغل در شرکت صنعتی»، مطالعات رسانه‌ای، ۱۳(۴)، صص ۷۳-۵۹.
 • فلسفی، سید غلامرضا (۱۳۹۳). «رویکردی تطبیقی به سواد رسانه ای در کشورهای توسعه یافته»، مطالعات رسانه ای، 6(24)، صص 151-166.
 • گنجی، محمد و زارع، فاطمه (1394). «جامعه شناسی کاربردی. رابطه استفاده از رسانه های جمعی و میزان سرمایه اجتماعی در شهر کاشان»، جامعه شناسی کاربردی، 26(۴)، صص ۱۲۸-۱۰۹.
 • نجات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکویی نایینی، کوروش؛ محمد، کاظم و مجدزاده، سیدرضا (1385). «استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF): ترجمه و روان سنجی گونه ایران»، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 4(4)، صص 1-12.
 • نعمتی فر، نصرت اله؛ خجسته باقر زاده، حسن و کاظمی، هاجر (139۶). «مطالعه سطح سواد رسانه‌ ای در کاربران رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی شبکه اجتماعی تلگرام)»، مطالعات رسانه‌های نوین، 4(16)، ۱۷۵-۱۴۳.
 • Aarsand, P., Melander, H. (2016). "Appropriation through guided participation: Media literacy in children's everyday lives", Discourse, Context & Media, vol. 12, pp. 20–31.
 • Alves, P. C., Oliveira, A. D. F., & Paro, H. B. M. D. S. (2019). Quality of life and burnout among faculty members: How much does the field of knowledge matter?. PLoS One, 14(3), e0214217.
 • Bahramian, E., Mazaheri, M. A., & Hasanzadeh, A. (2018). The relationship between media literacy and psychological well-being in adolescent girls in Semirom city. Journal of education and health promotion, 7.
 • Bergsma, L. J. (2004). Empowerment education: The link between media literacy and health promotion. American Behavioral Scientist, 48(2), 152-164.
 • Boles, D. (2008). the language of Media Literacy: a Glossary of Terms. Center for media Literacy, http://www.medialit.org/reading-room/ aticle565. Html.
 • Buselli, R., Corsi, M., Baldanzi, S., Chiumiento, M., Del Lupo, E., Dell'Oste, V., ... & Carmassi, C. (2020). Professional quality of life and mental health outcomes among health care workers exposed to Sars-Cov-2 (Covid-19). International journal of environmental research and public health, 17(17), 6180.
 • Hu, S., & Leung, L. (2003). Effects of expectancy-value, attitudes, and use of the Internet on psychological empowerment experienced by Chinese women at the workplace. Telematics and Informatics, 20(4), 365–382.
 • Leung, L., & Lee, P. S. N. (2005). Multiple determinants of life quality: The roles of Internet activities, use of new media, social support, and leisure activities. Telematics and Informatics, 22(3), 161–180.
 • McPheat, D. (1996). Technology and life-quality. Social Indicators Research, 38(1), 29–52
 • Moeller, S.; Joseph, A.; Lau, J. & Carbo, T. (2011). Towards Media and Information Literacy Indicators. Paris: UNESCO.
 • Nie, N. H. (2001). Sociability, interpersonal relations, and the Internet: Reconciling conflicting findings. American Behavioral Scientist, 45(3), 420–435.
 • Park, K. and Han, S. (2012), Dose social networking service usage mediate the association between smartphone usage and social capital? New media and socity, 15(7).
 • Primack, B. A., Gold, M. A., Land, S. R., & Fine, M. J. (2006). Association of cigarette smoking and media literacy about smoking among adolescents. Journal of Adolescent Health, 39(4), 465-472.
 • Raphael, D., Renwick, R., Brown, I., & Rootman, I. (1996). Quality of life indicators and health: current status and emerging conceptions. Social indicators research, 39(1), 65-88.
 • Testa, M. A., & Simonson, D. C. (1996). Assessment of quality-of-life outcomes. New England journal of medicine, 334(13), 835-840.
 • Tsiknakis, M. & Kouroubali, A. (2009). Organizational Factors Affecting Successful Adoption of Innovative health Services: A Case Study.Employing the FITT Framework. Medical Informatics, 78(1): 39-52.
 • Wilson, C. (2012). Media and Information Literacy: Pedagogy and Possibilities. Communicar, 20(39): 15-22.
 • Wright, K. (2000). Computer-mediated social support, older adults, and coping. Journal of Communication, 50(3), 100–118.