نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل مراجعه کننده به خانه سلامت منطقه 6 شهر تهران بود که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز (1981) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد(1989) و همچنین پروتکل آموزشی نظریه انتخاب به مدت 8 جلسه ی 45 دقیقه‌ای بود که بر روی گروه آزمایش اجرا شد. پرسشنامه‌ها در ابتدا و انتهای آموزش اجرا شد و جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS24 و بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها، تحلیل ANCOVA و MANOVA انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد. آموزش نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و شادکامی زنان مراجعه کننده به سرای محله منطقه 6، تاثیر دارد(P<0.05).آموزش نظریه انتخاب باعث 79.6 درصد تغییر در نمره‌های خودکارآمدی و باعث 79.7 تغییر در نمره‌های شادکامی شد(P<0.05). نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از روش آموزش نظریه انتخاب می‌توان برای افزایش سطح خودکارآمدی و شادکامی زنان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of selection theory training on self-efficacy and happiness of women referring to Local Council, District 6, Tehran

نویسندگان [English]

 • Marjan Ghasemi 1
 • Abdollah Shafiabady 2

1 M.A. in Counseling and Guidance, Islamic Azad University of Rudehen, Tehran, Iran. Email: marjaan.ghasemi@gmail.com

2 Professor of Counseling Department, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. Email: ashafiabady@yahoo.com

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of selection theory training on women's self-efficacy and happiness. The statistical population of the study included married women referring to the health center in district 6 of Tehran that 30 people were selected for the experimental and control groups by available sampling method. Data collection tools included the Scherer and Adams Self-Efficacy Questionnaire (1981) and the Oxford Happiness Questionnaire (1989) as well as a training protocol of choice theory for 8 sessions 45-minute performed on the experimental group. Questionnaires were administered at the beginning and end of the training and data collection was performed using SPSS24 software and descriptive and inferential statistics such as test of normality of data distribution, ANCOVA and MANOVA analysis. Research findings showed. Choice theory training has an effect on self-efficacy and happiness of women referring to Sarai Mahalla District 6 (P <0.05). Choice theory training caused 79.6% change in self-efficacy scores and caused 79.7% change in happiness scores (P <0.05). The results show that the method of teaching choice theory can be used to increase the level of self-efficacy and happiness of women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Choice theory
 • self-efficacy
 • happiness
 • افشون، ساجده و محمدی زیولایی، حدیث (1399). «اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب برافزایش سطح خودکارآمدی و شادکامی دختران نوجوان»، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت.
 • براتی بختیاری، سیامک (1376). بررسی رابطه ی ساده و چندگانهی متغیرهای خودکارآمدی، عزت نفس و خودیابی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال سوم نظام جدید متوسطه ی شهرستان اهواز. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • پیواسته، سکینه و پیواسته، کلثوم (1399). «رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، 3(3)، 43-66.
 • حجازی، الهه؛ رستگار، احمد و قربان جهرمی، رضا (1387). «الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی»، نوآوری‌های آموزشی، 7(5)، 46-29.
 • خزان، کاظم؛ یونسی، سیدجلال؛ فروغان، مهشید و سعادتی، هیمن. (1394). «اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت‌درمانی بر شادکامی مردان سالمند شهر اردبیل»، مجله سالمندی ایران، 10(3)، 181-174.
 • دوائی مرکزی، مهرنوش؛ کریمی، جواد و گودرزی، کوروش (1400). «بررسی اثربخشی مداخلات زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی و هیجان‌مدار بر شادکامی و تاب‌آوری زوجین»، فصلنامه علمی پژوهش‌های مشاوره، ۲۰20(77)، 121-89.
 • رجبی گیلان، نادر؛ قاسمی، سیدرامین؛ رشادت، سهیلا و زنگنه، علیرضا (1393). «شادکامی در کارکنان بخش سلامت:  برخی عوامل زمینه ای و شغلی مرتبط با آن»، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(309)، 10-1.
 • سلطانلو، فریبا (1398). «اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر باورهای خودکارآمدی، شادکامی و کاهش تعارض‌های زناشویی در زنان متاهل»، فصلنامه ایدههای نوین روانشناسی، 3 (7).
 • شفاعت زاده، کلثوم و فتح الله پور، رویا (1399). «بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه‌های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، 3(1)، 17-42.
 • شماعی زاده، مرضیه و عابدی، محمدرضا (1384). «بررسی تأثیر مشاوره شغلی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان»، دانش و پژوهش در روانشناسی، 23، 38-29.
 • شولتز، دوان (1990). نظریه های شخصیت، ترجمه یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقش بندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرایی و محمدرضا نیکخو. (1395). تهران: انتشارات ارسباران.
 • شیشه فر، هدیه و شفیع آبادی، عبدالله (1396). «اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی»، فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی، 12(52)، 160-141.
 • صاحبی، علی (1391). «اثربخشی آموزش تئوری انتخاب و واقعیت‌درمانی بر افزایش عزت نفس و کانون مهار درونی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر مشهد»، مجلة اصول بهداشت روانی، 14(2)، 180-172.
 • علی پور، احمد و آگاه هریس، مژگان (1386). «اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانی‌ها»، فصلنامه روانشناسان ایرانی، 12، 298-287.
 • علی پور، احمد و علی نور بالا، احمدعلی. (1378). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه های تهران. اندیشه و رفتار، 18 و 18، 65-55.
 • غریب پور، شیوا و حجتی، حمید (1397). «تاثیر واقعیت درمانی بر خودکارآمدی مادران کودکان سندرم داون»، پژوهش پرستاری، 13(6)، 67-63.
 • کاشانی خطیب، طاهره (1392). تأثیر تئوری انتخاب بر خودکارآمدی کلی و تحصیلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 • گلاسر، ویلیام (1387). مدیریت زندگی، یا، نظریه کنترل: نگرشی نوین به رسم و راه انسان در کنترل زندگی خویش، ترجمه سیداحمد احمدی و آزاده ملکیان، نشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان.
 • گلاسر، ویلیام، گلاسر، کارلین (2012). زبان نظریه انتخاب، ترجمه علی صاحبی (1398)، تهران: انتشارات سایه سخن.
 • مهنا، سعید؛ طالع پسند، سیاوش و رستمی، شهلا (1399). «هویت تحصیلی، انگیزش درونی و خودکارآمدی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شناختی عمیق»، نشریه پژوهش در نظام های آموزشی، 14(48) ، 7-22.
 • Ahn, N., García, J. R., & Jimeno, J. F. (2004). The impact of unemployment on individual well-being in the EU. European Network of Economic Policy Research Institutes, Working Paper, 29.
 • Blomquist, T., Dehghanpour Farashah, A., & Thomas J. (2016). Project management self-efficacy as a predictor of project performance: Constructing and validating a domain-specific scale. International Journal of Project Management, 34(8), 1417-1432.
 • Fereydouni, H., Omidi, A., & Tamannaeifar, S. (2019). The Effectiveness of Choice Theory Education on Happiness and Self-Esteem in University Students. Practice in Clinical Psychology, 7(3), 207-214.
 • Glasser, W. (2000). Counseling with Choice Theory: The New RealityTherapy. New York: HarperCollins.
 • Hills, P., & Argyle, M. (2001). Happiness, introversion–extraversion and happy introverts. Personality and individual Differences, 30(4), 595-608.
 • Kazdin, A. E. (2000). Encyclopedia of psychology (Vol. 8, p. 4128). American Psychological Association (Ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Kubberød, E. & Pettersen, I. B. (2017). Exploring situated ambiguity in students’ entrepreneurial learning. Education and Training, 59(3), 265–279
 • Law, F. M., & Guo, G. J. (2015). The impact of reality therapy on self-efficacy for substance-involved female offenders in Taiwan. International journal of offender therapy and comparative criminology, 59(6), 631-653.
 • Lucas, R. E., & Diener, E. (2004). The happy worker. Personality and work, 30.
 • Nematzadeh, A., & Sary, H. S. (2014). Effectiveness of group reality therapy in increasing the teachers’ happiness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 907-912.
 • Rodríguez‐González, M., Schweer‐Collins, M., Greenman, P. S., Lafontaine, M. F., Fatás, M. D., & Sandberg, J. G. (2020). Short‐term and long‐term effects of training in EFT: a multinational study in Spanish‐speaking countries. Journal of marital and family therapy, 46(2), 304-320.
 • Seon Ahn, H., Bong, M., & Kim, S. (2017). Social models in the cognitive appraisal of self-efficacy information. Contemporary Educational Psychology, 48. 149–166.
 • Shahab, Y., Chengang, Y., Arbizu, A. D., & Haider, M. J. (2019). Entrepreneurial self-efficacy and intention: do entrepreneurial creativity and education matter?. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
 • Sharifpour, S., Manshaee, G. R., & Sajjadian, I. (2021). Effects of virtual reality therapy on perceived pain intensity, anxiety, catastrophising and self‐efficacy among adolescents with cancer. Counselling and Psychotherapy Research, 21(1), 218-226.
 • Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports, 51(2), 663-671.
 • Strobel M, Tumasjan A, Sporrle M. (2011). Be yourself, believe in yourself, and be happy: self-efficacy as a mediator between personality factors and subjective well-being. Scandinavian Journal of Psychology, 2(1):43-48.
 • Valinezhad, Z., Aghili, S. M., & Baghteyfouni, Z. K. (2015). The effectiveness of choice theory group therapy of glasser on divorced women self-efficacy. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 62, 182-188.
 • Wubbolding, R. E., & Brickell, J. (2005). Purpose of Behavior: Language and Levels of Commitment. International Journal of Reality Therapy, 25(1).
 • Zhu, B., Chen, C., Shi, Z., Liang, H, & Liu, B. (2016). Mediating effect of self-efficacy in relationship between emotional intelligence and clinical communication competency of nurses. International Journal of Nursing Sciences, 3(2), 162-168.