نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امید به آینده شغلی یکی از ضروریترین انگیزه ها در بین نیروهای جوان یک جامعه به ویژه دانشجویان می باشد. این مهم با توجه به شرایط اشتغال در قرن 21 ضرورت بیشتری دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخله طراحی شده بر روی امید شغلی دانشجویان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویاندانشگاه شهرکرد و نمونه پژوهش شامل 80 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم ریاضی و کامپیوتر که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند، می باشد. پرسش نامه امید شغلی(WHS) جانتونن و ترستون و یک سوال محقق ساخته جهت سنجش میزان علاقه به رشته تحصیلی ابزار های مورد استفاده در پژوهش حاضر است. داده ها با استفاده از آزمون t، یومن ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که مداخله طراحی شده روی امید شغلی، اهداف، عاملیت و گذرگاه تاثیر معنادار داشته و این تاثیر در امید شغلی و اهداف و عاملیت در بین دانشجویان ترم های بالاتر بیشتر از دانشجویان ترم های پایین تر بوده است. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که مداخله طراحی شده جهت استفاده و اجرا در سایر مراکز مرتبط با جوانان به ویژه دانشگاه ها در دستور کار قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Work Hope: An Intervention cognitive-oriented

نویسندگان [English]

  • Rezvan salehi 1
  • Maryam Jafari 2

1 Assistant Professor, Department of Counseling, Shahrekord University, shahrekord, Iran

2 career counseling, Department of psycology, University of Isfahan

چکیده [English]

Hope for a work future among the young people of a society, especially students is one of the most essential motivations. This is even more important given the employment conditions in the 21 century. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of designed intervention on students' work hope. The statistical population of the study includes all students of Shahrekord University and the research sample includes 80 students of mathematics and computer sciences who were selected voluntarily. The Johnton and Thurston work hope Questionnaire(WHS) and a researcher-made questionnaire to measure interest in the field of study are the tools used in the present study. Then the data were analyzed using t-test, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis . The results showed that the designed intervention had a significant effect on work hope, goals, agency and Pathway and this effect on work hope,  goals and agency was more among the students of higher semesters than the students of lower semesters.  According to the research results, it is suggested that the intervention designed for use and implementation in other centers related to youth, especially universities, be on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work hope
  • intervention
  • cognitive-oriented
1)       شریفی، حسن پاشا و  اکبری، ابوالقاسم (1386). «بررسی میزان تأثیر درس برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی در راهنمایی تحصیلی دانش آموزان»، پژوهش‌های مشاوره، 24(6)، صص 53-78.
2)       صمدی، محمدتقی؛ تقی زاده، جاوید؛ کاشی تراش اصفهانی، زهرا و محمدی، مجید (1388). «نگرش دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،24(9)، صص 331-336.
3)       حاجیان، کریم الله و نصیری، آزاده (1384). «ارزیابی نگرش دانشجویان پزشکی از آینده شغلی در دانشگاه علوم پزشکی بابل»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 29(8)، صص 86-95.
4)       گیتی قریشی، اشرف السادات. (1388). «سطح امیدواری در دانشجویان سال اول و سال آخر رشته روان‌شناسی»، مجله اندیشه و رفتار، 3(12)، صص 45-56.
5)       مهرگان، نادر؛ رشید، خسرو؛ قاسمی فر، ثمینه و سهرابی وفا، حسین (1395). «بررسی عوامل سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر شاخص سلامت روان»، سیاست‌گذاری  اقتصادی، 15، صص117-136.
6)       وحید دستجردی، لیلا و نیلفروشان، پریسا (1394). «امید شغلی: نقش عوامل شخصی، اجتماعی و حمایت خانواده»، پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، 1(4)، صص 28-15
7)              مرادی، ‌سید صالح و کلانتری، ‌مهدی (1389). «تأثیر درس کارآفرینی بر امید به آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8»، پژوهش اجتماعی، 7(3)، صص 187-210.
8)      Augustin, A. (2014). Hope in the future. The Brazilian Economy, 6(4), 28-30.
9)      Bernard, J. L., & Bernard, M. L. (1982). Factors related to suicidal behavior among college students and the impact of institutional response. Journal of Collège student personnel, 23(5), 409–413.
10)  Brown, S. D., Lamp, K., Telander, K. J., & Hacker, J. (2013). Career development as prevention: Toward a social cognitive model of vocational hope. In E. M. Vera (Ed.), The Oxford handbook of prevention in counseling psychology (pp. 374–392). Oxford: Oxford University Press.
11)  Chaves, A. P., Diemer, M. A., Blustein, D. L., Gallagher, L. A., DeVoy, J. E., Casares, M. T., et al. (2004). Conceptions of work: The view from urban youth. Journal of Counseling Psychology, 51(3), 275-286.
12)  Davidson, O. B., Feldman, D. B., & Margalit, M. (2012). A Focused Intervention for 1st-Year College Students: Promoting Hope, Sense of Coherence, and Self-Efficacy. The Journal of Psychology, 146(3), 333–352.
13)  Diemer, M. A., & Blustein, D. L. (2007). Vocational hope and vocational identity: Urban adolescents' career development. Journal of Career Assessment, 15(1), 98–118.
14)  Duffy, R. D., Allan, B. A., & Dik, B. J. (2011). The presence of a calling and academic satisfaction: Examining potential mediators. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 74-80.
15)  Duggleby, W. D., Degner, L., Williams, A., Wright, K., Cooper, D., Popkin, D., & Holtslander, L. (2007). Living with hope: initial evaluation of a psychosocial hope intervention for older palliative home care patients. Journal of Pain and Symptom Management, 33(3), 247-257.
16)  Feldman, D. B., & Dreher, D. E. (2011). Can Hope be Changed in 90 Minutes? Testing the Efficacy of a Single-Session Goal-Pursuit Intervention for College Students. Journal of Happiness Studies, 13(4), 745–759.
17)  Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37, 210-216.
18)  Feldman, D. B., Rand, K. L., & Kahle-Wrobleski, K. (2009). Hope and goal attainment: Testing a basic prediction of hope theory. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(4), 479-497.
19)  Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14-38.
20)  Jeven, R. F., Nekolaichuk, C. (1998). Hope and helping relationship. Edmonton. AB: Hope Fundation of Alberta.
21)  Juntunen, C. L., & Wettersten, K. B. (2006). Work hope: Development and initial validation of a measure, Journal of Counseling Psychology, 53(1), 94.
22)  Koo, A. (2016). Expansion of vocational education in neoliberal China: hope and despair among rural youth. Journal of Education Policy, 31(1), 46-59.
23)   Lewinsohn, P. M., Hops, H.,   Roberts, R. E., Seeley, J. R., & Andrews, J. A. (1993). Adolescent psychopathology: I. Prevalence and incidence of depression and other DSM-III—R disorders in high school students. Journal of abnormal psychology, 102(1), 133
24)  Luthans, F., & Jensen, S. M. (2002). Hope: A new positive strength for human resource development. Human Resource Development Review, 1(3), 304–322.
25)  Magaletta, P. R., & Oliver, J. M. (1999). The hope construct, will, and ways: Their relations with self-efficacy, optimism, and general well-being. Journal of Clinical Psychology, 55(5), 539–551.
26)  Niles, S. G. (2011). Career flow: A hope-centered model of career development. Journal of Employment Counseling, 48(4), 173–175
27)  Savickas, M. L. (2003). Advancing the career counseling profession: Objectives and strategies for the next decade. The Career Development Quarterly, 52(1), 87-96.
28)  Snyder, C. R. (1995). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of Counseling & Development, 73(3), 355-360.
29)  Snyder, C. R. (1995). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of Counseling and Development, 73, 355–360.
30)  Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249–275.
31)   Snyder, C. R. (Ed.). (2000). Handbook of hope: Theory, measures, and applications. Academic press.
32)  Snyder, C. R., Irving, L., & Anderson, J. R. (1991). Hope and health: Measuring the will and the ways. In C. R. Snyder & D. R. Forsyth (Eds.), Handbook of social and clinical psychology: The health perspective (pp. 285–305). Elmsford, NY: Pergamon Press.
33)  Snyder, C. R., Lapointe, A. B., Crowson, J. J., Jr., & Early, S. (1998). Preferences of high- and low-hope people for self-referential input. Cognition and Emotion, 12, 807– 823.
34)  Snyder, C. R., Shorey, H. S., Cheavens, J., Pulvers, K. M., Adams, V. H., & Wiklund, C. (2002). Hope and academic success in college. Journal of educational psychology, 94, 820–826.
35)  Sullivan, S. E. (1999). The changing nature of careers: A review and research agenda. Journal of Management, 25(3), 457–484.
36)  Twenge, J. M. (2000). The age of anxiety? The birth cohort change in anxiety and neuroticism, 1952–1993. Journal of personality and social psychology, 79(6), 1007.
37)      Watt, C. D., Greeley, S. A. W., Shea, J. A., & Ahn, J. (2005). Educational views and attitudes, and career goals of md—phd students at the university of pennsylvania school of medicine. Academic Medicine, 80(2), 193-198.
38)  Waynor, W. R., Gao, N., Dolce, J. N., Haytas, L. A., & Reilly, A. (2012). The relationship between hope and symptoms. Psychiatric Rehabilitation Journal, 35(4), 345.
39)  Wilson, W. J. (1996). When work disappears: The world of the new urban poor. New York: Random House.
40)  Zunker, V. (2008). Career, work, and mental health: Integrating career and personal counseling. Sage.
41)  Zunker, V. G. (2006). Career counseling: A holistic approach. Belmont, CA: Brooks.