نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، رامهرمز، ایران

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه در دوره کرونا ویروس اجرا شد. پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز در سال 1401 بود. نمونه شامل 30 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش مقیاس انگیزش تحصیلی (والرند و همکاران، 1989) بود و توسط نرم افزار SPSS (نسخه 25) و به روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دادند که اجرای آموزش راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز اثربخش بوده است (01/0>P). بنابراین، پیشنهاد می‌شود به آموزش‌ راهبردهای تنظیم هیجان به صورت آنلاین در طول تحصیل برای دانش‌آموزان در شرایط بحران همه‌گیری کروناویروس توجه بیشتری شود.

واژه‌های کلیدی: راهبردهای تنظیم هیجان، انگیزش تحصیلی، دانش‌آموزان، آنلاین، کروناویروس.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

effectiveness of teaching emotion regulation strategies online on the academic motivation of high school students during the coronavirus period

نویسندگان [English]

  • maryam shirali
  • asma shirali

Master of General Psychology, Islamic Azad University, Ramhormoz branch, Ramhormoz, Iran

چکیده [English]

Abstract
This study was carried out to investigate the effectiveness of teaching emotion regulation strategies online on the academic motivation of high school students during the coronavirus period. The research method was Quasi-experimental. The study statistical population was all High school students of Ahvaz city in 2022. The sample consisted of 30 people who were divided into two experimental and control groups using random sampling method. The research instrument was Academic motivation scale (Wallerand et al., 1989(. The obtained information was analyzed using analysis of covariance. The research results showed that teaching emotion regulation strategies online on the academic motivation of High school students (p<0/05). Therefore, It is suggested to pay more attention to the teaching of emotion regulation strategies online during education for students in the conditions of the crisis of the coronavirus pandemic.
Keywords: emotion regulation strategies, academic motivation, students, Online, coronavirus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation strategies
  • academic motivation
  • students
  • Online
  • coronavirus