نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی احساس تنهایی براساس تجربه گسست و سبک­های مقابله­ ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال تحصیلی 98-97 بودند و 360  نفر با توجه به جدول مورگان و کرجسی به عنوان نمونه که 180 نفر زن و 180 نفر مرد با توجه به نمونه­گیری دردسترس انتخاب شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش همبستگی است. در این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی راسل و همکاران، مقیاس تجربیات تجزیه­ ای برنستایم و پوتنام و پرسشنامه سبک­ های مقابله­ ای لازاروس و فولکمن بر روی گروه نمونه اجرا شد برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل داده­ ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می­ گیرد. در آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها استفاده می­شود و در آمار استنباطی از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین راهبردهای مسأله­ مدار با احساس تنهایی در دانشجویان رابطه منفی و معناداری و بین راهبردهای هیجان­ مدار با احساس تنهایی در دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر تجربه گسست با احساس تنهایی در دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the feeling of loneliness based on the breakup experience and coping styles in the students of Islamic Azad University, Roudhen branch

نویسندگان [English]

 • Salar Mohammadi Balban Abad 1
 • Mina Mojtabaei 2

1 Master's degree student, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to predict the feeling of loneliness based on the breakup experience and coping styles in the students of the Islamic Azad University of Roudhen branch. The statistical population of this research included all the students of the Azad University of Rodhan branch in the academic year of 2017-2018, and 360 people were selected according to the table of Morgan and Karjesi, 180 women and 180 men according to the available sampling. The research method is applied in terms of purpose, descriptive in nature, and correlational in terms of method. In this research, Russell et al.'s loneliness questionnaire, Bernstime and Putnam's analytical experiences scale and Lazarus and Folkman's coping styles questionnaire were implemented on the sample group for statistical analysis of data analysis in two parts of descriptive statistics. and an inference is made. Mean, standard deviation, tables and graphs are used in descriptive statistics, and Pearson correlation and multivariate regression were used in inferential statistics. The research results showed that there is a negative and significant relationship between problem-oriented strategies and feelings of loneliness in students, and a positive and significant relationship between emotion-oriented strategies and feelings of loneliness in students. Also, there is a positive and significant relationship between the breakup experience variable and the feeling of loneliness in students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feeling of loneliness
 • experience of separation
 • coping styles
 • آقاجانی، سیف االله (1375). ارتباط تیپ شخصیتی با راه­های مقابله­ای دانشجویان دانشگاه­های اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه تربیت مدرس.
 • امرالهی، سارا؛ مرادی، علیرضا و حسنی، جعفر (1395). «اثربخشی آموزش اختصاصی کردن خاطرات در آسیب­های شناختی و تجارب تجزیه­ای بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه»، فصلنامه روانشناسی شناختی، 4(3): 44-36.
 • بحیرایی، هادی؛ دلاور، علی و احدی، حسن (1385). «هنجاریابی مقیاس احساس تنهایی UCLA (نسخه سوم) در جامعه دانشجویان مستقردر تهران»، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 1 ،18-6 .
 • حدادی، نگار و بدری، رحیم (1392). «بررسی تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر سبک های مقابله ای»، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 6(21): 94-79.
 • خدادادی، محمد.(1383). هنجاریابی پرسشنامه شیوه­های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن و مقایسه بین این شیوه­ها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد رودهن، پایان نامة کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • خدری، بهزاد و دباغی، پرویز (1393). «بررسی سبک­های مقابله­ای با سلامت روان سربازان»، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 5(2): 200-195.
 • زرگر، یدالله؛ سجادی، سیده فاطمه؛ مهرابی­زاده، مهناز و ارشادی، نسرین (1394). «اعتباریابی مقیاس ویژگی­های  اختلال شخصیت مرزی در دانش­اموزان دبیرستان شیراز»، مجله سلامت مدرسه، 2(3): 32-28.352-338.
 • زرنقاش، مینا؛ غلامرضایی، سیمین و صادقی، مسعود (1395). «تدوین مدل احساس تنهایی براساس راهبردهای مقابله­ای، بهزیستی معنوی، افسردگی و رضایت از زندگی دختران جانباز»، مجله روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 7(26): 54-35.
 • سارافینو، ادوارد پ (2005). روانشناسی سلامت. ترجمه احمدی ابهری، سیدعلی، افتخار اردبیلی، حسن، جزایری، ابوالقاسم، شفیعی، فروغ. قوامیان، پریوش، گرمارودی، غلامرضا، منتظری مقدم، علی، میرزایی، الهه، ندیم، ابوالحسن (1396). تهران: رشد، چاپ هشتم.
 • سجادی، سیده فاطمه و دهقانی­زاده، زهرا (1394). «بررسی رابطه بین ناگویی خلقی و تجربیات تجزیه­ای با نگرش­های خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز»، مجله علوم پزشکی شهرکرد، 18(5): 17-8.
 • شفیعی، زهرا و قمرانی، امیر (1396). «نقش شخصیت اصیل در پیش­بینی اضطراب، افسردگی، استرس و احساس تنهایی در دانشجویان علوم پزشکی»، مجله اصول بهداشت روانی، 19(4): 306-300.
 • شیشه­فر، هدیه و شفیع­آبادی، عبداله (1396). «اثربخشی آموزش واقعیت­درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت­پذیری و کاهش احساس تنهایی»، فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، 12(52): 166-145.
 • صبحی قراملکی، ناصر و شفقتی، سعید (1395). «مقایسه سبک­های هویت، سبک­های مقابله­ای و سیستم فعال­سازی بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار»، مجله طب انتظامی، 5(2): 133-123.
 • قابضی، فاطمه؛ پاکدامن، شهلا؛ فتح­آبادی، جلیل و حسن­زاده توکلی، محمدرضا (1394). «احساس تنهایی معنوی- مذهبی: ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی»، روان­شناسی دین، 8(1): 84-63.
 • کیانپور، محمد؛ گنجی­زاده، آرزو . بدیعی، حسین (1391). «ارتباط تجاری تجزیه­ای و موفقیت درمان از طریق رهاکردن از اختلالات مصرف مواد مخدر»، اعتیادپژوهی، 14(2): 60-56.
 • گیوی، حسین؛ بیگدلی، ایمان؛ گلی، احسان؛ آق، عبدالصمد و مهرآبادی، سعید (1390). «اثربخشی گروه درمانی انسان گرایانه- وجودی بر کاهش ناامیدی، تکانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه­ای وابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزی»، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 2(1): 135-120.
 • میردریکوند، فضل‌اله (1378). بررسی احساس تنهایی با عملکرد تحصیلی، اضطراب، افسردگی و عزت نفس در دانش‌آموزان پسر مدرسه راهنمایی شهرستان پلدختر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • ندائی، علی، پاغوش، عطاالله، صادقی هسنیجه، امیرحسین (1395). «رابطه بین راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای مهارت های تنظیم شناختی هیجان»، روان شناسی بالینی ، شماره 32، 35 تا 48.
 • نیکنامی، مریم؛ دهقانی، فاطمه؛ بوراکی، شهناز؛ کاظم نژاد، احسان و سلیمانی، ربابه (1393). «سبک­های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان»، مجله پرستاری و مامایی جامع­نگر، 24(74): 68-62.
 • Bedard-Gilligan, M., & Zoellner, L. A. (2012). Dissociation and memory fragmentation in posttraumatic stress disorder: An evaluation of the dissociative encoding Memory, 20(3), 277-299.
 • Chu, J. A. (2011).Rebuilding shattered lives:Treating complex PTSD and dissociative disorders. John Wiley & Sons.
 • Deckx L, den Akker M , Buntinx F & van Driel M . (2018). A systematic literature review on the association between loneliness and coping strategies. Journal Psychology, Health & Medicine, 8(23):  919-889.
 • Ehlers A, & Clark D M. A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy. 2000; 38, 319–45.
 • Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springe.
 • ZH;  Xing ZH;  Guangming (2017). Positive coping style as a mediator between older adults' self-esteem and loneliness.  Social Behavior and Personality: an international journal, 10(45): 1628-1619.
 • Olsen SA, Beck The effects of dissociation on information processing for analogue trauma and neutral stimuli: A laboratory study. J Anxiety Disord. 2012; 26(1): 225-32.
 • Russell D, Peplau LA, Cutrona CE.(1980). The revised UCLA loneliness scale: Concurrent and discriminant validity evidence. J .Pers Soc Psychol. 39: 472-80. 10- 21.
 • Russell, D., Peplau, L. A., & Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, 290-294.