نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زوجین دارای فرزند کم­توان ذهنی و عادی شهر اصفهان، با روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای انجام شد. گروه نمونه والدین 70 کودک کم­ توان ذهنی دو مدرسه کودکان استثنایی و همچنین 70 کودک عادی از دو دبستان ابتدایی دخترانه و پسرانه عادی به شیوه خوشه­ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه سنجش افسردگی، اضطراب و استرس (21DASS) مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین افسردگی، اضطراب و استرس زوجین دارای فرزند کم توان ذهنی و عادی تفاوت معنادار وجود دارد و در والدین دارای فرزند کم­توان ذهنی بیشتر است. تولد فرزند معلول، مشابه متغیری بحران­زا، افزایش افسردگی، اضطراب و استرس را در زوجین دارای فرزند کم­توان ذهنی در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of anxiety, depression and stress in couples with intellectually disabled children and couples with normal children

نویسنده [English]

 • Samad Tavakoli

Master's Degree in Rehabilitation Counseling, Islamic Azad University, Marodasht Branch, Marodasht, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the purpose of comparing anxiety, depression and stress in couples with mentally retarded and normal children in Isfahan city, with a causal-comparative descriptive research method. The sample group of parents of 70 mentally retarded children from two schools for exceptional children, as well as 70 normal children from two elementary schools for girls and boys, were selected in a multi-stage cluster method. Depression, anxiety and stress questionnaire (21DASS) was used to collect data. Multivariate analysis of variance was used to analyze the obtained data. The results showed that there is a significant difference between depression, anxiety and stress of couples with intellectually disabled children and normal ones, and it is more in parents with intellectually disabled children. The birth of a disabled child, similar to a crisis variable, leads to an increase in depression, anxiety and stress in couples with mentally disabled children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • depression
 • stress
 • parents
 • mental retardation
 • ریو، جان مارشال (1395). انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.(نشر به زبان اصلی، 2005).
 • سامانی، سیامک.، جوکار، بهرام (1386). «بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی»، فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، 26(3): 76-65.
 • صاحبی، علی؛ اصغری، محمدجواد و سالاری، راضیه (1384). «اعتبار یابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی»، فصلنامه روانشناسی تحولی، 1(4): 54-36.
 • قطب زاده اسرار، فرحناز و شاکری نیا، ایرج (1394). «رابطه سبکهای فرزندپروری والدین با رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی»، فصلنامه سلامت روانی کودک، 2 (3): 58-49.
 • کوهسالی، معصومه؛ میرزمانی، سیدمحمود؛ کریملو، مسعود و میرزمانی، منیره سادات. (1387). «مقایسه سازگاری اجتماعی مادران با فرزند دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر»، مجله علوم رفتاری، 2(2): 172-165.
 • کیمیایی، سیدعلی؛ محرابی، حسین و میرزایی، زهرا (1389). «مقایسة وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهد»، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11(1): 278-261.
 • مهرابی زاده، مهناز؛ نجاریان، بهمن و مسعودی، میترا (1384). «مقایسۀ سلامت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر 12-7 ساله با سلامت روانی والدین کودکان عادی»، فصلنامۀ کودکان استثنایی، 1(2): 27-13.
 • نریمانی، محمد؛ آقامحمدیان، حمیدرضا و رجبی، سوران. (1386). «مقایسۀ سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، 33: 24-15.
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5. Washington, D.C, London, England.
 • Anthony, M., Bieling, P., Cox, B., Swinson, R., Enns, M. (1998). psychometric properties of the 42 item and 21 item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical and a community sample. Psychological Assessment, 10: 176-181.
 • Bayat, M., Salehi, M., Bozorgnezhad, A., & Asghari, A. (2011). The comparison of psychological problems between parents of intellectual disabilities children and parents of normal children. World Applied Sciences Journal, 12(4): 471-475.
 • Faust, H. & Scior, K. (2008). Mental health problems in young people with intellectual disabilities; the impact on parents. Journal of applied research in intellectual disabilities, 21: 414-424.
 • Gupta, R. K., Kaur, H. (2010). Stress among Parents of Children with Intellectual Disability. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, 21, 20-32.
 • Harkness, K, L., & Luther, J. (2001). Clinical risk factors for the generation of life events in major depression. Journal of Abnormal Psychology, 110 (4), 564- 572..
 • Herring, S., Gray, K., Taffe, J., Tonge, B., Sweeney, D., & Einfeld, S. (2006). Behaviour and emotional problems in toddlers with pervasive developmental disorders and developmental delay: associations with parental mental health and family functioning. Journal of Intellectual Disability Research, 50(12): 874-882.
 • Khamis, V. (2007). Psychological distress among parents of children with mental retardation in the United Arab Emirates. Social Science & Medicine, 64(4): 850-857.
 • Kiecolt- Glaser, J.K., Speicher,C.E., Holiday, J. E., & Glaser, R.(2002).Stress and the transformation of lymphocytes by Epstein- barr virus. Journal of Behavioral Medicine, 7: 1-12.
 • Lovibond, S., & Lovibond, P. F. (1995). Manual for the depression anxiety stress scales: Psychology Foundation of Australia. Inc.: Sydney.
 • Malik J, Unwin G, Larkin , Kroese , Rose. (2017). The complex role of social care services in supporting the development of sustainable identities: Insights from the experiences of British South Asian women with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities; 63(1): 74-84.
 • Mu, P. F., Kuo, H. C., Chang, K. P. (2005). Boundary ambiguity, coping patterns and depression in mothers caring for children with epilepsy in Taiwan. Int J Nurs Stud, 42: 273-82.
 • Olsson, M. B., Hwang, C. P. (2001). Depression in mothers and fathers of children with intellectual disability. J Intellect disabil Res , 45(6): 535-343.
 • Schuiringa, H., van Nieuwenhuijzen, M.V., de Castro, B.O., Matthys, W. (2015). Parenting and the parent–child relationship in families of children with mild to borderline intellectual disabilities and externalizing behavior. Res Dev Disabil. 36: 1-12.
 • Soenen S, Berckelaer IV, Scholte E. (2009). Patterns of intellectual, adaptive and behavioral functioning in individuals with mild mental retardation. Research in Developmental Disabilities. 30(3): 433-444.
 • Weiss, J. A., Sullivan, A., Diamond, T. (2003). Parent stress and adaptive functioning of individuals with developmental disabilities. J Dev Disabil, 10(1):130-135.
 • Widmer, E. D., Kempf, N., Sapin, M., & Galli-Carminati, G. (2013). Family beyond parents? An exploration of family configurations and psychological adjustment in young adults with intellectual disabilities. Research in developmental disabilities, 34(1): 207-217.
 • Zandi, H., Lavasani, M. G., Afrooz, G., & Mardookhi, M. S. (2017). A Comparative Study of Mental Health between Fathers of Exceptional Children Suffering from Intellectual Disability, Multiple Disabilities, Physical-Motor Disorder, Visual Impairment and Hearing Impairment and Fathers of Normal Children. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 7, 104-104.