نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی خانواده درمانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه کیفی اوقات فراغت و روابط جنسی زوجین فرزند دار و فرزند آزاد شهر اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی استقرایی و استفهامی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته در نهایت با70 نفر از مشارکت کنندگان (21 زوج فرزند دار و 14 زوج فرزند آزاد) که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی،انجام گرفت.در این پژوهش زوجین فرزند دار و زوجین فرزندآزاد(زوجینی که به اختیار خود تصمیم به فرزند آوری نداشتند) مورد مطالعه قرار گرفتند.جمع آوری واعتبارداده ها با توجه به سه سو سازی مصاحبه، جمع آوری مستندات، و نظر صاحب نظران  انجام گرفت. با جمع آوری داده ها 526 جمله عبارت معنادار برای زوجین فرزند آزاد و 632 جمله عبارت معنادار برای زوجین فرزند دار بدست آمد که تمامی مفاهیم، با توجه به ماهیت آنها در طبقه بندی جداگانه ای قرار گرفتند. نتایج نشان داد اوقات فراغت برای زوجین فرزند آزاد دارای 3 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی می باشد که مهمترین آنها در مقوله اصلی تفریح های دو نفره می باشد و در زوجین فرزند دار دارای 8 مقوله اصلی و 13 مقوله فرعی می باشد که مهم ترین مقوله اصلی شامل گذراندن اوقات فراغت با فرزندان و عدم اوقات فراغت می باشد. همچنین در مورد روابط جنسی در زوجین فرزند آزاد 4 مقوله اصلی و 3 مقوله فرعی می باشد که مهترین مقوله اصلی رابطه توام با رضایت می باشد و در زوجین فرزند دار 5 مقوله اصلی و 8 مقوله فرعی می باشد که مهمترین آنها عدم رضایت جنسی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative study of leisure time and sexual relations in couples with children and single children

نویسندگان [English]

 • nasim koofigar 1
 • Seyed Esmail Mousavi 2

1 Master of Family Therapy Psychology, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Islamic Azad University, Iran

2 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities, Khomeini Shahr Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

 


 
The aim of the present study was to study the quality of free time and sexual relations of couples with children and single children in Isfahan city. The research method was an inductive and questioning qualitative type, which was conducted through semi-structured interviews with 70 participants (21 couples with children and 14 couples with single children) using the snowball sampling method. In this research Couples with children and couples without children (couples who did not decide to have children by their own choice) were studied. Data collection and validation was done according to three-way interviews, document collection, and experts' opinions. By collecting data, 526 sentences of meaningful expressions for couples with free children and 632 sentences of meaningful expressions for couples with children were obtained, and all concepts were classified separately according to their nature. The results showed that free time for couples with free children has 3 main categories and 24 sub-categories, the most important of which is the main category of fun for two, and for couples with children, it has 8 main categories and 13 sub-categories, which is the most important category. The main includes spending free time with children and not having free time. Also, regarding sexual relations in couples with free children, there are 4 main categories and 3 sub-categories, the most important main category is relationship with consent, and in couples with children, there are 5 main categories and 8 sub-categories, the most important of which is lack of sexual satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Free time
 • sexual relations
 • couples
 • having children
 • childless
 • امیدوار، بنفشه (1386). بررسـی تـأثیر آمـوزش غنـی سـازی زنـدگی زناشویی بر نگرشها و انتظارات زناشویی زوجین شـهر شـیراز، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة روانشناسی و علـوم تربیتـی دانشگاه اصفهان.
 • ذکایی، سعید (1381). «نظریه و روش در تحقیقات کیفی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 7.
 • مجیدی، علی (1396). تحلیل روایت جانبازان شهرستان خمینی شهراز میزان اثرگذاری جانبازی بر سبک زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر.
 • صیدی، محمد سجاد، پورابراهیم، تقی، باقریان، فاطمه، منصور، لادن (1390). «رابطه بین معنویت خانواده با تاب آوری آن باواسطه گری کیفیت ارتباط در خانواده»، فصلنامه روش ها و مدل های روان شناختی، سال دوم، شماره 5، پاییز.
 • محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش-منطق و طرح در روش شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 • Burleson, BR, Denton, WH (1997). Journal of marriage and the Family relationship between communication skill and marital satisfaction: some moderating effects.
 • Ibisomi, L & Mudege, N (2011), "Childlessness: perceptions, acceptability and the gender dimension".sixth African population conference: past, present, and future.
 • Linda J. Roberts.( 2004) , Fire and Ice in Marital Communication: Hostile and Distancing Behaviors as Predictors of Marital Distress journal of marriage and family.
 • Luky, Y. M., & Bean, H. S. (1989), Depression in primary versus secondary infertility egg recipients. Fertility and Sterility, 22, 135-174.
 • MacInnes, J (2006) Voluntary Childlessness, Fertility ‘Plans’ and The ‘Demand’ For Children: Evidence from Eurobarometer Surveys", Centr d’Estudis Demogràfics, Papers De memografia 287: 1-53.
 • Moore, J, Moore, L. (2000) child-free zone: why more people are choosing not to be parents
 • Thomas, David R. (2006). A General inductive approach for qualitative data analysis. American Journal of Evaluation. Vol27. No. 2 Volume 32, Issue 3, May 1993, Pages 545-553.
 • Zabriskie , R.B., & mcCormick , B.p. (2001).The influences of family leisure patterns on perception of family functioning . Family Relations , 50,281-289.