نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

چکیده

زمینه و هدف : هدف اصلی این مطالعه توسعه و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سازگاری مقیاس ترس از در حاشیه ماندن در میان جمعیت نوجوانان و جوانان ایرانی بود. روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود ،جامعه پژوهش 380 نوجوان و جوان ایرانی 16 تا 24 ساله بودند که در سال 1400 در مدارس و دانشگاههای اردبیل مشغول به تحصیل بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.پس از ترجمه پرسشنامه اصلی به فارسی که شامل 10 سوال بود، پرسشنامه ترس از در حاشیه ماندن توسط یک پرسشنامه 18 سوالی اندازه گیری شد که نسبت به پرسشنامه اصلی تغییر یافته است. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای بررسی شواهد اعتبار ساختاری آن انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که پرسشنامه ترس از در حاشیه ماندن با سه خرده مقیاس فقدان،اجبار و مقایسه و 18 سوال، از لحاظ روانسنجی از پایایی(95/.) و برازندگی(62/.) خوبی برخوردار است.ساختار عاملی تاییدی نیز ،مدل سه عاملی پیشنهادی پرسش نامه یاد شده را تایید کرد. نتیجه گیری:ازپرسشنامه تحلیل عاملی شده ترس از در حاشیه ماندن می توان برای تشخیص و کمک به نوجوانان و جوانان در معرض خطر آسیب های شبکه های اجتماعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

compilation and validation of the fear of missing scale in Iranian society

نویسندگان [English]

  • hana asadi 1
  • foad sharifi 2

1 Doctoral student of family counseling

2 Master's degree in family counseling

چکیده [English]

Background and Purpose: The main goal of this study was to develop and investigate the psychometric properties of the FoMO scale's consistency among Iranian adolescents and young adults Method: This research was a correlational study, the research population consisted of 380 Iranian teenagers and young adults aged 16 to 24 who were studying in schools and universities in Ardabil in 1400, and were selected by convenience sampling. The tools used FoMO fear of loss questionnaire were measured by an 18-question questionnaire, which was changed compared to the original questionnaire that included 10 questions. Exploratory and confirmatory factor analysis was performed to check the evidence of its structural validity. To check the construct validity Internal correlation and factor analysis were used. Findings: The findings showed that the developed fear of loss questionnaire with three subscales of loss, compulsion and comparison and 18 questions has good reliability, validity and suitability in terms of psychometrics, The confirmatory factor structure also confirmed the proposed three-factor model of the mentioned questionnaire. Conclusion: The fear of loss factor analysis questionnaire can be used to diagnose and help teenagers and young people at risk of social network damage.

Keywords: Fear of missing, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, adolescents, youth

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Fear of missing
  • exploratory factor analysis
  • confirmatory factor analysis
  • adolescents
  • youth