نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی طلاق عاطفی براساس سبک های اسنادی و ابرازگری هیجانی در زنان متاهل انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه شامل، کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 8 شهر تهران در سال 1401 بود که تعداد 210 نفر به عنوان نمونه تعیین و با‌ روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل، سه پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1994)، سبک های اسنادی سلیگمن و سینگ (1982) و ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (١۹۹٠) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد، طلاق عاطفی بر اساس سبک های اسنادی و ابرازگری هیجانی در زنان متاهل قابل پیش بینی است و سبک اسنادی منفی با طلاق عاطفی همبستگی مثبت و معنادار و سبک اسنادی مثبت و ابرازگری هیجانی با طلاق عاطفی همبستگی منفی و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of emotional divorce based on attributional styles and emotional expression in married women

نویسندگان [English]

  • Aida Nosrattalab Haghi 1
  • abolfazl Bakshipour 2

1 PhD student, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnord Branch, Bojnord, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Bojnord Branch, Bojnord, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of predicting emotional divorce based on attributional styles and emotional expression in married women. The present research method was descriptive-correlation. The population included all married women who referred to the counseling centers of the 8th district of Tehran in 1401, and 210 people were selected by using the available sampling method. The research tools included Gutman's (1994) emotional divorce questionnaire, Seligman and Singh's (1982) attributional styles, and King and Emmons' (1990) emotional expression. Multiple regression analysis was used to analyze the data. The findings showed that emotional divorce can be predicted based on attributional styles and emotional expressiveness in married women, and negative attributional style has a positive and significant correlation with emotional divorce, and positive attributional style and emotional expressiveness has a negative and significant correlation with emotional divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: emotional divorce
  • attributional styles
  • emotional expression