نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات یاسوج ، یاسوج، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مصرف مواد مخدر در نوجوانان یک پدیده اجتماعی در حال گسترش است که عوامل بسیاری در ایجاد آن نقش دارند. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سه گانه تاریک شخصیت و رابطه والد-فرزندی در پیش بینی گرایش به اعتیاد در نوجوانان دختر شهر تهران بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان مراجعه کننده به مراکز کاهش آسیب (DIC) شهر تهران بودند. نمونه­گیری در این پژوهش به صورت در دسترس بود و با این روش 60 نفر نوجوان (30 نفر پسر و 30 نفر دختر) انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه صفات تاریک شخصیت (جانسون و وبستر، 2010)، ارزیابی رابطه والد- فرزند (فاین و همکاران، 1983) و پرسشنامه آمادگی اعتیاد (وید و بوچر، 1992) جمع­آوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندمتغیری به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین سه­گانه تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و جامعه­ستیزی) و رابطه والد-فرزندی با گرایش به اعتیاد رابطه وجود دارد (05/0P<). همچنین نتایج نشان داد که جامعه­ستیزی، رابطه با مادر و رابطه با پدر به ترتیب 30/0، 30/0 و 22/0 از گرایش به اعتیاد در نوجوانان را پیش­بینی می­کنند. با توجه به یافته­های پژوهشی می­توان گفت جامعه­ستیزی، رابطه با مادر و رابطه با پدر قادر به تبیین گرایش به اعتیاد در نوجوانان هستند، بنابراین برای پیشگیری از گرایش به اعتیاد نوجوانان می­توان متغیرهای مذکور را مورد توجه قرار داد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the dark triad of personality and parent-child relationship in predicting addiction tendencies in teenage girls in Tehran

نویسندگان [English]

 • Froud Gholami 1
 • Shahin Gadami Daulatabad 2
 • Parisa Khanipur Kakesh 3
 • somaye Ahmadi 4

1 PhD student in counseling, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran

2 Master of Clinical Psychology, Yasouj University of Science and Research, Yasouj, Iran

3 Master of Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Master of General Psychology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Drug use among teenagers is a growing social phenomenon that many factors contribute to its creation. In this regard, the aim of the present study was to determine the role of the dark triad of personality and parent-child relationship in predicting addiction tendencies in teenage girls in Tehran. This study was a correlational study and the statistical population of the study included teenagers referring to harm reduction centers (DIC) in Tehran. Sampling in this research was available and with this method 60 teenagers (30 boys and 30 girls) were selected. Data were collected using the Dark Personality Traits Questionnaire (Johnson and Webster, 2010), Parent-Child Relationship Assessment (Fine et al., 1983) and Addiction Readiness Questionnaire (Wade and Butcher, 1992). The obtained information was analyzed using correlation test and multivariate regression in a step-by-step method. The results showed that there is a relationship between the dark trinity of personality (Machiavellianism, narcissism and antisociality) and the parent-child relationship with addiction tendencies (P<0.05). Also, the results showed that antisociality, relationship with mother and relationship with father predict 0.30, 0.30 and 0.22 respectively of tendency to addiction in teenagers. According to the research findings, it can be said that anti-social, relationship with mother and relationship with father are able to explain the tendency to addiction in teenagers, therefore, to prevent the tendency to addiction in teenagers, the aforementioned variables can be taken into consideration. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parent-child relationship
 • dark personality traits
 • tendency to addiction
 • teenage girls
 • پوررجبعلی معافی، محمدعلی؛ عبدی، رضا؛ چلبیانلو، غلامرضا (1397). «نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان: نقش میانجی تکانشگری»، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 12 (46)، صص 236-254.
 • تازیکی، طلعت (1393). «بررسی راهکارهای پیشگیری اجتماع مدار از اعتیاد به مواد مخدر در اطفال و نوجوانان (با تأکید بر آموزش کار با جامعه)»، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، 2 (1)، صص 53-85.
 • حسین خانزاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه؛ سیدنوری، سیده زهرا؛ یحیی زاده، آیدا؛ عیسی پور، مهدی (1392). «رابطه شیوه تعامل والد- فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان»، فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف مواد، 7 (28)، صص 60-74.
 • دستجردی، قاسم؛ ابراهیمی دهشیری، وجیهه؛ خلاصه زاده، گلرسته؛ احسانی، فاطمه (1395). «بررسی تأثیر داروی متادون بر کاهش رفتارهای پرخطر»، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 18 (3)، صص 215-219.
 • رضاخانی مقدم، حامد؛ شجاعی زاده، داوود؛ لشگرآرا، بهنام؛ صفری، حسین؛ سوادپور، محمدتقی؛ صحبت زاده، رزاق (1391). «مقایسه مصرف مواد مخدر و علل گرایش به آن در بین دانشجویان علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران»، تحقیقات نظام سلامت، 8 (7)، صص 1300-1310.
 • بیابانگرد، اسماعیل (1385). روانشناسی نوجوانی، تهران: فرهنگ اسلامی.
 • زرگر، یداله؛ نجاریان، بهمن؛ نعامی، عبدالرضا (1387). «بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (هیجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روان)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر»، مجله علوم تربیتی و روان شناسی، 1 (3)، 99-120.
 • عراقی، یحیی (1387). «بررسی کیفیت رابطه ی والد – فرزندی در دو گروه از دانش آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر»، مطالعات روان شناختی، 4(4)، 113-129.
 • فریدکیان، سیما (1389). «بررسی اختلال در کارکردهای خانواده و تأثیر آن بر اعتیاد فرزندان»، فصلنامه انتظام اجتماعی، 2 (1)، 179-202.
 • قمری، محمد (1390). «مقایسه ابعاد خانواده و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین افراد معتاد و غیرمعتاد»، فصلنامه اعتیادپژوهی، 5 (18)، 55-68.
 • میکائیلی منیع، فرزانه؛ صالحی، مجتبی؛ احمدی خویی، شاپور (1396). «سه گانه تاریک شخصیت در افراد مجرم و غیر مجرم: خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی»، دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 15 (1)، 126-113.
 • ناظر، محمد. (1385). «مقایسه ساختار خانواده در معتادان به موادافیونی، مراجعه کننده به کلینیک ترک خود معرف علوم پزشکی رفسنجان با افراد عادی»، چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران.
 • نظری، الهام؛ دودکانلوی میلان، حمید؛ خطیب، عبدالهادی؛ هاشمی نصرت آباد، تورج (1396). «تجارب آسیب های دوران کودکی و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی سه گانه تاریک شخصیت»، روانشناسی معاصر، 12، 1825-1828.
 • وطن دوست، علی (1395). «مقایسه وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و مدت مصرف مواد بر نگرش معتادین نسبت به رفتارهای پرخطر در مراکز DIC استان مازندران»، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، باناتومی گرجستان.
 • یوسفی، رحیم؛ پیری، فائزه (1395). «ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه دوجین کثیف»، مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی، 22(1)، 76-67.
 • Abell, L., & Brewer, G (2014). Machiavellianism, self-monitoring, self-promotion and relational aggression on Facebook. Journal Computers in Human Behavior, 36, 258–262.
 • Adams, J.M., Florell, D., Burton, K.A., & Hart, W (2014).Why do narcissists disregard socialetiquette norms? A test of two explanations for why narcissism relates to offensive-language use. Journal Personality and Individual Differences, 58, 26–30.
 • Barlow, A., Qualter, P., & Stylianou, M (2010). Relationship between Machiavellianism, emotional intelligence and theory of mind in children. Journal Personality and Individual Differences, 48, 78–82.
 • Blickle, G., Schlegel, A., Fassbender, P., & Klein, U (2006). Some Personality Correlates of Business White-Collar Crime. Journal of Applied Psychology, 55, 220–233.
 • Buelow, M.L., & Brunell, M.B (2014). Facets of grandiose narcissism predict involvement in health-risk behaviors. Personality and Individual Differences, 9, 193–198.
 • Castellana, Gustavo, B., Barros Daniel, M. Serafim A.P., & Busatto F. G (2014). Psychopathic traits in young offenders vs. non-offenders in similar socioeconomic condition. Rev. Bras. Psiquiatr.
 • Corral, S., & Calvete, E (2000). Machiavellianism: Dimensionality of the Mach IV and its Relation to Self-Monitoring in a Spanish Sample. Journal Psychology, 3, 3-13.
 • Douglas, D., Bore, M., & Munro, D (2012). Distinguishing the Dark Triad: Evidence from the Five-Factor Model and the Hogan Development Survey.Journal Psychology, 3, 237-242.
 • Gregory A; Anthony, J; Luke , S; Lynette, J; Amenla, N; Shalini, S; Michelle ,K (2014). Association of Depression, Anxiety, and Suicidal Ideation With High-risk Behaviors Among Men Who Inject Drugs in Delhi, India. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 64(5): 502-510.
 • Fine, M.A., and Schwebel, A. I (1983). Long-term effects of divorce on parent-child relationships, Developmental Psychology, 19(2), 703-713.
 • Hare, R.D (2007). Forty Years Aren’t Enough: Recollections, Prognostications, and Random Musings. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Huth-Bocks, A.C (2002). Personality, sensation seeking and risking-taking behavior in a collage population. Journal of National Honor Socity in Psycholoy, 15(6): 653-67.
 • Hawley, P.H (2006). Evolution and personality: A new look at Machiavellianism. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Jonason, P., & Webster, G (2010). "The Dirty Dozen: A Concise Measure of the Dark Triad".Journal Psychological Assessment, 22 (2), 420– 432.
 • Jones, D.N., & Wisser. D (2014). Differential infidelity patterns among the Dark Triad.? Journal Pers Indiv Differ, 57, 20–24.
 • Kozlov AA, Rokhlina ML (2001). Dependence of the formation of the addictive personality on the predisposing factors. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova, 101(5): 16-20.
 • MacLaren, V.V., & Best, L.A (2013). Disagreeable narcissism mediates an effect of BAS on addictive behaviors. Journal Pers Indiv Differ, 55, 101–105.
 • Morf, C.C., & Rhodewalt, F (2001).Unraveling the paradoxes of Narcissism: A dynamic selfregulatory processing model. Journal Psychol Inq, 12, 177–196.
 • McCabe, S. E., Morales, M., Cranford, J. A., Delva, J., McPherson, M. D., & Boyd, C. J (2007). Race/ethnicity and gender differences in drug use and abuse among college students. Journal of ethnicity in substance abuse, 6(2), 75-95.
 • Malesza, M., Ostaszewski, P (2016). The utility of the Dark Triad model in the prediction of the self-reported and behavioral risk-taking behaviors among adolescents. Personality and Individual Differences, 90, 7–11.
 • Milkie, M. A., Brieman, A., & Schiman, S (2008). How adult children influence older parents mental health: Integrating stress-process and life-course perspectives. Social psychology quarterly, 71, 86-105.
 • Newcomb, M.D (1995). Identifying high-risk youth: Prevalence and patterns of adolescent drug abuse. In E. Rahdert & D. Czechowicz (Eds.), Adolescent drug abuse: Clinical assessment and therapeutic intervention (Research Monograph 156). Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse.
 • Netland, J.D, Miner, M.H (2012). Psychopathy traits and parental dysfunction in sexual offending and general delinquent adolescent males. Journal sex aggress, 18, 4-22.
 • Paal, T., & ereczkei, T (2007). Adult theory of mind, cooperation, Machiavellianism: The effect of mindreading on social relations. Journal Personality and Individual Differences, 43, 541–551.
 • Pailing, A., Boon, J., & Egan, V (2014). Personality, the Dark Triad and violence.Journal pers indiv differ, 67, 81-86.
 • Paulhus, D. L., & Williams, K. M (2002). The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Research in Personality, 36, 556-563.
 • Polimeni, A. M., Moore, S. M., & Gruenert, S (2010). MMPI-2 profiles of clients with substance dependencies accessing a therapeutic community treatment facility. Sensoria: A Journal of Mind, Brain & Culture, 6(1), 1-9.
 • Rauthmann, J.F (2012). Towards multifaceted Machiavellianism: Content, factorial, and construct validity of a German Machiavellianism Scale. Journal Personality and Individual Differences, 52, 45–351.
 • Porter, S., & Porter, S (2007). Psychopathy and violent crime. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 • Rauthmann, J.F., & Kolar, G. P (2013). Positioning the Dark Triad in the interpersonal circumplex: The friendly-dominant narcissist, hostilesubmissive Machiavellian, and hostile-dominant psychopath? Journal Personality and Individual Differences, 54, 622– 627.
 • P. L (2012). The time factor: does it influence the parent-child relationship? Procedia-social and behavioral sciences, 33, 11-14.
 • Salekin, R.T, & Frick, P.J (2005). Psychopathy in children and adolescents: The need for a developmental perspective. Journal abnorm child psych, 33, 403-409.
 • Sanders, M.R (2002). Parenting interventions and the prevention serious mental health problems in children. MJA, 177, 87-92.
 • Skeem, J., Johansson, P., Andershed, H., Kerr, M., & Louden, J.E (2007). Two Subtypes of Psychopathic Violent Offenders That Parallel Primary and Secondary Variants. Journal Abnorm psychol, 116, 395–409.
 • R., Fekken, G.C., Kay, A., & McDermott, K (2012). Conceptualizing the Dark Triad of personality: Links to Social Symptomatology. Journal Personality and Individual Differences, 53, 1023–1028.
 • Sherry, S. B., Hewitt, P. L., Besser, A., Flett, G. L., & Klein, C (2006). Machiavellianism, trait perfectionism, nand perfectionistic selfpresentation. Journal Pers Indiv Differ, 40, 829– 839.
 • Stone, M.H (2007). Violent crimes and their relationship to personality disorders. Journal Psychol health, 138-153.
 • Veselka, L., Giammarco, E. A., & Vernon, P. A (2014). The Dark Triad and the seven deadly sins. Journal Personality and Individual Differences, 67, 75-80.