نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان بود. مطالعه از نوع بنیادین و به روش همبستگی صورت گرفته است. دراین پژوهش، جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی خیام بودند و حجم نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان (67 درصد زن) و (33 درصد مرد) بوده است که به شیوه‌ی در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورد استفاده شامل: پرسشنامه سبک‌های هویت (برزونسکی، 1998)، پرسشنامه نظم-جویی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج‌ و اسپینهاون، 2001) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر ایرانی (زاده محمدی، احمدآبادی و حیدری، 1390). در این پژوهش به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل اولیه پژوهش، برازش خوبی نداشت و پس از اصلاح، مبنی بر حذف مسیر سبک هویت هنجاری به رفتارهای پرخطر که مسیر ضعیفی بود، مدل با برازش بسیار خوب مورد تأیید قرار گرفت (56/1 = χ2/df، 00/0 = RSMEA، 99/0GFI = ، 93/0AGFI = ،99/0 CFI =). در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که در رابطه سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان نقش میانجی‌گرانه معناداری را ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identity-Styles and Risky Behaviors: The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies

نویسندگان [English]

 • fatemeh alidoosti 1
 • elnaz alam 2
 • vahideh moafian 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of humanities, Khayyam University, Mashhad, Iran

2 MA in General psychology, Khayyam University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between Identity-styles and Risky Behaviors, with regard to the mediating role of Cognitive Emotion Regulation Strategies. This research was a basic study, administered in a correlational method. The statistical population were the students of Khayyam University in the year 2020, of which 200 students (67% female) and (33% male) were selected as the sample by Convenience Sampling method. The questionnaires used in this research were: the identity-style inventory (1998), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and Risky Behaviors Questionnaire. In order to analyze the data, the path analysis method was used and the results showed that the initial model of research was not significant. After modifying the model, based on removal of the normative identity-style path to risky behaviors, which was a weak path, the model had a great fit (CFI= 0/99, AGFI= 0/93, GFI= 0/99, RMSEA= 0/00, χ2/df= 1/56). Overall, it can be concluded that in relation to identity styles and risky behaviors, cognitive emotion regulation strategies have a significant mediating role

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identity-style
 • Risky behaviors
 • Cognitive emotion regulation strategies
 • اکبری، ابراهیم؛ علی؛ عظیمی، زینب؛ عباس نژاد، راحله؛ امیری پیچاکلایی، احمد. (1397). «نظم جویی شناختی هیجان، تنیدگی، افسردگی، اضطراب، و تنیدگی ناشی از رویدادهای زندگی در مبتلایان به بیماری‌های پریودنتال و شاهدهای همسان شده». دندانپزشکی، 30 (4)؛ صص: 242-230.
 • اکبری، بهمن؛ خوشه­چین گل، نورا؛ نادری فر، نسرین، موسی زاده، نصیبه. (1397). «مقایسه تنظیم شناختی هیجانی و سبک‌های هویتی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار».سلامت اجتماعی، 6 (2)؛ صص: 235-227.‎
 • بهرامی مشعوف، راضیه؛ احمدی، صدیقه؛ رسولی، محسن. (1399). «نقش واسطه­ای ابرازگری هیجانی در رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و رضایت زناشویی در معلمان زن». فصلنامه مطالعات زن و خانواده، 10 (3)؛ صص: 52-32.
 • پورمحسنی کلوری، فرشته (1393). «سبک‌های هویت، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و سلامت روانی دانشجویان: مدل معادلات ساختاری». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 13 (25).
 • حسنی، جعفر. (1389). «خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه نظم­جویی شناختی هیجان». روانشناسی بالینی، 3 (7)؛ صص: 83-73.
 • حسنی، جعفر؛ محمودی، نگار؛ گوهری،رسمیرا؛ شاهمرادی‌فر، طیبه. (1394). «رابطه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و هم‌جوشی فکر با مشکلات بین‌فردی».روان شناسی بالینی،7 (3)؛ صص:60-49.
 • ریو، جان مارشال. (1393). انگیزش و هیجان. ترجمه­ یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ویرایش.
 • زاده محمدی، علی؛ احمدآبادی، زهره؛ حیدری، محمود. (1390). «تدوین و بررسی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی». روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 17 (3)؛ صص: 225-218.
 • سلطانی، مهری؛ فولادوند، خدیجه؛ فتحی آشتیانی، علی. (1389).« بررسی رابطه میان هویت و جستجوی سردرگمی با اعتیاد به اینترنت». علوم رفتاری، 4 (3)؛ صص: 197-191.
 • السون، میتو. اج؛ رامیرز، جولیو. جی؛ هرگنهان، بی. آر. (2020). مقدمه­ای بر نظریه­های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف (1401). تهران: نشر دوران
 • سیفی، سیدعلیرضا؛ جمشاد، پریسا؛ نجفعلی­زاده، اعظم؛ اسدی، فاطمه؛ محمدی، سارا. (1400). «پیشبینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی». پژوهش­های کاربردی در مشاوره، 4 (14)؛ صص: 142-131.
 • صمیمی، زبیر؛ میردورقی، فاطمه؛ حسنی، جعفر؛ ذاکری، محمدمهدی. (1395). «نقش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و تحمل پریشانی در رفتارهای پرخطر دانشجویان».تحقیقات علوم رفتاری، 14 (1)؛ صص: 102-92.
 • فرمانی، سمیرا؛ صادقی، عباس. (1397). «نقش واسطه­ای سبک­های هویت در رابطه بین فرزندپروری و رفتارهای پرخطر کودکان کار». کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی.
 • قیصری، زهرا؛ صاحبدل، حسین؛ ابراهیم‌پور، مجید. (1400). «بررسی اثربخشی رواندرمانی انگیزشی بر رفتارهای پرخطر (رفتار جنسی، خشونت) دانش آموزان». مجله علمی پژوهان، 19 (3)؛ صص: 33-27.
 • کهنسال نالکیاشری، سعیده؛ اسدی مجره، سامره؛ اکبری، بهمن. (1400). «ارایه مدل ساختاری رابطه بین تعارضات والدینی با رفتارهای پرخطر از طریق میانجی­گری تاب­آوری و تنظیم هیجان در نوجوانان». دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،65 (1)؛ صص: 315-301.
 • محمدزاده ابراهیمی، علی؛ رحیمی پردنجانی، طیبه؛ خراسانی نیا، امیرپویا. (1394). «نقش سیستم­های مغزی-رفتاری درپیش بینی رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد». دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 (1)؛ صص: 188-175.
 • محمدی، حمیده؛ فولاد چنگ، محبوبه. (1397). «نقش واسطه­ای سبک­های پردازش هویت در رابطه بین سبک­های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان». مجله روانشناسی، 22 (3)؛ صص: 325-308.
 • موسوی، نرگس. (1397). «نقش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجانی در پیش‌بینی پرخاشگری کودکان». پژوهش­های کاربردی در مشاوره، 1 (2)؛ صص: 88-69.
 • میری، میرنادر؛ بهرامی احسان، هادی؛ بهرامی­زاده، حمید. (1391). «رابطه­ی سبک­های تربیتی ادراک شده پدر و رفتارهای پرخطر». علوم روانشناختی، 11 (41).
 • Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review; 30(2): 217-237.
 • Al-Rabiaah A, Temsah M. H, Al-Eyadhy A. A, Hasan G. M, Al-Zamil F, Al-Subaie S, Somily, A. M. (2020). Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. Journal of infection and public health; 13(5): 687-691.
 • Berman A. M, Schwartz S. J, Kurtines W. M, Berman S. L. (2001). The process of exploration in identity formation: The role of style and competence. Journal of adolescence; 24(4): 513-528.‏
 • Berzonsky M. D, Kuk, L. (2005). "Identity style, psychosocial maturity, and academic performance". Personality and Individual Differences; 39: 235–247.
 • Berzonsky M. D, Cieciuch J, Duriez B, Soenens B. (2011). The how and what of identity formation: Association between identity styles and value orientation. Personality and Individual Differences; 50: 295-299.
 • Bohnert A. M, Crnic K. A, Lim K. G. (2003). Emotional competence and aggressive behavior in school-age children. Journal of abnormal child psychology; 31(1): 79-91.
 • Bosch L. A, Card N. A. (2012). A meta-analytic review of Berzonsky’s Identity Style Inventory (ISI). Journal of Adolescence; 35(2): 333–343.
 • Bosch L. A, Segrin C, Curran M. A. (2012). Identity style during the transition to adulthood: the role of family communication patterns, perceived support, and affect. Identity. An International Journal of Theory and Research; 12: 275-295.
 • Braunstein,L M, Gross J. J, Ochsner K. N. (2017). Explicit and implicit emotion regulation: a multi-level framework. Social Cognitive and Affective Neuroscience; 12(10): 1545-1557.
 • Cabaj J. L, McDonald S. W, Tough S. C. (2014). Early childhood risk and resilience factors for behavioural and emotional problems in middle childhood. BMC pediatrics; 14(1): 1-11.
 • De Boer A, Peeters M, Koning I. (2017). An experimental study of risktaking behavior among adolescents: a closer look at peer and sex influences. The Journal of Early Adolescence; 37(8): 1125– 1141.
 • Erikson E. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton
 • Extremera N, Sánchez-Álvarez N, Rey L. (2020). Pathways between ability emotional intelligence and subjective well-being: bridging links through cognitive emotion regulation trategies. Sustainability; 12: 2-11.
 • Fisher H. H, Eke A. N, Cance J. D, Hawkins S. R, Lam W. K. (2008). Correlates of HIV-related risk behaviors in African American adolescents from substance-using families: Patterns of adolescent-level factors associated with sexual experience and substance use. Journal of Adolescent Health; 42(2): 161-169.‏
 • Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences; 30: 1311–1327.
 • Gratz K. L. Tull M. T. (2010). The Relationship Between Emotion Dysregulation and Deliberate SelfHarm Among Inpatients with Substance Use Disorders. Cognitive therapy and research; 34: 544–553.
 • Gross JJ. (2015). The extended process model of emotion regulation: elaborations, applications, and future directions. Psychological Inquiry; 26(1): 130-37.
 • Hamilton N. A, Karoly P, Gallagher M, Stevens N, Karlson C., McCurdy D. (2009). The assessment of emotion regulation in cognitive context: The emotion amplification and reduction scales. Cognitive Therapy and Research; 33(3): 255-263.‏
 • Hunt ED, Bornovalova MA, Gratz KL, Daughters SB, CW, Lejuez CW. (2012). Initial RCT of a distress tol-erance treatment for individuals with substance use disorders. Drug Alcohol Depen; 122: 70-76.
 • Jessor, R. (2014). Problem behavior theory: A half-century of research on adolescent behavior and development. New York: Psychology Press؛ pp: 239–256.
 • Linden D. (2014). EPA-1819-Regulation of emotion networks in depression. European Psychiatry; 29(S1): 1-1.‏
 • Maniaci G, Picone F, van Holst R. J, Bolloni C, Scardina S, Cannizzaro C. (2017). Alterations in the emotional regulation process in gambling addiction: The role of anger and alexithymia. Journal of gambling studies; 33 (2): 633 - 647.
 • Marcia J. E. (1980). Identity in adolescence. Handbook of adolescent psychology; 9(11): 159-187.‏
 • McElwain A. D, Kerpelman J. L, Pittman J. F. (2015). The role of romantic attachment security and dating identity exploration in understanding adolescents' sexual attitudes and cumulative sexual risk-taking. Journal of adolescence; 39: 70-81.
 • Padilla-Walker L. M, Millett M. A, Memmott-Elison M. K. (2020). Can helping others strengthen teens? Character strengths as mediators between prosocial behavior and adolescents’ internalizing symptoms. Journal of Adolescence; 79: 70-80.
 • Raio C. M, Orederu T. A, Palazzolo L, Shurick A. A, Phelps E. A. (2013). Cognitive emotion regulation fails the stress test. Proceedings of the National Academy of Sciences; 110(37): 15139-15144.‏
 • Schermelleh-Engel K, Moosbrugger H, Müller H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online; 8(2): 23-74.
 • Schnell K, Herpertz S. (2018). Emotion Regulation and Social Cognition as functional targets of mechanism-based psychotherapy in major depression with comorbid personality pathology. Journal of Personality Disorders; 32: 12-35.
 • Seaton C. L, Beaumont S. L. (2008). Individual differences in identity styles predict proactive forms of positive adjustment. Identity: An International Journal of Theory and Research; 8: 249-268.
 • Seaton C. L, Beaumont S. L. (2011). The link between identity style and intimacy: does emotional intelligence provide the key? Identity: An International Journal of Theory and Research; 11: 311-332.
 • Szczygie D. Buczny Y, Bazinskar C. (2012). Emotion regulation and emotional information processing the moderating effect of emotional awarwness. personality and Individual Difference; 52: 433-437.
 • Tang Y. Y, Tang R, Posner M. I. (2016). Mindfulness meditation improves emotion regulation and reduces drug abuse. Drug and alcohol dependence; 163: S13 -S18.
 • Weiss NH, Sullivan TP, Tull MT. (2015). Explicating the role of emotion deregulation in risky behaviors: A review and synthesis of the literature with directions for future research and clinical practice. Current Opinion in Psychology; 3: 22-29.
 • Wheeler H. A, Adames G. R, Keating L. (2001). Binge eating as a means for evading identity issues: the association between an avoidance identity style and bulimic behavior. Identity: An International Journal of Theory and Research; 1: 161-178.
 • Worthington E. L, Witvliet C. V. O, Pietrini P, Miller A. J. (2007). Forgiveness, health, and well-being: A review of evidence for emotional versus decisional forgiveness, dispositional forgivingness, and reduced unforgiveness. Journal of behavioral medicine; 30(4): 291-302.
 • Zarzycka B, Bartczuk R. P, Rybarski R. (2020). Centrality of Religiosity Scale in Polish Research: A Curvilinear Mechanism that Explains the Categories of Centrality of Religiosity. Religions; 11(2): 64.