نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین مدل علی تأثیر اضطراب کرونا بر آشفتگی زناشویی با نقش میانجی گری عاطفه منفی انجام گرفت.از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی_ همبستگی است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد متأهل شهرستان کرمانشاه در سال 1399 بود.نمونه پژوهش 377 نفر زن و مرد متأهل بودند که به روش داوطلبانه انتخاب و پرسشنامه‌ها به شیوه‌ی نظرسنجی الکترونیکی تکمیل شدند.برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس اضطراب کرونا(CDAS)،مقیاس تجدید نظر شده غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی(SSMRD-R)و مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)استفاده شد.داده‌ها به روش مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند.نتایج تحلیل نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار بوده و مسیرهای مستقیم از اضطراب کرونا به عاطفه منفی (34/0- =β؛ 001/0> p) و از عاطفه منفی به آشفتگی زناشویی (43/0- =β؛ 001/0> p) معنادار بودند.همچنین رابطه‌ی غیر مستقیم اضطراب کرونا با آشفتگی زناشویی از طریق عاطفه منفی نیز معنادار به دست آمد (57/0- =β؛ 002/0> p).نتایج این پژوهش گویای آن است که اضطراب ناشی از ویروس کرونا می تواند با تأثیر بر عاطفه منفی در همسران آشفتگی و پریشانی بیشتری در روابط زوجی آن‌ها به وجود آورد و بنابراین مشاوران خانواده باید به جهت کاهش عاطفه منفی همسران در ایام کرونا مداخلاتی هدفمند طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a marital distress model based on corona anxiety and negative affect

نویسندگان [English]

 • Hadis Khosravi 1
 • Elahe Ahmadi 2

1 Razi university, Kermanshah, Iran

2 Counselling, Faculty of social sciences, Razi university, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

one of the causes of marital disputes is marital distress which is common in many couples and is in fluenced by many factors including corona anxiety new fangled. The aim of this study was to develop a causal mode of the effect of corona anxiety on marital distress to investigate the mediating role of negative affect. In terms of purpose, is an applied research and in nature, is descriptive-correlation. The statistical population of research included all married people of kermanshah city in 1399. The sample was 377 married men and women. Sampling was done by volunteer sampling method and questionnaires were completed by internet survey. Screening Scale for Marital and Relationship Discord (SSMRD-R), Corona Disease Anexiety Scale (CDAS) and Positive Affect and Negative Affect (PANAS) was used to collect data. Data were analyzed in spss26 and Amos. The results of this syudy revealed that the indirect relationship between corona anxiety and negative affect (β=-0/34; P<0/001) and corona anxiety and marital distress (β=-0/43; P<0/001), was also significant through negative emotion (β=-0/57; P<0/002). The result of this study indicat that anxiety caused by the coronavirus can cause more turmoil in their sposes by affecting negative emotion in their sposes more agitation and distres in their marital relationships.Therefore ,family counselors should design targeted interventions to reduce the negative emotion of spouses during coronation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • corona anxiety
 • marital distress
 • negative affect
 • اکبری، نغمه؛ سامانی، سیامک (1397). «پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس بد کارکردی‌های جنسی در زنان شهر شیراز»، فصلنامه زن وجامعه، سال نهم، دوره 2.
 • بشلیده، کیومرث (1393). روشهای پژوهش و تحلیل آماری. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
 • بنی هاشم، الهه السادات؛ مدنیان، لطیفه السادات (1399). «بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد بالای 35 سال و بالاتر شهر اصفهان»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، سال سوم، شماره 11، صص 37-17.
 • جعفر پیشه، فرناز؛ موسوی، سید اسماعیل (1399). «مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متاهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، سال سوم، شماره 10، صص 121-85.
 • سمندر، بهار؛ عناصری، مهریار (1400). «مقایسه‌ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مشاوره، سال چهارم، شماره 14، صص 91-73.
 • شهشهانی، مریم السادات (1399). «اهمیت توجه به انگ اجتماعی پس از ابتلا به کرونا ویروس»، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 19، صص 644-641.
 • صالحی پور، پرستو؛ قدسی، اصغر؛ نوابی نژاد، شکوه (1389). «اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش باورهای غیرمنطقی، و طلاق عاطفی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره تهران»، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شماره 5.
 • علی زاده فرد، سوسن؛ صفاری نیا، مجید (1398). «پیش بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا»، پژوهش‌های روان شناسی اجتماعی، شماره 36.
 • علیپور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علیپور، زهرا؛ عبدالله زاده، حسن (1398(. «اعتبار یابی مقدماتی اضطراب بیماری کرونا در نمونه ایرانی»، روان شناسی سلامت، سال چهارم، دوره 8، صص 175-163.
 • غنی پور اجرا آباد، طاهره؛ جوانشیر افشار، مصطفی (1401). «پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم‌انداز زمان»، فصلنامه پژوهش‌‌های کاربردی در مشاوره، سال پنجم، شماره 16، صص 33-19.
 • گل پرور، محسن؛ کرمی، مهرانگیز (1389). «نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی در پیوند میان بی عدالتی سازمانی و رفتارهای مخرب کارکنان»، فصلنامه روان شناسی کاربردی، صص 70-23.
 • هومن، حیدرعلی (1388). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 • AmirMoghanibashi, Mansourieh. (2020). Asian J psychiatr.2020 Jun; 51:102076. Assessing the anxiety level of lranian general population during covid-19 our break.
 • Balarat, H,S., & Janca, A. (2006). Mass hysteria revisited current opinion in psychiotry, 19, 177-174.
 • Bradbury, T.N., Rogge, R., and Lawrence, E. (2001). Reconsidering the role of conflict in marriage. Couples in conflict, 59-81.
 • Broox, s,k., webster, R., smith, L.E., wood land ,L., wessely, s., Greenberg, N., & Rubin, G.y. (2020). The psychological effects of auarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence.the Lancet, 395(1022v), 917-918.
 • Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2002). Effects of marital conflict on children: Recent advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 31–63.
 • Doss, B. D., Mitchell, A. E., & De la Garza-Mercer, F. (2008). Marital distress. In M. Hersen & J. Rosqvist (Eds.), Handbook of psychological assessment, case conceptualization, and treatment, 1, 563–589.
 • Fincham, F. D. (2003). Marital conflict: Correlates, structure, and context. Current Directions in Psychological Science, 12(1): 23-27.
 • Gogoi, (2019). Marital distress in present society. Asian Journal of Home Science, 14 (1), 230-235.
 • Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (2013). Family therapy an Overview. 8th edition. New York: Brooks/Cole. & Thomson.
 • Guan, M., & Han, B. (2013). Marital distress and disease progression: A systematic review. Health, 5 (10), 1601-1606.
 • Gurman, A. S., & Fraenkel, P. (2002). The history of couple therapy: A millennial review. Family Process, 41(2), 199-260.
 • Halligan, C., Chang, I. J. and Knox, D. (2014). Positive effects of parental divorc undergraduates. Journal of Divorce & Remarriage, 55(7): 557-567.
 • Harway, M. (2005). Handbook of Couple Therapy. Canada: Wiley.
 • Holtzworth-Munroe, A, & Jacobson, N. S. (1991). Behavioral marital therapy. In A. S. Gurman & D. P. Kniskem (Eds.), Handbook offamily therapy, 11, 96-132. New York Brunner/Mazel.
 • Jacobson, N. S., & Christensen, A. (1996). Integrative couple therapy: Promoting acceptance and change. New York: Norton.
 • Jaremka, L.M., Glaser, R., Malarkey, W.B., Kiecolt-Glaser, J.K. (2013). Marital distress prospectively predicts poorer cellular immune function. Psychoneuroendocrinology, 38 (11), 2713- 2719.
 • (2020). coronavirus Anxiety scale. Abrief mental health screener for covid-19 related anxiety. Death study, 44, 393-401.
 • Mao, K., Niu, J., Chen, H., Wang, L., & Atiquzzaman. M. (2017). Mining of marital distress from microblogging social networks: A case study on Sina Weibo. Future Generation Computer Systems, 86, 1481-1490.
 • Markman, H.J., Rhoades, G.K., Stanley, S.M., Ragan, E.P. & Whitton, S.W. (2010). The premarital communication roots of marital distress and divorce: the first five years of marriage, J. Fam. Psychol, 24 (3), 289–298.
 • Mence, V.H., chipperfield, J.G., Pervy, R.P. (1999). self-peeceptions of health: A prospective analysis of mortality, control, and health. tgecjournals of gerontology. Series B., psychological sciences and social sciences, 54, 85-93.
 • Morens, D.M., Folkers, G.k., Fauci, A.s. (2008). Emerging intections: aperpetual challeuge. Lancet In fection Diseases, 710-719.
 • Mckibbin, w., & Fernado, R. (2020). the economic impact of covid-19. ln R.Bald win & B.w.di Maueo (Eds.J.,Economics in the time of covid-19, 45-49.
 • Orhell, F., Schuch, J.B., sordi, A.O., & kessler, F.H.P. (2020). (pandemic fear) ans cocid-19: Mental health burden and strategies. Brazilian Jourbal of psychiatry, 42(3), 231-235.
 • Sandberg, J.G., Yorgason, J.B., Miller, R.B. and Hill, E.J. (2012). Family-to-work spillover in Singapore: Marital distress, physical and mental health, and work satisfaction. Family Relations, 61, 1-15.
 • Shankey verma Aditi Mishra lnternational Journal of social psychigatry 1_7 s the author(s) 2020.
 • Shigemure ,J., Ursano, R.J., Morganstein, J.C., Kurosawa, M. & Benedek, D.M. (2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-ncov) in Japan. Mental health consequense.
 • shrews bury, J.F. (2005). A History of Bubonic Played in the British lsles.Cambridage university press anxiety, 39, 321-324.
 • Tang, T., Ibrahim, A.H., west, W.B. (2002). Effects of war_related stress on the satisfaction of himan needs: the united states and the Middle East.International Journal of Manggement theory and practices. 3(1), 35-53.
 • Taylor, M.R., Agho, K.E., stevens, G.y., Raphael, B. (2008). Factors influencing psychologicak distress during a diseaso epidemic: Detacfrom Australias first outbreak of equine in fluenza. BMC Public health, 347-353.
 • Usheral, K., Bhullar, N. & Jackson, D. (2020). life in the pandemic: Social isolation and mental health. Journal of clinical Nursing.
 • Wany, D., Huc, ZhuF, Liux, zhang.J, Zhaoy.clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-in fected pnoumonia in wuhan, china JAMA 2020.
 • Whisman,A., Snyder D.K., Beach .S.R.H., (2009). Screening for Marital and Relationship Discord. Journal of Family Psychology, 23, 247-254.
 • World health organization (wHo). (2020, Marchll),WHo Director_Generals opening rwmarks at the media briefing on covid-19.retrieved March, 11, 2020.
 • Yilmaz, H., & Arsalan, (2020). subjectivecwell-being, positive and negative affect in turkish university students.and Education. 2(2), 7_8.