نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف طرّاحی یک الگوی آماری به منظور پیش‌بینی اخلاق کاری و سازمانی بر اساس صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، با میانجیگری سازگاری شغلی، در میان کارکنان قوّه قضاییه انجام شده‌است. جامعه تحقیق، شامل کلّیه کارکنان قوّه قضاییه بود. از این جامعه، تعداد 76 نفر، به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطّلاعات،شامل پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری پتی، سیاهه پنج‌عاملی شخصیت مک‌کری و کاستا، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی هازن و شیور، پرسشنامه طرحواره‌های شناختی ناسازگار اوّلیه یانگ و پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوئیست بود. داده‌های حاصل از تحقیق، به شیوه تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس‌ و آموس مورد تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق، هر یک از مفاهیم صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های شناختی، به طور مناسبی پیش‌بینی‌کننده اخلاق کاری بودند و متغیّر سازگاری شغلی، در رابطه میان هر یک از متغیّرهای صفات شخصیت، سبک‌های دلبستگی، طرحواره‌های شناختی و اخلاق کاری میانجی‌گری می‌کند. در مجموع، الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر، به لحاظ مبانی نظری در روان‌شناسی معاصر، مورد تأیید می‌باشد و قابلیت کاربرد در گزینش کارکنان و مشاوره شغلی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prediction of Work Ethics, On the Basis of Personality Traits, Attachment Styles and Cognitive Schemas, With Mediation of Job Adjustment, Among the Staff of the Judiciary

نویسندگان [English]

 • Hosein Sadegh 1
 • Reza Khakpour 1
 • Abdollah Shafiabadi 2

1 Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic Azad University, Roudhen Branch, Roudhen, Iran

2 Counseling Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a statistical model to predict work and organizational ethics on the basis of personality traits , attachment styles and cognitive schemas by mediating job adjustment among the personnel of the judiciary. The study population consisted of all the employees of the judiciary. 76 people were selected by convenience sampling method. The tools of data collection included questionnaire of labour ethics gregory peti, NEO Personality Inventory, Hazan & Shaver attachment inventory questionnaire, Young 's early maladaptive schema questionnaire and Davies and Lofquist job adjustment questionnaire. The data obtained from the study were analyzed by path analysis and SPSS and AMOS softwares. Based on the results of the research , each of the concepts of personality traits , attachment styles and cognitive schemas can predict work ethic appropriately . In the meantime , the concept of job adaptation mediate the relationship between personality traits , attachment styles , cognitive schemas and work ethics. in sum , the models presented in this research , theoretically in psychology , are confirmed and can be used in the field of selection of employees and career counseling and guidance .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Work/Organizational Ethics&rdquo
 • &rdquo
 • Personality Traits&rdquo
 • Attachment Styles&rdquo
 • &ldquo
 • Cognitive Schemas&rdquo
 • amd &ldquo
 • Job Adjustment&rdquo