نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره وروانشناسی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیت و باورهای فراشناختی با در نظر گرفتن تفاوت­های جنسیتی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر 12 تا 18 ساله حاضر در مدارس استان تهران در سال تحصیلی 97-96 بود. حجم نمونه شامل 300 نفر از نوجوانان دانش­آموز بود که به صورت دو گروه (با در نظر گرفتن جنیست) دانش­آموز دختر شامل 150 نفر و دانش ­آموز پسر شامل 150 نفر و به روش نمونه­ گیری در دسترس و با توجه به ملاک­های ورود و خروج به پژوهش انتخاب شدند. این دانش­ آموزان به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان و نوجوانان (باربارانلی و همکاران، 2003) و پرسشنامه باورهای فراشناختی (ولز و همکاران، 2003) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده­ های به دست آمده، از روش آماری همبستگی استفاده شد. یافته ­های این پژوهش حاکی از آن بود که به طور کلی بین ویژگی­های شخصیتی نوجوانان پسر و نیز دختر و باورهای فراشناختی آن­ها رابطه وجود دارد. هم­چنین، رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و باورهای فراشناختی در دختران و پسران متفاوت است. با توجه به اهمیت باورهای فراشناختی به خصوص در دوران نوجوانی که دوره حساسی می­باشد، شناخت و بررسی عواملی که می­تواند بر این روابط اثر گذارد و یکی از آن­ها ویژگی­های شخصیت است خود می­تواند سبب بهبود و تغییر ویژگی­های منفی در شخصیت نوجوان گردد، می­تواند به ارائه راهبردهای درمانی منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between personality traits and metacognitive beliefs in adolescents: the role of gender differences

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadegifard 1
  • Nasrin Fakharian 2

1 Assistant Professor, Department of Counseling and Psychology, Hormozgan University, Hormozgan, Iran

2 Master's Degree in Rehabilitation Counseling, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between personality traits and metacognitive beliefs, taking into account gender differences in adolescents. The research method was a correlational description. The statistical population of this research included all male and female students aged 12 to 18 attending schools in Tehran province in the academic year of 1996-1997. The sample size consisted of 300 adolescent students who were divided into two groups (considering gender), 150 female students and 150 male students, using available sampling method and according to The criteria for entering and exiting the research were selected. These students responded to the research tools, including the questionnaire of five big personality factors of children and adolescents (Barbaranelli et al., 2003) and the questionnaire of metacognitive beliefs (Wells et al., 2003). Correlation statistical method was used to analyze the obtained data. The findings of this research indicated that there is generally a relationship between the personality traits of boys and girls and their metacognitive beliefs. Also, the relationship between personality traits and metacognitive beliefs is different in boys and girls. Considering the importance of metacognitive beliefs, especially during adolescence, which is a sensitive period, knowing and examining the factors that can affect these relationships, and one of them is personality traits, can lead to improvement and change. negative characteristics in the adolescent's personality can lead to the provision of treatment strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender differences
  • metacognitive beliefs
  • personality traits
  • adolescents
1) تقی­لو، صدیقه.، شکری، امید.، طولابی، سعید.، و تقوایی­نیا، علی (1390). «دشواری­های بین فردی در نوجوانان: تفاوت­های جنسی و سنی». روانشناسی تحولی، 7(28)، 69-55.
2) حق­شناس، ح (1390). روانشناسی شخصیت. شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
3) شکری، ا.، دانشورپور، ز.، عسکری، ا (1387). «تفاوت­های جنسیتی در عملکرد تحصیلی: نقش صفات شخصیت». مجله علوم رفتاری، 2(2)، 142-127.
4) شولتز، د.، شولتز، س آ (1392). نظریه­های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی. انتشارات: ویرایش.
5) شیرین­زاده دستگیری، صمد.، گودرزی، محمدعلی.، رحیمی، چنگیز.، نظیری، قاسم (1387). «بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه فراشناخت 30». مجله روانشناسی، 12(4): 461-445.
6) صالحی، صدیقه.، موسوی، علی محمد.، ساریچلو، ابراهیم.، قافله باشی، حسین (1395). «بررسی باورهای فراشناختی و ویژگیهای شخصیّتی بیماران وسواسی». مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 23(1): 30-21.
7) صداقت، م.، بهرامی، ه.، کیامنش، عل.، و لک، ز (1392). «مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستان». فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت. 20(9)، 55-44.
8) علی­اکبری، محمد.، شریفی، علی.، و صحراگرد، محمد (1392). «ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان (BFQ-C) در یک نمونه ایرانی». مجله دستاوردهای روانشناختی، 4 (1)، 90-79.
9) مقتدائی، کمال.، صالحی، مهرداد.، سلامت، منصوره.، محمدیان، یوخابه.، هونجانی، اسماعیل (1392). «رابطه مؤلفه‌های فراشناخت با اضطراب و افسردگی در مادران دارای کودکان پسر مبتلا به اختلال فزون کنشی-نارسایی توجه و مقایسه آن‌ها با مادران کودکان عادی». مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(1): 29-18.
10) Baltes, P. B., & Schaie, K. W. (Eds.). (2013). Life-span developmental psychology: Personality and socialization. Elsevier Press.
11) Barbaranelli, C., Caprara, G. V., Rabasca, A., & Pastorelli, C. (2003). A questionnaire for measuring the Big Five in late childhood. Personality and Individual Differences, 34(4), 645-664.
12) Barbaranelli, C., Fida, R., Paciello, M., Di Giunta, L., & Caprara, G. V. (2008). Assessing personality in early adolescence through self-report and other-ratings a multitrait-multimethod analysis of the BFQ-C. Personality and Individual differences, 44(4), 876-886.
13) Carver, C. S., & scheier, M. F. (1996). perspective on personality. Boston: Allyen & Bacon.
14) Clark, D. B., & Kirisci, L. (1996). Postraumatic stress disorder, depression, alcohol use and quality of life in adolescents. Anxiety, 2, 226-233.
15) Delgado, B., Hugon, M., Ingles, C., Hidalgo, M., Garcia-Fernandez, J., & Martinez-Monteagudo, M. (2015). Reliability and validity evidence of scores on the French version of the Questionnaire about Interpersonal Difficulties for Adolescents. Psychological Belgic, 55(3), 122-129.
16) Garcia-Lopez, L. J., Ingles, C. J., & Garcia-Fernandez, J. M. (2008). Exploring the relevance of gender and age differences to the assessment of social fears in adolescence. Social Behavior and Personality, 36(3), 385-390.
17) Gutierrez, J. L. G., Jimenez, B. M., Hernandez, E. G., & Puente, C. P. (2005). Personality and subjective wellbeing: Big five correlates and demographic variables. Personality and Individual Differences, 38, 1561-1569.
18) Hastings, S. E., & O’ Neill, T. A. (2009). Predicting workplace deviance broad versus narrow personality variables. Journal of Personality and Individual Differences. 47(4), 289-293.
19) Holmila, M. (2005). Helping Adolescents At Risk. Prevention of Multiple Problem Behaviors. Addiction, 100(3), 417-417.
20) Huey, S. J., & Weisz, J. R. (1997). Ego control, ego resiliency, and the five- factor model as predicators of behavioral and emotional problems in clinic-referred children and adolescent. Journal abnormal psychology, 106(3), 404-415.
21) Kagitcibasi, C. (2013). Family, self, and human development across cultures: Theory and applications. Routledge Press.
22) Kokkinos, C. M., & Markos, A. (2015). The Big Five Questionnaire for Children (BFQ-C). European Journal of Psychological Assessment, 35(3), 98-102.
23) Ladhari, r., ponse, f., Bresolles, g., & zins, M. )2010). culture and personal values; how they influence perceived service quality. Journal of business, 12(4), 7-15.
24) Lee-Baggley, D., Preece, M., & Delgonis, A. (2005). Coping with interpersonal stress: Role of big five traits. Journal of Personality, 73, 1141-1146.
25) Spada, M. M., Zandvoort, M., Wells, A. (2007). Meta cognitions in problem drinkers. Cognitive therapy Research, 31: 709-716.
26) Vaughn, S., & Lancelotta, G. X. (1990). Teaching interpersonal social skills to poorly accepted stu- dents: Peer pairing versus non peer pairing. Jour- nal of School Psychology, 28, 181-188.
27) Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. NewYork: Guilford Press.
28) Wells, A., & Cartwright-Hatton, S. (2003). A short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behavior research and therapy, 42(4): 385-396.
29) Wels, M., Parke, R. D., Widaman, K., & O'Neil, H. (2001). Linkages between children's social and academic competence: A longitudinal study. Journal of School Psychology, 39, 463-483.
30) Zhou, X., Ingles, C. J., & Li, Y. (2006). Psychome- tric properties of the Chinese translation of the Questionnaire about Interpersonal Difficulties for Adolescents (QIDA). Proceeding of the Annual meeting of American Psychological association. New Orleans, U.S.