نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

در سالیان اخیر توجه دوباره ای به قصه و هنر قصه گویی و ارزش­های موجود در آن شده است. دانشمندان امروزه کاربردهای زیادی را برای هنر قصه گویی مانند کاربردهای درمانی و اصلاحی و تربیتی قائل اند، قصه ها راه حل های شگفت انگیزی را ارایه می دهند که شدنی و مثبت هستند و به رهایی از تعارضات درونی کمک می­کنند.  هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر بخشی قصه­های آرام بخش بر بهزیستی روانی و پرخاشگری کودکان بود، روش تحقیق در این پژوهش پیش‌آزمون- پس‌آزمون و دارای گروه آزمایش و گروه کنترل بود جامعه این پژوهش شامل کودکان پیش دبستانی دختر و پسر(7-6 ساله) ثبت نام شده در مراکز پیش دبستانی منطقه پنج شهر تهران در سال 1397 بودند، حجم نمونه بر اساس حداقل نمونه لازم برای تحقیقات نیمه تجربی بر اساس نظر دکتر دلاور  برابر 30 نفر(15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه شاهد) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده­ها پرسش نامه اختلالات رفتاری راتر(فرم آموزگار) و روش قصه گویی بود، که روایی آن با استفاده از روایی صوری  و محتوایی تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد، که مقدار آلفای به دست آمده برابر 0.795 تحلیل داده­ها نیز با استفاده از نرم افزار spss21 و با آزمون تحلیل کوواریانس انجام شده است.  نتایج آزمون فرضیه نشان داد میزان تاثیر قصه­های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان 6 تا 7 ساله 45 درصد بوده است، بدین معنی که پس از برگزاری دوره های آموزشی قصه های آرام بخش میزان پرخاشگری کودکان پیش دبستانی 45 درصد کاهش یافته بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of calming stories on preschool children's aggression

نویسندگان [English]

 • Elham Fallah Menesh 1
 • Hamid Watankhah 2
 • Marzieh Sadat Razavi 2

1 Master of Counseling and Guidance, Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran

2 Assistant professor and faculty member of Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, new attention has been paid to the story and the art of storytelling and the values ​​in it. Scientists today have many uses for the art of storytelling, such as therapeutic, correctional and educational applications, stories provide amazing solutions that are possible and positive and help to get rid of internal conflicts. The main purpose of this research was to investigate the effectiveness of soothing stories on children's mental well-being and aggression, the research method in this research was pre-test-post-test and had an experimental group and a control group. years old) registered in the preschool centers of five cities of Tehran in 2017, the sample size based on the minimum sample required for semi-experimental research according to Dr. Delavar's opinion was 30 people (15 people in the experimental group and 15 people in the control group). They were selected using simple random sampling method, data collection tool was Rater's Behavioral Disorders Questionnaire (Teacher's Form) and storytelling method, whose validity was confirmed using face and content validity and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha was calculated, and the alpha value obtained is equal to 0.795. Data analysis was also done using spss21 software and covariance analysis test. The results of the hypothesis test showed that the effect of soothing stories on the aggression of 6 to 7-year-old children was 45%, which means that after the educational courses of soothing stories, the aggression of preschool children decreased by 45%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Story therapy
 • aggression
 • 6-7 year old children
 • بهمنی، پارسا، برزگر، مجید (1396). «اثربخشی قصه درمانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش مهارت های اجتماعی در کودکان پیش دبستانی»، روش ها و مدل های روان شناختی، سال هشتم، شماره سی.
 • تاج آبادی، رضا و رنجبری، صفر علی(1389). قصه گویی هنری دیرینه(پیشینه قصه گویی در ایران)، تهران.
 • چگنی، گلنوش، چگنی، محبوبه (1395). «اثربخشی قصه گویی در کاهش پرخاشگری و اضطراب امتحان در پسران پرورشگاه های شهر رشت»، توسعه آموزش جندی شاپور، فصلنامه ی مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی.
 • صالح زاده، اکرم(1391). «بررسی تاثیر قصه های آرام بخش بر پرخاشگری کودکان دختر و پسر پیش دبستانی 6 ساله شهر قم در سال تحصیلی 90- 89»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • فلاح نژاد، محمدعلی، کاظمی، فرنگیس، پزشک، شهلا، مجدرضایی، محمدحسین، رسولی، مجد(1396). «اثربخشی قصه گویی تصویری برکاهش رفتارهای برون نمود و درون نمود کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای»، فصلنامه کودکان استثنایی، سال هفدهم، شماره 3، 18-5.
 • قشقانی، صغری (1395). «اثربخشی قصه گویی بر افسردگی و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی»، مجله اصول بهداشت روانی، سال 18(4): 234-8.
 • مصاحب، غلامحسین (1380). دایره المعارف فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.
 • مفیدی، فرخنده (1383). برنامه آموزش وپرورش پیش از دبستان، تهران: انتشارات سمت.
 • یارمحمدیان، احمد، اخلاقی، عبدالخالق (1393). «اثر بخشی نقاشی درمانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان پسر دارای عقب ماندگی ذهنی خفیف تا متوسط»، پژوهش در علوم توانبخشی، 10(6): 833- 844.
 • Beaudoin, M., Moersch, M., & Evare. B(2016). The Effectiveness of Narrative Therapy With Children's Social and Emotional Skill Development: An Empirical Study of 813 Problem-Solving Stories. Journal of Systemic 3. 42-59.
 • Bobowik M, Basabe N, Páez D(2015). The bright side of migration: Hedonic, psychological, and social well-being in immigrants in Spain. Social science research.; 51: 189-204.
 • Cook, J. W., Taylor, L. A. & Silverman, P. (2011). The Application of Therapeutic Storytelling Techniques with Preadolescent Children: A Clinical Description With Illustrative Case Study. Cognitive and Behavioral Practice, 2, 243-248.
 • Crimmens P(2018). Drama Therapy and Story making in Special Education .1st ed. Philadelphia: London Jessica Kingsley Publishers.
 • Dawood R(2014). Positive Psychology and Child Mental Health; a Premature Application in School-based Psychological Intervention? Procedia-Social and Behavioral Sciences.; 113: 44-53.
 • Goodwin T, Pacey K, Grace M(2013). Children: Violence prevention in preschool settings. J Child Adolesc Psychiatr Nurs ; 16: 52-59.
 • Hanney, L., & Kozlowska, K. (2018). Healing traumatized children: Creating illustrated story books in family therapy. Family Process, 41, 37-65.
 • Kangaslampi, S., Garoff, F., & Peltonen, K. (2015). Narrative exposure therapy for immigrant children traumatized by war: study protocol for a randomized controlled trial of effectiveness and mechanisms of change. BMC 15. 127
 • Liu J, Cheng H, Leung P W(2011). The application of the Preschool Child Behavior Checklist and the Caregiver–Teacher report form to Mainland Chinese children: syndrome tructure, gender differences, country effects, and inter-informant agreement. Journal of abnormal child ; 39(2): 251-264.
 • Rostami Bina V, Heidari F. [The efficacy of story-telling in reduction of aggression symptoms among preschoolers]. Available from: URL; http://www.civilica.com/paper-PSCONFO2-PSCONFO2-716.html.
 • C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2010). Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007-1022
 • Sajedi Z, Zarrabian K, Sadeghian E(2010). [The prevalence of behavioral problems among preschoolers of Kindergartens and preschool centers under supervision of Welfare Organization in Hamadan city]. Scientific journal of nursing and midwifery journal of Hamadan; 18(1): 11-17.
 • Sanaatnegar, S. Hasan Abadi, H. & Agharinekah, M. (2012). Effectiveness of group narrative-therapy on reducing disappointment and loneliness of girls in Seasonal journal of functional psychology. 4 (24). 7-23
 • Wright KD, Finley GA, Lee DJ, Raazi M, Sharpe D(2013). Practices of anesthesiologists to alleviate anxiety in children and adolescents in Canada. Canadian Journal of Anesthesia.; 60(11): 1161-1162.